¬ие сте тук:

Ќачало –Ф—А—Г–≥–Є –°—В–∞—В–Є–Є –ј Џ“,Ќј… Ц √ќЋ≈ћ»я“ —–јћ «ј ћ≈ƒ»÷»Ќј“ј! Ќоел Ѕатън-2 ч.

ќфициално е установено, че омразата е причина за рака на гърдата
¬ резултат на собствени€ си опит с болестта и физиологичните последици от емоционални€ стрес, които съм установил в моите пациенти, често съм виждал да се случват най Ц удивителни физиологични въздействи€. ¬ търсенето на истории, разкази, свидетелства и книги, написани от самите пациенти, се натъкнах на истори€та на младо момиче, на което изведнъж пораснал много гол€м бюст, когато изжив€вала пубертета. ќколо три години т€ била преследвана от момчетата в гимнази€ и в резултат на нат€квала на родителите си и ги убеждавала да й позвол€т да си намали гърдите оперативно. —лед като родителите й накра€ се съгласили на операци€та, т€ била направена, но за нещастие, когато хирурзите € оперирали, открили, че това младо момиче има рак на гърдата.

ћедицински изследвани€ са установили, че ракът на гърдата може да бъде породен от чувството на омраза, особено при жени, които мраз€т собствените си гърди. ≈дно такова медицинско списание, в което е документирана тази причина е: У—писанието за обучение и консултаци€ на пациентиФ, 1999 година, том 36, книга 1, страници то 33 до 45. /УThe Journal Of Patient Education And CounsellingФ 1999, volume 36, book 1, pages 33 to 45./. Ќе искам дори да зна€, колко много млади момичета в действителност развиват рак на гърдата, защото потискат чувство на омраза към техните гърди години наред, само защото гърдите им се развиват и растат твърде бързо, и те не могат да се справ€т с непоносимите забележки и коментари на похотливите груби€ни в обществото. јко мразим н€ко€ част на т€лото си, имунна система автоматично ще изпрати токсини и отпадъчни вещества в тази област, за да € използва като терен за отпадъци, тъй като, и чувството на омраза, и токсините и отпадъците са вещества и неща, които т€лото ни е програмирано от природата да изхвърл€.

«ЋќЅј“ј » яƒЏ“ —ј ѕ–»„»Ќј «ј –ј«¬»¬јЌ≈“ќ Ќј “”ћќ–»
У—писанието за обучение и консултаци€ на пациентиФ, 1999 година, том 36, книга 1, страници то 33 до 45. /УThe Journal Of Patient Education And CounsellingФ 1999, volume 36, book 1, pages 33 to 45./
»—“ќ–»я Ќј ћ≈ƒ»÷»Ќ— » —Ћ”„ј… (“ревър, 65 годишен. “умор, предизвикан от гн€в.)
“ревър постъпи в болница за премахване на тумор от стомаха му и когато излезе от операционната зала, беше поставен в реанимаци€та, където негови€ син, мой личен при€тел, чакаше търпеливо той да се събуди. —лед като ефекта на упойката премина “ревър започна да говори нещо смутолено за омраза и задържане на гнева.
 огато най Ц сетне отвори очи и вид€ сина си да седи до него, “ревър погледна сина си с блеснал поглед през полуотворените си клепачи, и каза Усине, никога не задържай гн€в, никога не кътай злобаФ.
 инезитерапевтите об€сн€ват, че това, което “ревър е говорил несвързано за задържането на злобата е било предизвикано от премахването на тумора, тъй като сами€т тумор е бил първоначално причинен от задържането на омраза, поради което спомена за не€ е бил съхранен в тумора.  огато хирурзите са използвали оперативна намеса за тумора, те са предизвика спомена за злобата на се върне обратно в мозъка чрез връзката, ко€то осъществ€ва хипоталамични€ нерв. ƒълги години наред “ревър е задържал огромен гн€в срещу €понците заради начина, по който са се отнас€ли към него, когато е бил военопленник.
ѕървоначалните отрицателни мисли на обида и негодувание са причинили напрежение в областта на хипоталамуса, който обработва това чувство, и го е препратил в съответстващи€ орган на т€лото, който го е съхранил като унищожаващ спомен.
—лед възстанов€ването му от операци€та, “ревър извърв€ дълъг път, за да освободи гнева, който беше носил в себе си, и н€колко години по Ц късно, раковото му забол€ване премина в ремиси€.  огато хирурзите го оперираха, те откриха, че 75 % от стомашната му обвивка е обхваната от рака, но при последваща диагноза след н€колко години, установиха, че ракът му е намал€л и стомашната му обвивка се е излекувала почти докрай и изц€ло.


ѕќ—“ќяЌЌ»я“ —“–ј’ ќ“ ЅќЋ≈—“ ћќ∆≈ ƒј ѕ–≈ƒ»«¬» ј –ј«¬»“»≈“ќ …
»рисологочни снимки УпредиФ и УследФ демонстрират като постигнатото чрез разтоварваща терапи€ удовлетворение подобр€ва здравето
»—“ќ–»я Ќј ћ≈ƒ»÷»Ќ— » —Ћ”„ј… (ƒа€н, 42 годишна. —трах от рак на бели€ дроб.) ќбсъжданите тук снимки УпредиФ и УследФ са на ƒа€н, 42 годишна жена с младежки дух, ко€то дойде при мен с оплаквани€ от безсъние и очевидно неспособност да си почива. “€ страдаше от ст€гане в гръдни€ кош само от д€сната страна и леки стомашни спазми от д€сната страна, което показваше, че нейни€т л€вото полукълбо на нейни€ мозък е свръхактивно по време на сън.
—т€гането в гръдни€ й кош беше импулс, породен от страха й от рак на бели€ дроб, за който т€ см€таше, че е наследствено забол€ване, характерно за семейството й. —лед като проверих здравословната й истори€ и проведох диета, и т. н., аз установих, че всичко е нормално, но все пак открих, че т€ е имала криза в отношени€та си с мъж в нейното семейство две години преди да ме посети и отказва да говори за това.
“ъй като нейното безпокойство и безсъние са започнали 12 месеца след тази криза, никой не е подозирал, че т€ е стаила в себе си потиснатост, достатъчно силна да предизвика болките в гръдни€ кош, които т€ пон€кога изпитваше, заедно с безпокойството и безсънието.
ќчевидни€ напредък, който претърп€ ƒа€н след пром€ната на диетата й, часовете и консултациите за разтоварване, включваха и край на напрежението в д€сната част на гръдни€ кош и белите дробове. ƒа€н описваше членовете на семейството си като хора с много лош начин на общуване, които потискат нейни€ стрес и повечето от т€х пушеха, за да се† справ€т с раздразнителността, от ко€то страдаха.
«а нещастие, това са характеристики на личността, които предразполагат белите дробове към рак, поради което много членове на семейството б€ха в ужасно тежко здравословно състо€ние. јз € уверих, че само по себе си пушенето не може да причини рак на белите дробове, в противен случай, всеки пушач би забол€л от н€каква болест на белите дробове, но все пак € предупредих, че пушенето със сигурност допринас€ за това.
—√Џ—“я¬јЌ≈“ќ Ќј »–»—ќ¬»“≈ ¬Ћј Ќј —Ћ≈ƒ –ј«“ќ¬ј–¬јўј “≈–јѕ»я »  ќЌ—”Ћ“ј÷»»
¬ снимката на д€сното око на ƒа€н УпредиФ, има изтън€ване на ирисните влакна в областта на десни€ б€л дроб и д€сната част на гръдната кухина, причин€ващо черни петна зад влакната, които се забел€зват. “ова показва наличието на напрежение в областта на белите дробове и болни клетки.
“ъй като не се забел€зваха аналогични знаци за областта на бели€ дроб в л€вото око, а пациентът н€маше гръбначни изкрив€вани€ или предишни забол€вани€, причин€ващи този проблем само в едната страна, аз предположих, че знаците за стрес са породени от потискането на кризата, свързана с мъжа.


Ћ€вото полукълбо на мозъка се отнас€ към д€сната част на т€лото,† потискането на доверието към мъжа /или мъжката увереност/, спокойствието
ѕ–≈ƒ»

ƒ Ћ

Ўест седмици У—Ћ≈ƒФ
“ъмните области на стреса изчезват, което показва, че областта на белите дробове и гръдни€ кош оздрав€ва.

ћаксимален стрес в д€сната част и ћинимален стрес в л€вата част на областта на белите дробове.
“ова можеше да бъде б€л дроб, предразположен към болест, ако ƒа€н беше пренебрегнала симптомите и да започне да пуши, за да се справи със стреса. —гъст€ването на влакната, което се вижда в снимката У—Ћ≈ƒФ на д€сното око отчита намал€ване на тъмнините, които се виждат, което показва оздрав€ване на бели€ дроб.
“ова се случи след две консултации и шест седмици на разтоварване, които премахнаха напрежението в гръдни€ й кош и стомаха й и разрешиха проблемите й със сън€. Ќамал€ването на бронзови€ цв€т се дължи на пром€на в диетата и упражнени€ за стомашно издуване и отпускане с мо€та техника на горещо-студената бан€.


–ј Џ“ Ќ≈ ≈ Ќј—Ћ≈ƒ—“¬≈Ќ, Ќќ Ќ≈”ƒќ¬Ћ≈“¬ќ–≈Ќј“ј Ћ»„Ќќ—“, ≈ ѕ–≈ƒ–ј«ѕќЋќ∆≈Ќј  Џћ –ј ј,
—трахът от рак на бели€ дроб в семейство, в което е имало болни от рак на бели€ дроб, е често срещан случай, въпреки множеството изследвани€, доказващи, че раковите забол€вани€ не се наслед€ват. ѕо Ц точно е да се каже, че характерните черти на личността, които предизвикват болестта са наследствен факт, а не самата болест, и е важно да се започни, че докато генът –53 може да допринесе за рака, генетичните структури се контролират от реакциите на нашата личност и† характер.

Ќј”„Ќ» ќ“ –»“»я

ћЌќ√ќЅ–ќ…Ќ» »«—Ћ≈ƒ¬јЌ»я ѕќ ј«¬ј“, „≈ –ј Џ“ —≈ ѕ–»„»Ќя¬ј ќ“ ѕќ“»—Ќј“ќ Ќ≈”ƒќ¬Ћ≈“¬ќ–≈Ќ»≈ » –ј«—“–ќ…—“¬ќ, ѕ–≈ƒ»«¬» јЌќ ќ“ √Ќя¬ » ”√Ќ≈“≈Ќќ—“, –ј«¬»“»≈ ¬ –≈«”Ћ“ј“ Ќј Ќ»— ќ —јћќ„”¬—“¬»≈ » Ћ»ѕ—ј Ќј —јћќ”¬ј∆≈Ќ»≈.
ћножество изследвани€ установ€ват данни, показващи, че ракът се причин€ва от свръхвисоки в сравнение с нормалните нива на хормона УкортизолФ /cortysol/ и ненормалните защитни реакции от страна на имунни€ серум УIgAФ и генът –53. √ол€ма част от експертите също са потвърдили, че всички тези фактори са свързани с липсата R.E.M. сън, раздразнителност, угнетеност /депреси€/ и потиснатост. ≈дин от тези експерти е д-р ƒейвид  исен, световно признат белодробен специалист, който разкрива резултатите от изследвани€та на приблизително 3.000 пациенти, болни от рак на бели€ дроб, и неговите открити€ са подробно описани в н€колко медицински списани€. Ѕританското списание за медицински психологи€, том 37, 1964 година /British Journal of Medical Psychology Volume 37 1964/, цитат от страница 213: Уколкото по Ц слабо и ефективно се освобождават чувствата, толкова по Ц малко е необходимото вли€ние на цигарен дим, за да се предизвика рак на бели€ дроб.Ф  исен е написал и стати€ за сън€ и тютюнопушенето в ’роники на јкадеми€та на науките на Ќю …орк, 1969 година, том 164, страница 476.

ЌјЎ»“≈ ÷≈Ћ» ¬Ћ»яя“ «Ќј„»“≈ЋЌќ Ќј ≈‘≈ “»¬Ќќ—““ј »  ј„≈—“¬ќ“ќ Ќј —ЏЌя Ќ» Ќ»≈ ћќ∆≈ћ ƒј —ѕ»ћ ўј—“Ћ»¬ќ, —јћќ ј ќ »«ѕ»“¬јћ≈ ўј—“»≈,  ќ√ј“ќ –јЅќ“»ћ «ј ѕќ—“»√јЌ≈“ќ Ќј ќѕ–≈ƒ≈Ћ≈Ќј ÷≈Ћ, » Ќ» ќ√ј Ќяћј ƒј ќ—“ј–≈≈ћ “ќЋ ќ¬ј, „≈ ƒј Ќ≈ ћќ∆≈ћ ƒј —» ѕќ—“ј¬яћ≈ ÷≈Ћ»

—лед като приключим един ден, отдаден изц€ло на работа, на ко€то Усме се наслаждавалиФ, в нашето т€ло има изобилие едновременно от ацетилхолин и допамин, който впоследствие предизвиква превключването във второто състо€ние на отдел€не на разтоварващи хормони, предизвикано от зал€зването на слънцето. Ќаличието на тези два хормона в кръвни€ поток в кра€ на работни€ ден всъщност умножава неколкократно ефикасността на превключването ни във фазата на отдел€нето на разтоварващи хормони, защото нашата нервна система също е изморена и се нуждае от разтоварващи€ хормон мелатонин, за да се възстанови.

ѕо този начин природата се увер€ва, че ние продължаваме да сме продуктивни, защото ако не следваме желанието си за работа, когато слънцето изгр€ва, и не се наслаждаваме на работата, н€ма да отдел€ме достатъчно ацетилхолин и допамин, които да предизвикат впоследствие превключването от работната в разтоварващата фаза на отдел€не на хормони, ко€то да ни помогне да се отпуснем дълбоко, за да се излекуваме, подмладим и обновим. — други думи, нашето т€ло е устроено така, че ако не сме щастливи от труда си по време на ден€ и слънцегреенето, н€ма да заслужим щастието на пълноценното отпускане, с което да постигнем дълбок обновителен сън, когато слънцето залезе. “ази черта на нашето устройство се споменава и в библи€та: (≈клесиаст 5:11) У—ладък е сън€т за оногова, който се труди, - €л той малко или много;Ф
ѕо този начин природата налага и друг свой закон: ако полагам усили€ за постигане на целите си, когато слънцето грее, ние автоматично ще се почувстваме уморени от вливането на мелатонин, когато слънцето залезе, за да не продължаваме да работим и да се изтощим.
 ќ√ј“ќ —ЋЏЌ÷≈“ќ «јЋя«¬ј, —≈“»¬ј“ј » —≈Ќ«ќ–»“≈ Ќј ЌјЎј“ј  ќ∆ј » ЌјЎ»“≈ ќ„»  ј«¬ј“ Ќј ћќ«Џ ј ƒј ѕ–≈¬ Ћё„» ¬Џ¬ ‘ј«ј“ј Ќј ќ“ƒ≈ЋяЌ≈“ќ Ќј –ј«“ќ¬ј–¬јў»“≈ ’ќ–ћќЌ»
 огато слънцето започне да зал€зва, нашата кожа регистрира постепенното падане на температурата, и в резултат на това, хипоталамусът в наши€ мозък /централни€ контролен механизъм на т€лото/ постепенно намал€ количеството на активните хормони, които се отдел€т в нашата система, за да ни помагат да изпълн€ваме дневните си физически задачи.
“ака както хипоталамусът реагира на намал€ването на температурата, нашите очи регистрират намал€ването на дневната светлина, което още повече предизвиква намал€ването на тези хормони на активността. ¬същност, наблюдаването на залеза ни помага да превключим в състо€нието на отдел€не на отпускащи хормони, за да породи внезапни чувства на разтоварване, тъй като тези цветове предизвикват отдел€нето на хормоните на съчувствие, съпричастие и отпускане.
«јЋ≈«Џ“ Ќј —ЋЏЌ÷≈“ќ ≈ ѕ–≈ƒЌј«Ќј„≈Ќ —Џўќ ƒј ќ—¬ќЅќ∆ƒј¬ј Ќјѕ–≈∆≈Ќ»≈“ќ ¬ ћ”— ”Ћ»“≈,  ќ≈“ќ Ќј“–”ѕ¬јћ≈ ќ“ –јЅќ“ј“ј
јко доброволно се подготвим за отпускане при залез и по този начин освободим† мелатонин, ние също така освобождаваме нашето умствено напрежение и напрежението в мускулите си, което сме натрупали по време на работа. јко, освен това, се УнаслаждавамеФ на отпускането, продължаваме да отдел€ме допамин, който ни поощр€ва да смиламе ефикасно вечер€та си и да дишаме ефективно по време на сън, за да помогне на т€лото ни да се излекува и подготви за очакващи€ ни нов ден.
јко никога не се отпускаме, мускулното напрежение се натрупва ден след ден, и когато се натрупа и увеличи около белите дробове, те веро€тно ще привикнат да дишат все по Ц малко и по Ц малко, и това е причината, поради ко€то болните от рак тр€бва да УнаучатФ белите си дробове да се разшир€т отново до задоволителното ниво, необходимо за дишането.
ќбичта към работата ни през ден€ и обичта към почивката през нощта кара т€лото ни да продължава да произвежда и отдел€ допамин по време на превключването, който ни помага да смиламе и поемаме храната и да дишаме ефективно, за да удовлетвори нашата нужда от излекуване по време на сън.

¬сичко зависи от способността ни да се освободим от стреса, който натрупваме през ден€, и да започнем да обръщаме внимание на разтоварващите и чувствителните неща, които наистина вли€€т на способността ни да спим и се лекуваме в подготовката за утрешни€ ден. Ќ€ма по Ц важен аспект за нашето здраве от способността да дишаме добре и ефективно, така че да се отпуснем достатъчно, за да постигнем R.E.M. сън.

ћ≈ƒ»÷»Ќ— » »«—Ћ≈ƒ¬јЌ»я ƒќ ј«¬ј“, „≈ “–≈ѕ≈–≈Ќ≈“ќ ѕ–» ЅќЋ≈—““ј Ќј ѕј– »Ќ—ќЌ »«„≈«¬ј —Ћ≈ƒ ƒќЅЏ– » ѕЏЋЌќ÷≈Ќ≈Ќ —ЏЌ

“реперенето при болестта на ѕаркинсон почти винаги изчезва след добър сън. ƒобри€т сън може да бъде постигнат само, ако умът е спокоен и т€лото е обилно снабдено с кислород, тъй като поко€ на ума и кислорода регулират способността ни да си почиваме и разтоварваме. У—писание за хомеостазиса в здравето и болеститеФ /ФJournal of Homeostasis in Health and DiseaseФ,1999, volume 39, pages 107-111/, 1999 година, том 39, страници 107-111
ќ—¬≈Ќ “ќ¬ј ћ”— ”Ћ»“≈ Ќј ¬–ј“ј Ќ» —≈ Ќ”∆ƒјя“ ќ“ “–» „ј—ј, «ј ƒј —≈ ќ“ѕ”—Ќј“ ƒќ—“ј“Џ„Ќќ, «ј ƒј »ћјћ≈ ƒЏЋЅќ  ќЅЌќ¬»“≈Ћ≈Ќ —ЏЌ
ƒори и да сме удовлетворени от постижени€та си през ден€ и животът, който водим, все пак на нашите вътрешни нерви и вратни мускули им е необходим до три часа, за да се отпуснат и отпочинат достатъчно, за да бъде възможно постигането на дълбоки€ стадий на R.E.M. сън€, необходим за възстанов€ването на нашите клетки и за да могат наши€т черен дроб и мускули да съхран€т гликоген за енерги€ и гъвкавост.
ЅЏƒ≈ўј“ј Ќ» Ћ»„Ќќ—“ «ј¬»—» ќ“ —ѕќ—ќЅЌќ—““ј Ќ» ƒј —≈ ќ“ѕ”— јћ≈ » –ј«“ќ¬ј–¬јћ≈ » ќ“ “ќ¬ј ƒјЋ» —ћ≈ ѕќ«»“»¬Ќ» » ƒќЅ–≈ Ќј—“–ќ≈Ќ»  Џћ —≈ћ≈…—“¬ќ“ќ —» —Ћ≈ƒ «јЋ≈« —ЋЏЌ÷≈
 ак се чувстваме емоционално, когато слънцето залезе, вли€е на начина на развитие на личността ни, тъй като усъвършенстването й и прогресивното й се ръководи от мислите, с които редовно заспиваме. ’ората, които продължително във времето заспиват с мисли на угнетеност и депреси€, се превръщат в хора, които не могат да преодоле€т депреси€та.
’ората, които през продължителен период заспиват с нежеланието да ход€т на работа, се превръщат в хора, които лесно губ€т интереса от работата си, независимо колко са € искали първоначално. ’ората, които винаги са гневни и сърдити, са хора, които посто€нно заспиват без да са простили и да са се облекчили с чувството на опрощение, което дават, а това чувство е човешка реакци€, за ко€то е създадена поговорката: никога не заспивай с мисъл за спор и обида.
Ќ»≈ —ћ≈ —Џ«ƒјƒ≈Ќ» ƒј ∆»¬≈≈ћ ќ“ » —Џ— —¬≈“Ћ»Ќј“ј » —»яЌ»≈“ќ Ќј —ЋЏЌ÷≈“ќ ѕ–≈« ƒ≈Ќя, » — –јƒќ—““ј » —¬≈“Ћ»Ќј“ј Ќј ЋёЅќ¬“ј, —ћ≈’ј, ƒќЅ–ќЌјћ≈–≈Ќќ—““ј » ѕќ ќя Ќј ”ћј ѕ–≈« Ќќў“ј.
¬сички хора, страдащи от автоимунни забол€вани€, в началото сами са създали болестта, като не са живели по правилата на природата на нашето същество, които изискват ние да живеем чрез и със си€нието и радостта на слънцето през ден€, и светлината и жизнеността на мислите, изпълнени с любов, см€х, покой на ума и положителна гледна точка през нощта.
“ака иска от нас да живеем Ѕог. ¬сичко това е толкова просто и всичко е записано в библи€та. Ѕог ни е дарил с всичко, от което бихме могли да имаме нужда на зем€та, за да можем да се храним, но повечето от нас са толкова заети да преследват собствената си опашка, че пропускат да го осъзна€т.

Ѕог дори е предвидил различните видове плодове и зеленчуци да са сезонни, за да достав€т хранителни вещества на наши€ организъм, от които да произвежда ензими, хормони и антибактериални вещества, защитаващи ни срещу климата и бактериите, характерни за съответни€ сезон. «а нещастие, гол€ма част от нас консумират замразени зеленчуци и бутилирани плодови сокове, които са загубили тези естествени елементи, и после се обръщат към фармацевтични лекарства, витамини и билки, и т.н., за да преодоле€т здравословни проблеми, които изпитват в резултат на дефицита на естествените вещества. (ѕсалтир 102:5) Унасища се с блага тво€та твоето желание: поднов€ва се като на орел тво€та младост.Ф
‘ј–ћј÷≈¬“»„Ќќ ѕ–ќ»«¬≈ƒ≈Ќ»“≈ Ћ≈ ј–—“¬ј, ¬»“јћ»Ќ», ћ»Ќ≈–јЋ» »Ћ» Ѕ»Ћ » Ќ» ќ√ј Ќяћј ƒј  ќћѕ≈Ќ—»–ј“ “ј«» ≈—“≈—“¬≈Ќј Ќ”∆ƒј Ќј ЌјЎј“ј ѕ–»–ќƒј
јко страдате от автоимунно разстройство, рак или друга болест, можете да приемате вс€какви фармацевтичти лекарства или добавки с витамини, които поискате, но н€ма да постигнете дълготрайно намал€ване на рака, докато не започнете да живеете живота си според естествените правила на нашата природа.
ѕриродата в нас е устроена да ни помага да поддържаме баланс между две напълно различни състо€ни€ на отдел€не на хормони, които произвеждат /добиват/ атмосферната оргонна /органичната/ енерги€, помагаща да се стимулира самата сила на нервната система, ко€то ни поддържа живи.
ѕ–≈« ƒ≈Ќя ЌјЎ≈“ќ —Џ«ЌјЌ»≈, ’ќ–ћќЌјЋЌј —»—“≈ћј » Ќ≈–¬» —ј ”—“–ќ≈Ќ» ƒј —≈ «ј’–јЌ¬ј“ ќ“ ≈—“≈—“¬≈Ќј“ј —¬≈“Ћ»Ќј,  ќя“ќ ѕ–»¬Ћ»„ј ≈Ќ≈–√»я ќ“ ј“ћќ—‘≈–ј“ј
Ќаши€т ум, хормоналната ни система и нервите ни са устроени така, че винаги тр€бва да получават светлина, за да могат да се възстанов€ват и да останат здрави. ѕрез ден€ ние получаваме светлина от слънцето, но през нощта сме заобиколени от тъмнина. ќчевидно е, че получаваме светлина от нашата система за електрическа светлина, но за разлика от слънчевата, този вид светлина не привлича енерги€та от атмосферата, от ко€то се нуждаем, за да поддържаме живота.
ќ–√ќЌЌј“ј /ќ–√јЌ»„Ќј“ј/ ≈Ќ≈–√»я /Ќј ќ–√ќЌј Ц ORGONE/ ќ“ ј“ћќ—‘≈–ј“ј —ЌјЅƒя¬ј Ќ≈–¬»“≈ Ќ» — ≈Ћ≈ “–»„≈— » »— –» /—¬≈“Ћ»Ќј/
јвстрийски€т учен в областта на медицината Ц ¬илхелм –айх, през 1930 година открил това, което наричаме У≈нерги€ на ќргонаФ /Orgone energy/ от атмосферата, ко€то е в най Ц гол€мо изобилие там, където се срещат едновременно зем€та, водата и слънцето. Ќеговите експерименти показват, че тази оргонна енерги€ създава и поддържа живот във всички организми. јз € наричам енерги€ на —ветата “роица /или на триединството/, тъй като е съчетание на трите най Ц съществени елементи на зем€та, които помагат на живота да процъфт€ва. ƒоктор –айх обуздал тази енерги€ и € използвал успешно за освобождаване на напрежението, за да помогне на хората да се разтоварват и преодол€ват болести като рака, и е документирано, че има множество свидетели на неговите дейности, а освен това са заснети на микрофилм като доказателство, което всички да вид€т.
“ази енерги€ в атмосферата е съществената разлика между изпълващите и стимулиращи лъчи на слънцето и без Ц енергийните лъчи на електрическата светлина, и т€ е причината, поради ко€то нашите телесни клетки се съжив€ват, когато нашата кожа и очи осъществ€т контакт със слънчева светлина. ќсвен това, т€ е причината хората, които живе€т предимно в затворени помещени€ на електрическа светлина сами, веро€тно страдат от изтощение, нервни проблеми, честа пром€на на настроението и дезориентаци€.


≈лектрическата светлина всъщност има тонизиращ и повишаващ ефект върху нашата хормонална система, ко€то предизвиква реакци€ на щастливи емоции, но не повишава жизнеността на нервната ни система, като естествената слънчева светлина. “ази страна на природата също се споменава в библи€та. (≈клесиаст 7:11-12): Удобро нещо е----, особено за они€, които виждат слънцеФ.

–јƒќ—“Ќ»“≈ » —¬≈“Ћ» »ƒ≈» » ƒќЅ–» ћ»—Ћ»,  ќ»“ќ »ћјћ≈ —Ћ≈ƒ «јЋ≈«, ѕ–»¬Ћ»„ј“ ќ–√ќЌЌј ≈Ќ≈–√»я » …ќЌ» ќ“ ј“ћќ—‘≈–ј“ј

ћедицинско проучване е установило, че ако имаме добри, изпълнени с любов мисли след залез, когато вече е тъмно, тези положителни мисли продължават да предизвикват отдел€нето на допамин, подобно на отдел€нето му, предизвикано от слънчевата светлина през ден€, както и отдел€нето на хормон, наречен простатагландин /отдел€н от простатата/, който увеличава потока и снабд€ването с кръв в предчелната кора на главни€ мозък, като по този начин задържа и възпира болестни състо€ни€ като рака.  ато допълнение, ние поемаме тази оргонна енерги€ с определени йони от атмосферата чрез кожата и чрез въздуха, който дишаме.

“ова означава, че след като веднъж слънцето залезе, наши€т ум и нашето т€ло разчитат Уизц€лоФ на нашите добри, изпълнени с любов мисли, да ни снабд€ват с допамин за обнов€ването и възраждането по време на R.E.M. сън€, с простагландин за ефективно кръвоснабд€ване и разпространение и предчелната кора, и с оргонна енерги€, за да стимулира нервите ни, и ако не получаваме тази истинска храна за живота, нашето същество ще стане предразположено към развиване на различни болести, като рак и други автоимунни разстройства, свързани с нервно изтощение.
 ќ√ј“ќ Ќ» Ћ»ѕ—¬ј —ЋЏЌ„≈¬ј —¬≈“Ћ»Ќј ѕ–≈« ƒ≈Ќя, ≈ ћјЋ ќ ѕќ Ц “–”ƒЌќ ƒј —≈ —Џ—–≈ƒќ“ќ„»ћ ¬Џ–’” ѕ–ќƒ” “»¬Ќќ—““ј » ѕќ—“»√јЌ≈“ќ Ќј ÷≈Ћ»“≈ —»
ƒруго медицинско проучване е доказало, че когато облачно и мрачно, хората, страдащите от стрес, лесно стават летаргични и изпадат в депреси€ в следствие на забавените и летаргични хормонални реакции, които се предизвикват от недостига на слънчева светлина. »зследвани€ на продуктивността са документирали подробно факта, че продуктивността във фабриките е по Ц ниска в мрачни дни. «абел€зано е също, че когато покривните прозорци са направени с цел повишено приемане на слънчева светлина в сградата и прозорците се държат отворени за проникване на свеж въздух, продуктивността нараства.
ѕриродната ни нужда да промен€ме душевното си състо€ние към център на внимание отпускането при залез слънце и да се наслаждаваме на любов и покой на ума, е удивително и превъзходно творение, което насърчава най Ц ценното и най Ц доброто у нас, и всичко от което се нуждаем, за да се ползваме от благата му, е да подредим и организираме живота си съобразно с него.

–ј ќ¬ќ ЅќЋЌ»“≈ ѕ–≈« ƒ≈Ќя У“–яЅ¬јФ ƒј –јЅќ“я“ «ј ѕќ—“»√јЌ≈“ќ Ќј Ћ»„Ќ» ÷≈Ћ»,  ќ»“ќ √» ”ƒќ¬Ћ≈“¬ќ–я¬ј“, «ј ƒј ƒ»Ўј“ ≈‘≈ “»¬Ќќ » ƒј ќ—¬ќЅќ∆ƒј¬ј“ ’ќ–ћќЌ», ѕќЋ≈«Ќ» «ј –ј—“≈∆ј

ћедицински проучвани€ са установили, че когато сме удовлетворени от постигнатото след продуктивна и полезна работа през ден€, ние не само отдел€ме обилно количество мелатонин, помагащ ни да достигнем R.E.M. сън, но също така дишаме по - ефекгивно и освобождаваме големи количества хормон на растежа, и тези два ефекта едновременно помагат на т€лото ни да възстанов€ва доброто си здраве по време на R.E.M. сън€.

јко не си постав€ме цели, които са предизвикателство за нас и провер€ват умени€та ни да разрешаваме проблеми, както и изпълват с удовлетворение при постигането им, хипофизата ни намал€ва способността си да произвежда хормон на растежа, както нашата жлеза substantia nigra /черно вещество, субстанци€ Ц буквално/ намал€ва способността си да произвежда допамин, когато загубим способността да обичаме живота.

¬секи аспект на нашето физическо и емоционално здраве зависи от целите, за които работим, и колко добре се отпускаме, за да оценим постепенни€ ни напредък при постигането на тези цели. “ази изключително важна страна на нашето същество е подчертана и в библи€та. (ѕритчи —оломонови 29:18) У“ам където н€ма прозрение, народът загива:---У

јко сме водили пълноценен и успешен живот и сме започнали да остар€ваме, все още можем да постигаме същи€ успех и признателност, разбиране, като използваме жизнени€ си опит, за да учим другите. јко страдате от рак и искате да го преодолеете, но мислите, че възрастта ви е пречка, помислете още веднъж. «а вас това може да бъде времето, когато природата, или сами€т Ѕог, очаква от вас да спрете да правите това, което винаги сте правили и да промените начина и разбирането си за живота, за да станете отговорник, да работите на временно и непосто€нно една по Ц вълнуваща работа, или да преминете курс, за да научите нещо ново или да творите, преподавате или учите младежите.
Ќе допускайте да си внушите, че животът е свършил, когато може би е точно времето да напуснете вашата зона на комфорт и да поемете нова и много по Ц вълнуваща посока в живота. ѕо Ц младото поколение страда от изключителна липса на наставници, които могат да им предадат мъдростта, натрупана при преодол€ването на изпитани€та и мъките в живота.
–азпространено при по Ц възрастните е да приемат, че наученото от т€х в живота не е нужно на другите, но ако сте осъзнали значението на истината, общуването, търпението, внимателното планиране, оцен€ването на важните неща, как да започнете път€ си към постигането на една цел ката направите първите най Ц трудни стъпки, как да запазите завинаги любовта в брака си, ако сте осъзнали важността на отдаването на ц€ло и пълно внимание на децата всеки ден, макар и за малко, как да изготвите прост домашен бюджет, как да предостав€те самосто€телни права и възможности да другите в семейството и в работата, как да започнете малък бизнес, то тогава н€ма да липсват хора, които искат да ви слушат. ≈динственото, което тр€бва да научите, е как най Ц добре да представ€те и израз€вате вашите съвети по увлекателен начин, достав€щ удоволствие на всеки.


ћќ≈“ќ Ѕ–ќЌ’»“Ќќ ”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»≈
ѕрепоръчва се за подобр€ване на белите дробове от ƒжо ”ийдър, треньор на јрнолд Ўварценегер

ѕ–≈ƒ”ѕ–≈∆ƒ≈Ќ»≈:
ѕредстав€м това упражнение, за да помогна на раково болните да възстанов€т белите си дробове и ефективното им дишане, но все пак не го препоръчвам, ако в миналото сте имали изместване /изкълчване/ на рамената, или сте на възраст, в ко€то е трудно да заемете съответната стойка или положение на скамейката. “ова упражнение е най Ц подход€що за физически активни хора, страдащи от рак. ѕредлагам също то да бъде изпълн€вано по надзора на квалифициран треньор.

Ќ≈ ѕ”— ј…“≈ » Ќ≈ —¬јЋя…“≈ “≈∆≈—““ј, ƒќ ј“ќ Ќ≈ ѕќ≈ћ≈“≈ ЌјѕЏЋЌќ ƒЏЋЅќ ќ ƒЏ’ ƒќ  –јя Ќј ѕ–≈ƒ≈Ћ»“≈ ¬» » ¬Џ«ћќ∆Ќќ—“»“≈ ¬».  ќ√ј“ќ —¬јЋя“≈ “≈∆≈—““ј, «јƒ–Џ∆“≈ Ѕ≈ƒ–ј“ј » ’јЌЎј —» ЌјƒќЋ”, «ј ƒј ”—≈“»“≈ –ј«“я√јЌ≈“ќ » –ј«Ў»–я¬јЌ≈“ќ Ќј √–ЏƒЌ»я  ќЎ.  ќ√ј“ќ —¬јЋя“≈ “≈∆≈—““ј, «јƒ–Џ∆“≈ Ћј “»“≈ ƒќ √Ћј¬ј“ј —» ¬ƒ»√Ќј“», —ќ„≈ў» Ќј√ќ–≈. Ќ≈ ѕќ«¬ќЋя¬ј…“≈ Ќј Ћј “»“≈ ¬» ƒј —ќ„ј“ Ќј—“–јЌ» » ƒј —≈ ќ“ƒ≈Ћя“ ќ“ √Ћј¬ј“ј ¬».

”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»≈“ќ У–ј«“≈√ЋяЌ≈ — »«ѕ–ј¬≈Ќ» –Џ÷≈Ф /STRAIGHT ARM PULLOVERS/ помага при вс€какви дихателни проблеми и често помага на атлетите за победата. ѕоложете /поставете/ раменете си на скамейка и задръжте хълбока /бедрата си/ долу ниско, за се разтегне торса, когато тежестта е спусната над гърба на пейката. Ќе се опитвайте да разт€гате твърде много в началото. —амо спуснете /свалете тежестта/ под нивото на главата през първата седмица и нещо, и постепенно разт€гайте повече и повече, докато се чувствате добре и комфортно. »зберете лека тежест и дръжте тежестта пр€ко над раменете, когато започвате упражнението, като държите лактите наклонени само малко и Утр€бваФ да държите лактите насочени нагоре, но не и навън, когато спускате тежестта. ѕреди да свалите тежестта, вдишайте възможно най Ц дълбоко, след това € спуснете надолу, вдигнете € и издишайте.
Ќаправете малка пауза за да поемете отново вдишване, възможно най Ц дълбоко, спуснете отново тежестта, вдигнете € до върха и отново издишайте. ѕрез първата седмица изпълнете това десет пъти, направете си почивка около една минута, след което направете още десет пъти повтар€щото се упражнение. ѕрез втората седмица направете три серии от десет повтар€щи се упражнени€, а през третата седмица три серии по петнадесет повтар€щи се упражнени€, като го изпълн€вате така, че да чувствате как областта в долната част на гръдни€ кош и ребрата се разт€га всеки път, когато свал€те тежестта, докато държите белите си дробове пълни с въздух.

јко се чувствате зама€н /а/ след това упражнение, не се отказвайте. “ова е само знак, че дробовете ви не са наред, починете си, но упорствайте.

Ќ≈ ≈ Ќ≈ќЅ’ќƒ»ћќ ƒј »«ѕќЋ«¬ј“≈ Ќј»—“»Ќј “≈∆ ј “≈∆≈—“, “Џ…  ј“ќ “ќ¬ј ≈ —јћќ –ј«“я√јўќ ”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»≈. «јѕќ„Ќ≈“≈ — 5  √ » ¬ƒ»√Ќ≈“≈ ћј —»ћ”ћ ƒќ 7.5  √, —Ћ≈ƒ  ќ≈“ќ ”¬≈Ћ»„≈“≈ Ѕ–ќя Ќј ѕќ¬“ј–яў»“≈ —≈ ”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я.

ћо€т списък с предложени€ за подпомагане на раково болните да постигнат спокойствие на съзнанието и мозъка преди заспиване
Х Ќезависимо на каква възраст сте, тр€бва да извършвате н€какъв вид стимулираща дейност, представл€ваща предизвикателство, за да възбуждате вашата радост и удоволствие от себеизраз€ването и личностно осъществ€ване. ¬инаги планирайте каква дейност ще извършвате така, с€каш можете да постигнете повече, отколкото понасто€щем см€тате, че сте способни. ÷елите, които ни помагат да изживеем обновителен сън са тези, които ни карат да се чувстваме нервни и неспокойни в началото, които пораждат очакване на утрешни€ ден, когато заспиваме, и ни изпълват и заливат с радост, когато успеем. ќсъществ€ването на цел, ко€то ви въвлича в състезание, ще стимулира удовлетворението. јко никога не сте имали способност да говорите публично, се опитайте да изнесете малка реч за нещата, които сте направили в живота си, добавете малко хумор и говорете по Ц начин, разбираем за всеки. Ќапример, можете да говорите за начина, по който сте предложили женитба, или как са ви предложили женитба, за да се накарате хората никога да не забрав€т значението на любовта и брака. “ози св€т отча€но се нуждае от доказателства, поощр€ване и разбиране в тези области.
Х“р€бва да сте сигурни, че с новата ви дейност вътре дълбоко не изграждате затвор, който да пречи на очите ви да виждат слънчевата светлина и на кожата ви да чувства въздуха.
Х јко ракът ви е в напреднал стадий, н€ма да имате достатъчно много енерги€ да работите ц€л ден, така че изразходвайте свободното си време в четене на книги и гледане на документални филми, които да ви помогнат да научите нещо повече за новата дейност, ко€то искате да започнете. ѕроучването и посто€нното изучаване или разговори с други, които вече са ангажирани с ваши€ нов интерес ще възбуди вашите чувства на мотивираност да израствате докато вървите напред в начинанието си.
Х Ќе правете нищо, изискващо физически или умствени усили€, след залез слънце. “ова е време да вършите достав€щи ви удоволствие, разтоварващи, свързани със см€х или любовни чувства неща, за да предизвиквате възбуждането на вашето състо€ние на отдел€не на разтоварващи хормони, така че да се отпуснете ефективно, за да постигнете дълбок обновителен сън.
Х ѕо време на занимани€та ви през ден€, особен след като сте вършили нещо изморително и напрегнато, се съсредоточете върху вътрешността на т€лото ви и освободете напрежението, което ще натрупате от вашата умствена и физическа активност. ќставете напрежението да бъде изпускано от вътрешността на ваши€ стомах редовно през ден€.
Х Prepare to sit out on your porch just before sunset to watch it going down and do deep breathing exercises and some inner release relaxation, as you feel happy from the sunset colours lighting up the sky. DonТt eat your evening meal while watching the sun go down as I want you to concentrate on relaxation, then after your stomach is relaxed you can consume your evening meal. And only think loving, positive thoughts. (Proverbs 15:17)

ѕодгответе се за момента да седнете на вашата веранда точно преди залез, за да го наблюдавате и да изпълн€вате упражнени€ за дълбоко дишане и н€какъв вид упражнени€ за вътрешно освобождаване и отпускане, докато се чувствате щастливи от цветовете на залеза, освет€ващи небето. Ќе €жте вечер€та си, докато наблюдавате как слънцето зал€зва, тъй като тр€бва да се съсредоточите върху отпускането, и когато стомахът ви е отпуснат можете да консумирате вечер€та си. » изпълвайте ума си само д люб€щи, добронамерени, положителни мисли. (ѕритчи —оломонови 15:17).

Х ѕремахнете от живота си всичко, което ви безпокои и дразни, и обърнете внимание на връзките, които могат да бъдат поправени и възстановени. ѕремахнете картините, обзавеждането, украсата и предметите в къщи, които не пораждат положително, повишаващо тонуса чувство във вас, и заместете с нещо ново, което ви вдъхнов€ва.
Х Ќе допускайте в главата си мисълта, че животът е свършил, или че не си заслужава да се живее. УЌаучетеФ ума си да ражда младежки мисли, които ви вълнуват и създавайте нови при€телства, особен с млади хора, които можете да учите и мотивирате. Ќикога не об€сн€вайте на децата колко тежък е живота, а им кажете колко е прекрасен и те ще останат до вас и ще го виждат прекрасен. Ќикога не показвайте и не демонстрирайте пред децата си колко изтощителна е борбата ви, а им разкажете колко силна ви е направила, и те ще останат до вас и ще станат силни с вас. (ѕритчи —оломонови 23:7 и 13:22). ќрганизирайте гостуване, бъдете домакин и канете хората на барбекю веднъж месечно, за да общувате и да бъдете положително настроени и щастливи. ќрганизирайте среща Ц пикник със стари при€тели. »зобрет€вайте и измисл€йте неща, различни от нормалните, които да създават въодушевление и удовлетворение във вас. ¬€рвайте, че ще живеете още петдесет години, радвайки се максимално на живота.
Х ѕреди да си легнете, направете списък с нещата, които тр€бва да свършите утре на подложка, ко€то държите до леглото си, после оставете ключовете на колата на тази подложка, така че умът ви ще знае, че н€ма да забравите този списък на сутринта. “ова ще помогне на мозъка и съзнанието ви да се освободи от отговорностите за постигане и изпълнение на нещо и да се наслади на истинското удовлетворение от постигнатата цел, за да изпитате добър и полезен R.E.M. сън.
Х ¬сички раково болни имат проблем с щитовидната жлеза, който пречи на усво€ването на калций, и т.н. Ќаучете вратните си мускули да се отпускат чрез масаж на врата, горещ душ, последва от хладен или студен душ, и постав€нето на бутилка гореща вода на врата ви за н€колко минути преди л€гане, и след като преодолеете напрегнатостта във врата, ще преодолеете проблемите с щитовидната жлеза. —пете на отворен прозорец, за да дишате обилно свеж въздух по време на сън, тъй като кислородът успоко€ва свръхактивни€ ви мозък и съзнание и помага за преодол€ването на проблемите с щитовидната жлеза.
Х Ќапълнете хладилника си с плодове и зеленчуци и се отървете от храните Ц боклуци и храните, пълни с консерванти.
Х  упете си н€колко леки тежести и оборудване за физически упражнени€ и го подредете вкъщи в добре проветр€ващо се помещение, което има хубав изглед към двора, и го оставете в готовност да го използвате четири дни в седмицата, за да го виждате и да се чувствате горди всеки път, когато минавате покрай него.
Х Ќамерете ваши снимки от по Ц младите ви години, когато сте постигнали нещо, което ви вдъхнов€ва, когато си спомн€те за това време или прежив€ване.
Х ќткрийте начинание или проект, който ще ви стимулира да изследвате природата и да правите проучвани€, за да научите възможно най Ц много.  огато правите изследването, се шегувайте с хората, с които работите и си взаимодействате, за да преоткриете чувството си за хумор и умението да общувате.

√Ћј¬ј ¬“ќ–ј

ѕ≈“ Ќ≈ўј,  ќ»“ќ “–яЅ¬ј ƒј Ќјѕ–ј¬»“≈, «ј ƒј ѕќƒќЅ–»“≈ ≈‘≈ “»¬Ќќ—““ј Ќј  –Џ¬“ј

Ќашето съществуване и качеството на живота ни завис€т от кръвта
Ќаши€т живот и нивото на качеството му завис€т от качеството на кръвоснабд€ването и протичането на кръвта, от степента на замърсеност на кръвта, и качеството на смилането и усво€ването на хранителните вещества, които т€лото ни пренас€ в кръвта, и нивото на кислород, който съдържа. —ледователно, ако пречистим кръвта си, ако правим упражнени€ за да подобрим ефективността на потока на кръвта и кръвоснабд€ването, ако посто€нно отпускаме вътрешните си нерви, за да позволим на кръвта да протича ефективно, и ако изпълн€ваме упражнени€ за дълбоко дишане, за да доставим на кръвта обилно количество кислород, и увеличаваме ефективността на смилането и усво€ването на храната, ние ще направим възможно най Ц доброто, за да поддържаме добро здраве.
—лед като ви представих моето бронхитно упражнение в предходната глава, а в следващата ще разгледам храносмилането и усво€ването на храната, в тази глава ще се занимава само диетата за прочистване на кръвта, упражнени€ за подобр€ване на кръвни€ поток и кръвоснабд€ването, и ¬ътрешно-душевно освобождаване и отпускане.
У«ј ќЌЏ“ Ќј  –Џ¬“ј » ∆»¬ќ“јФ
Ќашата кръв съдържа частици от вс€ко нещо, от което сме създадени, и състо€нието ни зависи от състо€нието на кръвта ни, а това, което чувстваме, е това, което нашата кръв ни е накарала да почувстваме, вследствие на хормоните, които мозъкът ни отдел€ в не€ по време на сън. јко в сън€ си носим потиснатост, страх, гн€в, мъка и неспособност да прощаваме, нощното състо€ние и модел на отдел€не на хормони ще потисне възстанов€ването на здравето ни по време на сън и ще породи емоционална дисхармони€.
 ислородът е основни€т фактор, който поддържа кръвта чиста и пренас€ни€т от не€ кислород въздейства на съвършените функции на всички органи и клетки. —връхповишеното напрежение на вътрешните автономни нерви причин€ва ст€гане на органите и жлезите, което пречи на кръвоснабд€ването им, а това е предпоставка за забол€ването им. ¬секи човек, изпълнен с богата жизненост, е получил тази жизненост чрез активната кръв и основното условие за този резултат е да се поддържа кръвта чиста, да се поддържа нормални€ й поток през отворени артерии и да бъде изобилно богата на кислород и хранителни вещества. Ќ€кои химически препарати за пръскане, като селскостопански препарати и фармацевтични лекарства остават в кръвта за ц€л живот, освен ако не бъдат използвани диета за пречистване на кръвта и упражнени€ за кръвни€ поток, за да бъдат неутрализирани.

’ората, на които е прел€то гол€мо количество кръв, често изказват и предават мисли, които не са техни /не им принадлежат/, и чувства, които са им чужди, в резултат на хормоните, съдържащи се в прел€тата кръв. “ези странични ефекти обикновено не продължават дълго, особено ако реципиентът /получател€т/ на кръвта се упражн€ва редовно и консумира гол€мо количество плодове и зеленчуци, които помагат на т€лото да възстанови кръвта в съответстващото на собственото й т€ло нормално състо€ние. ¬ н€кои случаи, когато се прелива огромно количество кръв и след това реципиентът води лош начин на живот, тези странични ефекти, които може да включват и потиснатост /депреси€/, могат да продължат години наред.

ƒ¬≈ ѕ–ќ÷≈ƒ”–» «ј ѕ–ќ„»—“¬јЌ≈ Ќј  –Џ¬“ј,  ќ»“ќ “–яЅ¬ј ƒј ЅЏƒј“ »«ѕЏЋЌ≈Ќ»

–едовните упражнени€, особено упражнени€та за ефективността на потока на кръвта с гимнастически уреди, ще помогнат на т€лото да прочисти по Ц маловажните отпадъци и токсини от кръвта. –езултатите от такива упражнени€ ще доведат до умерено временно увеличаване на размерите в упражн€ваните мускули, показващи, че общата ефективност на кръвоснабд€ването и кръвни€ поток е подобрена. ѕрочистваща диета, една чаена лъжица оцет дневно и приемането на определен вид билкова пречистваща микстура, през периода на такива упражнени€, ще подсили този резултат.

«а да бъде постигнат още по Ц гол€м напредък при пречистването, е необходимо да изпълните диета с плодове и зеленчуци, ко€то тр€бва да бъде под наблюдението на специалист в хранителните диети или терапевт, специалист в лечебното хранене. ƒокато преминавате през пречистваща диета е изключително важно да† развивате чувство на удовлетворение, тъй като това подпомага функциите на т€лото да работ€т ефективно. ќсвен това е важно да наблюдавате кръвното нал€гане и нивото на възстанов€ване на сърцето, за да сте сигурни, че по този начин не влошавате други съществуващи забол€вани€.

 ј  ƒј »«ѕЏЋЌ»“≈ 14 Ц ƒЌ≈¬Ќј“ј ƒ»≈“ј «ј ѕ–≈„»—“¬јЌ≈ Ќј  –Џ¬“ј
14 Ц дневна диета за пречистване на кръвта, основана на принципа на кали€ и натри€, създаден от доктор ћах √ърсън /ƒжърсън/
»мал съм многократен успех при прилагането на тази диета с високо съдържание на калий и ниско съдържание на натрий, ко€то предизвиква естествено дезинтоксикаци€ на т€лото. —ъществуват 22 вида плодове и зеленчуци с високо съдържание на калий и ниско Ц на натрий, и когато се храните единствено с т€х за 14 дни, т€лото ще събере прочисти гол€мата част от токсини и отпадъци от организма. “акова прочистване обикновено се състои от диари€ /разстройство/ и продължава само около час Ц час и нещо.

“ќ¬ј —ј 22-“ј ¬»ƒј ѕЋќƒќ¬≈ » «≈Ћ≈Ќ„”÷», ѕќƒѕќћј√јў» ≈—“≈—“¬≈Ќќ“ќ ѕ–ќ„»—“¬јЌ≈ Ќј “яЋќ“ќ:
“» ¬ј,  ј–‘»ќЋ /÷¬≈“Ќќ «≈Ћ≈/, Ѕ–ќ ќЋ», ЅќЅ, „≈–¬≈Ќ ѕ»ѕ≈– /Ћё“ј „”Ў ј «ј „≈–¬≈Ќ ѕ»ѕ≈–/, ћј√ƒјЌќ«, ћј–”Ћя, Ѕ–ё —≈Ћ— ќ «≈Ћ≈, ѕ–ј« Ц Ћ” , ѕјўЏ–Ќј , „≈—ЏЌ, Ћ” , –≈ѕ»„ ј,  ј–“ќ‘», „≈–≈Ў»,  ј…—»», я√ќƒ»,  –ј—“ј¬»÷ј, ј—ѕ≈–∆», ѕ–ј— ќ¬», яЅЏЋ » » ћќ– ќ¬».


ѕолезно е да пиете билков чай и таблетки ¬ комплекс за нервите, докато прилагате тази диета. ѕредлагам храненето с тиквена супа вс€ка вечер, допълнена с нещо от посочени€ списък, но в Ќ» ј Џ¬ —Ћ”„ј… Ќ≈ —Ћј√ј…“≈  ќЌ—≈–¬»–јЌ» —”’» Ѕ”Ћ№ќЌ» » ’–јЌ».

ѕредлагам също сок от моркови и €бълки вс€ка сутрин и нещо друго от списъка.  олкото повече практикувате упражнени€та за У¬Џ“–≈ЎЌќ Ц ƒ”Ў≈¬ЌќФ освобождаване през тези 14 дни, толкова по-ефективно ще бъде пречистването. (ћетода на ¬ътрешнодушевно освобождаване и отпускане е описан подробно на страница 50).

ѕри напредналите форми на рак, не може да настъпи ефективно пречистване без използването на кофеинови клизми три пъти на ден. ƒиетата пречиства токсините и отпадъците и ги пренас€ в червата, а кофеинът ги изхвърл€ навън оттам. јко не бъдат използвани клизми, диетата ще пренесе отпадъците в червата, но те н€ма да бъдат изхвърлени извън организма поради слабата активност на червата вследствие липсата на енерги€ и хормоналната неефективност /безполезност/, в резултата на което веднага след кра€ на диетата, отровите и отпадъците ще се върнат обратно в кръвта.  офеинът е също така отрова, ко€то убива определени разрушителни паразити, които се развиват и разрастват в червата, и когато към промивката бъде добавен пелин, това подпомага много унищожаването на повечето разрушителни /вредни/ паразити.
ѕредлага промивка от една супена лъжица кофеин и 30 капки пелин в 200 мл вода. Ќапълнете тази 200 милилитрова смес в пластмасова бутилка или в торбичка за промивки и оттам € влейте в дебелото си черво с действието на тежестта й /по посока на земното притегл€не/. ѕолегнете за десет минути на л€вата страна, за да влеете промивката в низход€щата част на дебелото черво, а след това легнете по гръб за десет минути и масажирайте ц€лата област на дебелото черво. Ќе вливайте твърде много течност в дебелото черво или ще се почувствате препълнени и веднага ще € изхвърлите, особено при първите ви н€колко опита.
 огато вливате промивката за първи път, веро€тно ще се сте склонни към да се напр€гате навс€къде, ако досега не сте правили никога клизми. ќпитайте се да го избегнете, защото колкото по Ц напрегнати сте, толкова повече дебелото ви черво ще иска да изхвърли промивката обратно. ѕрез първи€ ден след първата ви клизма ще се почувствате леко уморени, в резултат от това напр€гане в ц€лото т€ло, но след като € направите втори път и се разтоварите /отпуснете/ малко по Ц добре, н€ма да чувствате тази умора. Ќ€кои хора не чувстват тази умора, защото се отпускат наистина добре още от първата си клизма.
–аково болни пациенти, които следват тази кръвопречистваща диета и не използват кофеинови промивки, не постигат дълготрайна ремиси€ и възстанов€ване от рака, затова аз препоръчвам на УвсичкиФ раково болни да използват промивки, докато са на тази диета. Ќе се плашете от това, защото не е толкова непри€тно, колкото веро€тно предполагате и е полезно за повишаването на енерги€та ви, и н€ма да съжал€вате.


 ј  ƒј »«ѕЏЋЌя¬ј“≈ ”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я“ј «ј ѕќƒќЅ–я¬јЌ≈ Ќј  –Џ¬Ќ»я ѕќ“ќ  »  –Џ¬ќ—ЌјЅƒя¬јЌ≈“ќ
»зпълн€ването на упражнени€ за подобр€ване на кръвоснабд€ването с цел преодол€ване на рака
”пражнени€та за кръвоснабд€ване се изпълн€ват със сравнително леки тежести /гири/, тъй като основната цел е просто да се стимулира кръвоснабд€ването и кръвни€ поток, което се случва между вс€ка сери€ от десет или петнадесет повторени€ на упражнението. «а да постигнете максимално количество на кръвоснабд€ване и вливане на кръв в тренираните мускули, е най Ц добре да смен€те и разнообраз€вате бро€ на повторени€та и упражнени€та и времето за почивка между сериите, за да сравните резултатите от /на/ увеличаването на кръвта с измервателен уред /с метър/.
Ќ€кои хора имат нужда от по Ц гол€м брой повторени€ на упражнени€та и по Ц дълга почивка, в сравнение с други, за да постигнат максимално увеличаване на кръвоснабд€ването. –аково болните, които са млади и все още активни и в работоспособни могат да използват малко по Ц тежки гири и ще постигнат увеличаване на кръвоснабд€ването по Ц лесно от тези, които са по Ц възрастни и не са толкова активни. Ќатоварвайте се само до пределите на вашите собствени възможности и на задовол€ващото ви състо€ние. Ќе се насилвайте и не се претоварвайте, тъй като това въобще не е необходимо, за да се постигнат желаните резултати.
Ѕ–ќя Ќј ѕќ¬“ќ–≈Ќ»я“ј » —≈–»»“≈
ѕредлагам да започнете с изпълнението на една сери€ от десет повторени€ с тежест, ко€то чувствате удобна, използвайки две различни упражнени€ в три непоследователни нощи на седмица, през първата седмица, и да направите две серии от десет повторени€ два пъти в седмицата през втората седмица. —лед това на третата седмица опитайте да направите по три серии от десет повторени€ два пъти в седмицата, и по три серии от десет повторени€ три пъти в четвъртата седмица. Ќе забрав€йте да задържате напълно дъха си през ц€лото време на упражнението и усилието, защото повишаването на кислорода е много важен аспект на тази форма на упражн€ване.
—лед като свикнете с упражнени€та през този четириседмичен период, сменете режима, като правите едно различно упражнение вс€ка вечер преди л€гане, само през пет дни от седмицата, и изпълн€вайте упражнени€, които подобр€ват кръвоснабд€ването в областта, ко€то е раково болна. ќписал съм различни упражнени€, стимулиращи снабд€ването и изпълването с кръв в различни части на т€лото, за да изберете подход€щите от т€х. ћоже би е необходимо да обсъдите тези упражнени€ с фитнес инструктор, ако не сте запознат и не разбирате моите описани€, или да поискате от инструктор да ви научи на повече упражнени€, които да разнообраз€т режима ви. ¬сички фитнес и гимнастически инструктори са обучени и зна€т какви упражнени€ стимулират увеличено снабд€ване и поток на кръвта в определени части на т€лото.
—Ќ»ћ »“≈ ќ“ƒќЋ” ѕќ ј«¬ј“ ѕќ¬»Ўј¬јЌ≈ Ќј  –Џ¬ќ—ЌјЅƒя¬јЌ≈“ќ —Ћ≈ƒ »«ѕЏЋЌ≈Ќ»≈“ќ Ќј ѕ–≈—ј Ќј  –ј ј“ј
«а да ви демонстрирам получени€ резултат от упражнени€та за кръвоснабд€ване, изпълних три серии от петнадесет повторени€ на преса за краката и потокът на кръвта в бедрени€ ми мускул предизвика разширение /увеличение/ от седем/осми от инча (22 мм). “ази гол€ма разлика е резултат от моето редовно практикуване на тази процедура за кръвоснабд€ване. ѕовечето раково болни ще изпитат твърде малко подобрение на кръвоснабд€ването, когато за първи път започнат тези упражнени€, но в кра€ на краищата при упоритост и посто€нство ще настъпи увеличаване на размерите и подобр€ване на гъвкавостта на мускулите.


–ј«Ћ»„Ќ»“≈ ”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я —“»ћ”Ћ»–ј“ ѕќƒќЅ–я¬јЌ≈ Ќј  –Џ¬ќ—ЌјЅƒя¬јЌ≈“ќ ¬ –ј«Ћ»„Ќ» „ј—“» Ќј “яЋќ“ќ
“р€бва да правите поне едно упражнение, което стимулира повишаване на кръвоснабд€ването в засегнатите от рака органи
–азличните упражнени€ стимулират повишаване на потока и снабд€ването с кръв в различните органи и части на т€лото, и по този начин подпомага оздрав€ването на течи части, така че ако имате проблеми с определен орган, изпълн€вайте поне едно специфично упражнение най Ц малко два пъти седмично, за да стимулирате повишено кръвоснабд€ване в областта на този орган.

јко н€кой лекар ви съветва да не стимулирате повишено кръвоснабд€ване в органите ви, засегнати от рака, не го слушайте, тъй като от личен опит знам, че вие Утр€бваФ да предизвиквате повишено кръвоснабд€ване в раково болен орган, за да постигнете ремиси€. ¬секи път, когато спирах да прав€ моите кл€кани€ с разкрачени крака за н€колко дни, защото съм се чувствал уморен, областта на ректума и сигмата на дебелото ми черво отново развиваха усещането на интензивен студ , което беше знак за липса на кръвен поток и снабд€ване, отново се разви усилена болка в ректума, ко€то изпитвах често, ко€то ме караше да се чувствам с€каш съм бил ударен наистина тежко с чук, стомахът започна отново да се издува, а стъпалата ми, особено л€вото, отново започнаха леко да се вкочан€ват и изтръпват.

в рамките на две до четири сесии от упражнени€, а също така докато упражнени€та продължаваха постигаше и поддържаше постепенно подобрение на ц€лостното му здравословно състо€ние. ѕодобр€ването на кръвообращението в засегната от рака област е единствени€т начин да осигурите най Ц добри€т шанс на болни€ орган да се излекува и да постигне ремиси€.

”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я «ј ѕ–≈ќƒќЋя¬јЌ≈ Ќј –ј  Ќј ќ„»“≈, ¬–ј“ј, ”—“ј“ј, –Џ÷≈“≈ »Ћ» –јћ≈Ќ≈“≈
ѕреди да започна с това упражнение, искам да из€сн€ нещо докрай. –аковото забол€ване в очите или ко€то и да е част на лицето, обикновено е причинена от разместване /изкрив€ване/ на гръбначни€ стълб в областта на врата /ши€та/, което е съществувало години наред. √ръбначни€ стълб Утр€бваФ да бъде подлаган на упражнени€, грижи, поправ€н /коригиран/ и наблюдаван, за да се преодоле€т всички форми на рак, но при ракови забол€вани€ в ко€то и да е част на лицето най Ц големи грижи тр€бва да се полагат за врата. ”пражнени€та за извиване /завъртане/ на врата /ши€та/ ще подпомогнат кръвообращението, като използвате ремък /лента, каиш/, за прикрепване на умерена тежест за главата и изтласквате /натиснете/ главата си към гърба на възглавницата на кушетката /леглото/,† а ако не можете да намерите ремък за главата, изтегл€нето /прот€гането/ на главата назад и напред също ще помогне.
—¬»¬јЌ»я Ќј ћ”— ”Ћ»“≈, —¬»¬јЌ»я Ќј –јћ≈Ќ≈“≈ » –ј«“я√јЌ≈“ќ Ќј “–»÷≈ѕ—»“≈ —Џўќ ѕќћј√ј «ј ѕ–≈ќƒќЋя¬јЌ≈“ќ Ќј “–≈ѕ≈–≈Ќ≈“ќ Ќј –Џ÷≈“≈
ѕо Ц специално, свиването на раменете е упражнение, което стимулира кръвообращението и потока на кръвта през устатата, врата и раменните мускули, което помага за преодол€ването на рака в тези области, и може също така да помогне за преодол€ването на треперенето на ръцете при болестта на ѕаркинсон. Ќачалото на упражнението е да задържите две леки гири отстрани на т€лото си и да отпуснете надолу ръцете си изправени, през ц€лото упражнение. «адръжте раменете и ръцете си, колкото можете напред, помете дълбок дъх и вдигнете разменете си нагоре, колкото можете по Ц високо, след което ги завъртете назад, колкото повече можете, за да издадете напред гръдите си максимално, и след това отпуснете раменете надолу, запазвайки положение на гърдите да бъдат издадени напред. —лед това издишайте и поемете отново дълбоко дъх и вдигнете нагоре раменете отново, изтеглете ги отново напред, и ги отпуснете надолу в началното положение, след което издишайте.
јко се чувствате зама€н, докато правите н€кое от тези упражнени€, не спирайте; само упорствайте в рамките на собствените си възможности и граници на вашето т€ло. «ама€ната глава всъщност е знак, че вашите бели дробове не са използвани максимално за дишане, а това означава, че тр€бва да правите тези упражнени€, за да подобрите състо€нието на белите си дробове.

—¬»¬јЌ≈ Ќј Ѕ»÷≈ѕ—»“≈
ƒръжте две малки гири надолу отстрани на т€лото си с изправени ръце, като държите гирите в същата посока с€каш държите камбана Ц успоредно една на друга. ѕоемете дълбоко дъх и свийте /сгънете/ лактите си като ги вдигате едновременно в полукръг до раменете ви, след това издишайте, спуснете гирите долу на нивото на бедрата ви и поемете отново дълбоко дъх, след което повторете упражнението.

–ј«“я√јЌ»я Ќј “–»÷≈ѕ—»“≈
Ћегнете на пода с по една лека гира във вс€ка ръка и дръжте едновременно двете си ръце изправени във вертикално положение над гърдите ви. ќбърнете гирите в положение успоредно на т€лото ви, след което свийте ръцете си при лактите и свалете двете гири едновременно надолу в полукръгово движение, завършващо до ушите ви. ¬дишайте, докато свал€те гирите, и задръжте дъха им при вдигането им, докато ръцете ви се изправ€т отново във вертикално положение, и издишайте само, когато сте достигнали вертикално положение.
Ѕолните от ѕаркинсон, страдащи от треперене на ръцете, са го получили, защото напрежението във врата ми задушава /потиска/ нервите, които възбуждат кръвообращението през техните ръце. јко те могат да отпуснат напрежението във врата си и да намест€т всеки разместен и изкривен гръбначен прешлен във врата, а след това да прав€т редовно упражнени€ за кръвообращението за ръцете им, треперенето може да бъде отстранено изц€ло и посто€нно.
«јƒЏ–∆јЌ≈“ќ Ќј ƒЏ’ј ѕќ ¬–≈ћ≈ Ќј ”—»Ћ»я“ј ≈ »« Ћё„»“≈ЋЌќ ¬ј∆Ќќ » —Џў≈—“¬≈Ќќ
»зключително важно е да задържате дъха си през ц€лото време, когато правите усилие. — други думи, спрете и поемете дъх, преди да извършите вдигането или изтласкването, и издишвайте само, когато сте завършили съответното усилие.
Ќј”„≈“≈ ѕќ¬≈„≈ Ќј Ѕ–ќ… ”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я » Ќ≈ ѕќ¬“ј–я…“≈ ≈ƒЌќ » —Џўќ ”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»≈ Ќј… Ц ћјЋ ќ ƒ¬ј ƒЌ»
¬ажно е да научите разнообразни упражнени€, за да не изпълн€вате едно и също упражнение най Ц малко два дни, в противен случай можете да изпитате болки в мускулите /мускулна треска/, особено ако известно време не сте поддържали физическа активност. ћожете да повтар€те еднаква група упражнени€ вс€ка седмица, но тр€бва наистина да продължавате да учите нови упражнени€, за да не ви стане досадно.

”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я «ј ѕ–≈ќƒќЋя¬јЌ≈ Ќј –ј  Ќј „≈–Ќ»я ƒ–ќЅ, ƒјЋј ј » ЅЏЅ–≈÷»“≈
—траничните навеждани€ са добро упражнение за черни€ дроб, далака и бъбреците
ƒръжте гира в едната ръка, поставете другата си ръка на гърба на главата ви и разкрачете леко краката си. —лед това се наведете надолу странично докато гирата достигне кол€ното ви, поемете си дъх, след това се изправете нагоре в изправена позици€ и продължавайте, докато се наведете изц€ло на другата страна, докато гирата се вдигне нагоре до кръста /тали€та ви/. ќставете ръката, ко€то държи гирата, да виси изправена през ц€лото упражнение. “ова упражнение стимулира кръвообращението от страната на кръста, обратна на ръката, ко€то държи гирата.


”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я «ј ѕ–≈ќƒќЋя¬јЌ≈ Ќј –ј  Ќј ѕјЌ –≈ј—ј, „≈–Ќ»я ƒ–ќЅ, “ЏЌ ќ“ќ » ƒ≈Ѕ≈Ћќ“ќ „≈–¬ќ
ƒиагоналното изправ€не е добро упражнение за повишаване на кръвообращението в панкреаса, черни€ дроб, тънкото и дебелото черво
ƒиагоналните изправ€ни€ от легнало в седнало положение /подобно на коремна преса, но диагонално/ са упражнение за повишаване на кръвообращението в панкреаса, черни€ дроб, тънкото и дебелото черво.  огато се изправ€те от легнало в седнало положение, извъртете леви€ си лакът над и към д€сното си кол€но на вс€ко† изправ€не и десни€ си лакът към и над л€вото си кол€но на вс€ко второ изправ€не. Ќе е нужно веднага да се падате назад на пода, ако стомашните ви мускули са слаби, а просто правете малки движени€, като се съобраз€вате със собствените си възможности.

ћожете да поставите краката си под шезлонг /кресло/, за да си помогнете, и колената ви винаги да са сгънати /свити/, докато правите упражнението, освен ако не се люшкате назад, а в този случай, ако държите коленете си сгънати, ще почувствате умерена болка и неудобство в долната част на задните части. ¬ такъв случай, опитайте упражнението с леко свити колене с възглавница под т€х. ќбикновените изправ€ни€ /коремни преси/ ще подобр€т кръвообращението в тънкото и дебелото черво, но все пак редуващите се диагонални преси са по Ц полезни за дебелото черво.
”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я «ј ѕ–≈ќƒќЋя¬јЌ≈ Ќј –ј  Ќј √ќЌјƒ»“≈ /ѕќЋќ¬»“≈ ∆Ћ≈«»/, ѕјЌ –≈ј—ј, „≈–Ќ»я ƒ–ќЅ, “ЏЌ ќ“ќ » ƒ≈Ѕ≈Ћќ“ќ „≈–¬ќ
 л€кани€та също са добро упражнение за повишаване на кръвообращението в половите жлези /гонадите/, панкреаса, черни€ дроб, тънкото и дебелото черво
ќсвен ако не сте гъвкави и достатъчно силни и енергични, силно ви препоръчвам да правите само полукл€кани€, тъй като пълното прикл€кване може пон€кога да бъде малко изморително и напр€гащо за бедрените стави, особено ако не сте се упражн€вали в ранните година на живота си. «астанете пред нисък стол или пейка за тренировки, предназначена за преси на пейка, и вдишайте докато кл€кате надолу, докато задните ви части докосната стола или пейката, след това задръжте дъха си, докато се върнете в изправена позици€ отново, и тогава издишайте. ƒръжте колената си прибрани заедно, докато, докато изпълн€вате упражнението и наведете напред, за да запазите баланс, докато кл€кате надолу към стола.
 огато се изправите докрай, раздвижете /прегънете/ задните си части и бедрените мускули, за да повишите кръвообращението в тези области. “ова упражнение не само ще повиши за кръвообращението в тънкото и дебелото черво, но ще помогне също на простатата, тестисите, €йчниците, матката и маточната шийка, и поддържа бедрените стави здрави, за да преодтврати см€на на стави на старини. ѕрепоръчвам на всички раково болни да прав€т полукл€кани€.
–азкрачените кл€кани€, които са разновидност на нормалното кл€кане с прибрани колене, е упражнението, което ми помогна да се справ€ с опасността и страха от рак на червата. ѕросто тр€бва да разтворите краката си широко един от друг, докато правите упражнението, и кръвообращението ще се повиши малко повече в областта на слабините и ректума.

ѕќ¬ƒ»√јЌ≈“ќ Ќј  ќЋ≈Ќ≈“≈ —Џўќ ў≈ ѕќћќ√Ќ≈ «ј ѕќƒќЅ–я¬јЌ≈ Ќј  –Џ¬ќќЅ–јў≈Ќ»≈“ќ ѕ–≈« “ЏЌ ќ“ќ „≈–¬ќ, ƒ≈Ѕ≈Ћќ“ќ „≈–¬ќ, ѕјЌ –≈ј—ј, ƒјЋј ј » „≈–Ќ»я ƒ–ќЅ

Ћегнете на пода по гръб с изправени крака на пода и се хванете за долната част на нисък шезлонг /кресло/ с ръцете си над главата, за да попречите на главата и раменете ви да се отдел€т нагоре от пода, когато повдигате коленете си. —лед това вдигнете краката си като свивате коленете си, докато стигнат до стомаха ви.

”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я «ј ѕ–≈ќƒќЋя¬јЌ≈ Ќј –ј  Ќј ѕјЌ –≈ј—ј, „≈–Ќ»я ƒ–ќЅ, ЅЏЅ–≈÷»“≈ » Ѕ≈Ћ»“≈ ƒ–ќЅќ¬≈
”пражнени€та Уƒобро утроФ Ц сутрешни упражнени€, са полезни за подобр€ване на кръвообращението в панкреаса, черни€ дроб, бъбреците и белите дробове
”пражнени€та Удобро утроФ се изпълн€ват, като държите дълга пръчка или лек лост по протежението на раменете ви, докато се наклан€те, навеждате до положение прав ъгъл, и после се връщате в изправено положение.  оленете тр€бва да бъдат леко свити през ц€лото време, за да се отнеме малко от напрежението в долната част на гърба. ћоите бронхитни упражнени€, описани на страница 35, също ще помогнат за подобр€ване на кръвообращението през белите дробове.
”пражнени€та за подобр€ване на кръвообращението ще постигнат покой на съзнанието
јко не можем да намалим активността на мозъка си и да отпуснем мускулите на врата си достатъчно след залез, за да постигнем онзи дълбок сън през ц€лата нощ, можем да правим упражнени€ за подобр€ване на кръвообращението, които впоследствие ще ни помогнат да постигнем покой на съзнанието и отпускане на вратните мускули.
“ова е като резервен план, който работи в противоположната посока при неуспех. јко не можем да постигнем покой на ума първо, за да подобрим кръвообращението си, можем първо да работим върху подобр€ването на кръвообращението, за да постигнем спокойствие на съзнанието. “ози ефект е не по Ц различен от ефекта, при който удар или намушкване в бъбрека на причин€ва болка в главата в тази част на мозъка, ко€то е свързана с бъбрека, или при който злополука, причин€ваща увреждане на частта от мозъка, свързана с бъбрека, може да попречи на бъбрека да функционира нормално.

”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я“ј «ј  –Џ¬ќќЅ–јў≈Ќ»≈“ќ ѕќћј√ј“ «ј —ѕќ ќ…—“¬»≈“ќ Ќј ”ћј, ќ“ѕ”— јЌ≈“ќ Ќј ¬–ј“Ќ»“≈ ћ”— ”Ћ», ѕќƒќЅ–я¬јЌ≈“ќ Ќј —ЏЌя » ‘»«»„≈— ј“ј » ”ћ—“¬≈Ќј ∆»«Ќ≈Ќќ—“

¬с€ко нещо, което контролира нашето умствено и физическо здраве се управл€ва от кръвообращението и снабд€ването на всички различни части на т€лото и мозъка с кръв и качеството на кръвка, ко€то тече в организма ни. јко имаме добро кръвообращение през ц€лото т€ло и мозък, но кръвта е с ниско съдържание на кислород и хранителни вещества и високо съдържание на токсини и отпадъци, н€ма да има гол€ма полза от доброто кръвообращение. ќбратно, ако кръвообращението и кръвоснабд€ването ни са неефективни и на лошо ниво, н€ма да има гол€ма полза и от чистата и богата на кислород и хранителни съставки кръв. «а да се радваме на добро умствено и физическо здраве до старини, тр€бва т€лото ни да е ефективно във всички области.


¬Ќ»ћјЌ»≈!
Ќе забрав€йте, можете да правите вс€какви упражнени€ за кръвообращение, но ако имате огромно напрежение, натоварване в гръбначните мускули, което задушава и потиска нервите, излизащи от гръбнака, за да обслужват орган, който е болен от рак, или имате разместени /изкривени/ прешлени, които прищипват тези гръбначни нерви, от които зависи кръвообращението и кръвоснабд€ването на нашите органи, н€ма да имате успех в стимулирането на увеличаването на кръвта, което ви е необходимо, за да спрете разпространението на рака, и да постигнете ремиси€.

«а да засилите ефекта на вашите упражнени€ и да получите най Ц силни€ тласък за излекуване, вие Утр€бваФ да имате редовни хиропрактични прегледи и лечени€ /лекуване на болести чрез манипулации по гръбначни€ стълб и ставите, хиропраксис/, и да правите упражнени€ за дълбоко дишане преди вс€ко хранене, да имате редовни сесии от половин до един час за ¬ътрешнодушевно освобождаващо отпускане преди да си легнете нощем, и да застав€те ума си да отхвърл€ всички мисли на депреси€, нетърпение, мъка и терзание, непростимост, самообвинение и вс€какви други негативни мисли на самоунищожение.

”пражнени€ «ј  –Џ¬ќќЅ–јў≈Ќ»≈ «ј ѕ–≈ћј’¬јЌ≈ Ќј ѕќ“»—Ќј“ќ—“ /ƒ≈ѕ–≈—»я/
»—“ќ–»я Ќј ћ≈ƒ»÷»Ќ— » —Ћ”„ј… (ƒаниел, 19 годишна, тежка депреси€.) ѕри един случай, мой редовна пациентка, ƒаниел, ме молеше да й помогна да премахне депреси€та й У—≈√јФ, тъй като не можела да издържи повече да бъде потисната. “ъй като винаги съм се старал да използвал естествени средства, за да възвърна идеалното здраве на ума и т€лото, € помолих да идва с мен в местни€ гимнастически салон, за да тренираме. “€ отговори, че никога не е била в гимнастически салон и изпитвала страх да прави тренировки и нещо заедно с непознати. —лед това € попитах колко силно иска да преодолее сво€та депреси€ още У—≈√јФ и т€ се съгласи да дойде в гимнастически€ салон след двадесет минути.

Knowing that a percentage of her depression was caused by her own confinement to the house and her duties of motherhood, I realized the best thing for her was to encourage her to interact. I also knew from personal experience, that blood flow exercising removes the feeling of depression immediately. The feeling of depression is caused by excessive amounts of the hormone cortisol in the blood and blood flow exercising helps to burn it up.

“ъй като знаех, че част от нейната потиснатост е причинена от нейното собствена ограниченост и затвореност в дома и майчинските й задължени€, аз разбрах, че най Ц доброто нещо за не€ беше да € насърча да прави нещо заедно с други хора и да взаимодейства. јз знаех също от собствен опит, че упражнени€та за кръвообращение премахват чувството на потиснатост незабавно. „увството на потиснатост е причинено от свръхвисокото количество на хормона кортизол в кръвта и упражнени€та за кръвообращението помагаха за изгар€нето и изразходването му.

ѕо време на тренировката й € запознах с други жени в салона, докато € обучавах на упражнени€та. “ази единствена тренировка не само премахна нейната депреси€ незабавно, Уна временна основаФ, но подобри нейната самоувереност да общува, ко€то беше причината за гол€ма част от нейната депреси€.

Ќейната потиснатост беше предизвикана от прежив€ването на три неуспешни и трагични връзки с мъже, от които последни€т € изоставил като самотна майка на две деца. јз й об€сних, че липсата на самоуважение и самочувствие в не€ и й позволила да се хване с първи€ мъж, който се е по€в€ва, всеки път, когато е била самотна, и ако т€ повдигне самочувствието си, ще развие силата да бъде търпелива и да усто€ва на първи€, за да дочака най Ц добри€ за не€.

”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я «ј  –Џ¬ќќЅ–јў≈Ќ»≈ «ј ѕќƒѕќћј√јЌ≈ Ќј ѕјћ≈““ј ѕ–» —“ј–ќ—“
ѕрез годините често съм срещал по Ц възрастни хора, трениращи за добро физическо състо€ние и гъвкавост, да коментират как паметта им се подобр€ва, което е вторичен резултат от повишаването на кислорода и хранителните съставки, предизвикано от упражнени€та за кръвообращение.

«а по Ц възрастните хора е важно също да не изб€гват напълно €йца, риба и месо напълно, защото тези храни снабд€ват мозъка с холин, вещество, превръщано от мозъка в ацетилхолин, един от най Ц важните хормони на паметта. ћного възрастни хора изб€гват тези храни напълно, тъй като в€рват, че те са вредни за холестерола, но скоро след това изпитват затруднени€ с паметта. ¬ремето навън на слънце също е важно за метаболизма /обм€ната на веществата/ на хормоналната система, за храносмилането и усво€ването на калций и на холестерол.

—ЋЏЌ„≈¬ј“ј —¬≈“Ћ»Ќј ≈ ѕ–≈ƒЌј«Ќј„≈Ќј ƒј ѕќƒѕќћј√ј ѕќ“ќ ј Ќј ЌјЎј“ј  –Џ¬, ј “ЏћЌ»Ќј“ј ƒј ЌјћјЋя¬ј  –Џ¬Ќ»я ѕќ“ќ 

ѕри изгрев слънцето постепенно се извис€ва над хоризонта, наши€т мозък регистрира това постепенно увеличаване на слънчевата светлина през затворените ни клепачи, докато спим, и в резултат на това наши€т организъм започва да отдел€ хормоните на физическата активност в съответствие с постепенното увеличаване на дневната светлина. “ова отдел€не на хормони на активността впоследствие е причина наши€т мозък да запомни същите дейности, които сме планирали предишни€ ден, тъй като основни€т хормон отговар€щ на физическата активност Ц ацетилхолин, вли€е и на паметта.

ќсвен паметта, той вли€е на чувството на мотиваци€ и на функциите на пикочни€ мехур и въздейства да разложи нежелани€ холестерол. “ова е хормоналната реакци€, поради ко€то много хора, които са се пенсионирали и оттеглили от работа на възраст от петдесет до шестдесет години, постепенно губ€т чувството си за мотиваци€ и смисъл и след това развиват проблеми с пикочни€ мехур и паметта и повишени показани€ на холестерола. Ќие сме създадени да се радваме УвинагиФ на стимулиращите ни цели, за да повишаваме ефективността в тези области.
ƒруг хормо на активността е простагландин /хормон на простатата/, който се отдел€, когато си спомн€ме за целта, върху ко€то сме работили вчера, и започваме да мислим как да продължим оттам, от където сме спрели. “ъй като простагландинът спомага ефективното кръвоснабд€ване и поток в предчелната кора на главни€ мозък, за да възпреп€тства състо€ни€ като болестта на ѕаркинсон, ако н€маме цел, ко€то да продължим да следваме, когато очите ни регистрират изгрева, ние изпитваме малко повишаване на кръвообращението и оттам липса на чувство на мотиваци€, а това предразполага наши€ организъм към болести от вида на ѕаркинсон.

ѕростагландинът повишава ефективността на кръвни€ поток в предчелната кора на мозъка чрез вълнението от целите, когато слънцето изгрее, и чрез мислите на удовлетворение от постигнатото, когато слънцето залезе. » двете от тези страни на мисленето са съществени за умственото и физическото здраве при старост, поради което много хора започват да влошават здравето си, ако след оттегл€не от работа започнат да вод€т заседнал начин на живот.

Ќе Ѕог, а човек е измислил пенсионирането и оттегл€нето от активни€ живот, и тъй като това е против истинската природа на нашето същество, аз също съм изц€ло против. ћога да приема полуоттегл€не, но пълната липса на каквито и да е стимулиращи цели, определено е рецепта за гибел. ўе бъдете изненадани от големи€ брой възрастни хора, които имат проблеми с пикочни€ мехур, защото повече не са стимулирани от вълнението и тръпката да постигаш цели. Ќие сме устроени да работим с хора, които се радват на работата си през ден€, и се отпускат с хора, които сподел€т нашата оценка и разбиране за полезните резултати на нашата работа, когато слънцето залезе.

ѕри множество изследвани€ на дълголетници един от най Ц често установените фактори е, че тези хора са продължили да работ€т и да постигат цели дори и на възраст деветдесет и сто години. ≈дин пример за това е населението, живущо в долината на Ћонг-лаодун в югозападен  итай. ’ората от това село не в€рват и не разбират оттегл€нето и спирането на работа на определена възраст, както ние го разбираме, тъй като всички допринас€т и участват в работната програма като екип и н€кои от работещите на полето са надхвърлили стогодишна възраст. “е са почти напълно освободени от болест и много от хората там са доживели възраст над сто години.

ѕ–≈ƒ»«¬» ј“≈Ћ—“¬ќ“ќ Ќј ÷≈Ћ»“≈ –ј∆ƒј ¬Џќƒ”Ў≈¬Ћ≈Ќ»≈“ќ » ∆≈ЋјЌ»≈“ќ Ќ» ƒј —≈ —ЏЅ”∆ƒјћ≈ » ƒј ѕ–ќƒЏЋ∆»ћ ƒј ∆»¬≈≈ћ

—поред мен, пенсионирането е признание, че сме приключили с постигането на целите и сме готови да се превърнем в странични наблюдатели, вместо участници в живота. Ќаши€т мозък и съзнание са устроени да се вълнуват и въодушев€ват от н€какъв вид лични цели, които можем да отнесем със себе си в сън€, за да ни дават смисъл да се събудим и да продължим. јко н€маме такава цел и вълнението, което поражда, н€ма да отдел€ме хормоните, които помагат на паметта, R.E.M. сън€, енерги€та и функционирането на бъбреците, сърцето и пикочни€ мехур.
јко през ден€ не работим, нашата имунна система започва да намал€ производството на хормоните ацетилхолин и простагландин, което възпреп€тства способността на мускулите да се свиват и да работ€т, както се казва в поговорката: Уизползвай го или ще го загубиш.Ф

ј ќ ћќ«Џ Џ“ » —Џ«ЌјЌ»≈“ќ Ќ» ќ—“јЌј“ —¬–Џ’ј “»¬Ќ» ѕ–≈« ÷яЋј“ј Ќќў, ћ”— ”Ћ»“≈ Ќј ¬–ј“ј Ќ» ў≈ ЅЏƒј“ Ќјѕ–≈√Ќј“» ѕ–≈« ÷яЋј“ј Ќќў,  ј“ќ ѕќ “ќ«» Ќј„»Ќ ў≈ ѕќѕ–≈„ј“ Ќј  –Џ¬Ќ»я ѕќ“ќ  » —ЌјЅƒя¬јЌ≈ » ў≈ —Џ«ƒјƒј“ ѕ–ќЅЋ≈ћ» ¬ “яЋќ“ќ

—ледващи€т постепенен резултат, който настъпва в съответствие с нашата природа, е, че в момента, в който наши€т мозък и ум започне да се занимава с мислите си за предсто€щи€ ден, вратните ни мускули започват да се напр€гат, за да поддържат главата /изправена/, тъй като следващото движение в този процес е да станем и да се изправим. ƒействи€та на нашите вратни мускули, цел€щи да поддържат главата, са в пълно съответствие с действи€та на нашето съзнание и мозък.

ј ќ ЌјЎ≈“ќ —Џ«ЌјЌ»≈ ≈ ќ“ѕ”—Ќј“ќ, ЌјЎ»“≈ ¬–ј“Ќ» ћ”— ”Ћ» —Џўќ ў≈ —≈ ќ“ѕ”—Ќј“ » Ќ»≈ ў≈ —ѕ»ћ “ќЋ ќ¬ј ƒќЅ–≈, „≈ ЌјЎ≈“ќ “яЋќ Ќяћј ƒј Ќ» ѕќ«¬ќЋ» ƒј —“јЌ≈ћ ќ“ Ћ≈√Ћќ“ќ, ƒќ ј“ќ ¬–ј“Ќ»“≈ Ќ» ћ”— ”Ћ» Ќ≈ —≈ Ќјѕ–≈√Ќј“ ƒќ—“ј“Џ„Ќќ, «ј ƒј ѕќƒƒЏ–∆ј“ √Ћј¬ј“ј Ќ»

јко нашето съзнание продължи да бъде активно до времето, когато започваме да отпускаме главата си на възглавницата, в резултат на стрес, страх, €д, недоволство или н€какъв друг вътрешен конфликт, това казва на
т€лото ни, че можем да се върнем в изправена позици€ по вс€ко време, което кара вратните мускули да останат напрегнати, за да поддържат главата в случай, че станем и се изправим. ѕоради същата причина хората, които изб€гват физическа активност и се разтоварват задоволително след залеза, за да постигнат спокоен ум, се радват на много отпуснати вратни мускули, когато положат главата си на възглавницата.

“ъй като това води до наистина дълбок и възраждащ сън, продължаващ ц€лата нощ, тези хора всъщност имат проблеми със ставането от леглото, тъй като наши€т организъм н€ма да ни позволи да станем от леглото, преди наши€т мозък да се активира достатъчно, за да напрегне врата ни достатъчно да поддържа главата ни. ≈то защо, н€кои хора, които сп€т дълбоко могат да си разтегл€т вратен мускул, ако се събуд€т през нощта и скочат от леглото внезапно, за да отидат до тоалетната, или будилника ги извади твърде бързо от леглото на сутринта.
¬секи отделен аспект на нашето здраве и жизненост накра€ отново се свързва с въпроса какво мислим и правим след като слънцето залезе и в каква степен се успоко€ват наши€т ум и вратни мускули преди да заспим, за да повли€е на кръвообращението ни и кръвни€ поток по време на сън, така че да съдейства за нашето оздрав€ване.

 ј  ƒј ѕќ—“»√Ќ≈ћ ¬Џ“–≈ЎЌќƒ”Ў≈¬Ќќ ќ—¬ќЅќ∆ƒј¬јўќ ќ“ѕ”— јЌ≈
«начението на думата Умедитаци€Ф
ƒумата УмедитирамФ /размишл€вам, съзерцавам/ означава Уразмишл€вам, отраз€вам дълбокоФ и често се свързва с религи€та. ћедитаци€та /съзерцанието/ е описана в библи€та във връзка с молитвата, приемането на любовта и божиите правила за живота, но при пренебрегването на много от нейните форми, н€кои € постав€т изц€ло под съмнение. “ъй като съществуват определени положителни и отрицателни духовни сили, аз лично не подкреп€м други видове медитаци€, освен съзерцанието при молитва и освобождаването на вътрешното напрежение за лечебни цели.
ћ≈ƒ»“ј÷»я /—Џ«≈–÷јЌ»≈/ «ј ќ—¬ќЅќ∆ƒј¬јЌ≈ Ќј ¬Џ“–≈ЎЌќ“ќ Ќјѕ–≈∆≈Ќ»≈ ќ“ ј¬“ќЌќћЌ»“≈ Ќ≈–¬»
¬ лечебната медитаци€ ние изпадаме в дълбоко размишление във вътрешността на т€лото и се концентрираме върху чувството на освобождаване на напрежение от определени области. «а да си помогна в борбата с епилепси€та, за се концентрирах върху кислорода в мозъка ми и централната ми нервна система, мо€та диафрагма и бели дробове, и пон€кога работех върху л€вата и д€сната част на т€лото си поотделно за балансиране на нивото на отпускане.
¬инаги съм изпитвал чувство на освобождаване от напрежението, когато се съсредоточавах достатъчно дълго и поддържах добра концентраци€. ѕреди началото винаги започвах с упражнени€ за дишане, за да достав€ на организма си обилно количество кислород. Ќервите се отпускат чрез кислород. јко сте изнервен по н€каква причина, просто поемайте дълбоко дъх и задържайте дъха си, докато отброите до четири, и нервността ви ще отмине. Ќие се изнерв€ме, когато сме разтревожени и неспокойни, което причин€ва повърхностно и слабо дишане.

«а разлика от отпускането, често е полезно да не ползвате музика като фон, когато изпълн€вате задача и имате нужда да останете концентрирани. ¬ случа€, задачата е да УпочувстватеФ във вътрешността си освобождаване на напрежението от определени области, върху които сте избрали да работите. (’ората, изпитващи трудности при опитите си да медитират, обикновено само се опитват да останат спокойни в съзнанието и не постигат нищо като резултат, а само може да засп€т).

Ќ≈ —ѕ»–ј…“≈ ƒј ѕќ¬“ј–я“≈ ƒ”ћ»“≈ Уќ—¬ќЅќƒ» ћ≈Ф »Ћ» Уќ—“ј¬» ћ≈Ф /»ƒ» —»/, ƒќ ј“ќ —≈ ќ“ѕ”— ј“≈
¬инаги започвайте като се концентрирате върху ц€лата вътрешност на вашето т€ло и броите бавно обратно от сто назад наум и докато† казвате вс€ко отделно число, изпитайте освобождаване на напрежение или УизпусканеФ във вътрешността на т€лото. ¬ажно е да бъдете много тихи и спокойни в съзнанието си, докато го правите, тъй като се опитвате да УчуетеФ органите, които се освобождават от вс€ко ненужно ст€гане.

“–яЅ¬ј ƒј —≈ —“–≈ћ»“≈ » ѕќ—“»√Ќ≈“≈ ќѕ–≈ƒ≈Ћ≈Ќќ » —»√”–Ќќ „”¬—“¬ќ Ќј Уќ—¬ќЅќ∆ƒј¬јЌ≈Ф
“ќ¬ј ќ—¬ќЅќ∆ƒј¬јЌ≈ ќ“¬ј–я  Ћ≈“ »“≈ » ѕќ«¬ќЋя¬ј Ќј  –Џ¬“ј,  »—Ћќ–ќƒј » ’–јЌ»“≈ЋЌ»“≈ ¬≈ў≈—“¬ј ƒј Ќј¬Ћя«ј“ ¬ “я’
¬Џ“–≈ЎЌќ ќ“ѕ”— јЌ≈ „–≈« ѕ–≈Ќј—ќ„¬јЌ≈ Ќј ј—ќ÷»ј÷»» » „”¬—“¬ј

ѕон€кога е полезно да измислите разнообразни начини за насърчаване на вътрешнодушевното отпускане, за да не бъдете възпр€ни от отегчението и скуката. Ќапример, можете да броите стъпките си, докато си представ€те, че вървите тихо по коридора на общо спално помещение, за да проверите дали хората във вс€ка ста€ са заспали.
ѕредставете си, че скачате с парашут, и бройте отзад напред, докато изпитвате усещането, че се спущате, и в същото време освобождавайте вътрешно напрежение. ћожете да си представите, че вие лежите на огромен балон между вас и леглото ви и от него бавно се процежда вода. Ѕройте отзад напред, докато освобождавате вътрешно напрежение и в същото време чувствате как балонът ви спуска долу на леглото ви. ¬ психологи€та това се нарича пренасочване на асоциации.

 ќ√ј“ќ —ћ≈ ѕќ“»—Ќј“», ¬—ЏўЌќ—“ —ћ≈ У—“≈√Ќј“»Ф /ѕ–≈Ќјѕ–≈√Ќј“»/
јко следвате тези съвети, тр€бва да почувствате отпускащо спадане и разтоварване на вътрешността на организма, същото като разтоварването на нашите външни телесни главни мускули, когато се отпускаме. —лед като постигнете добър резултат в ц€лата вътрешност, изберете органи или отделни части, върху които да работите самосто€телно, като си поемате малко дъх между вс€ка част, за да сте сигурни, че нервите получават кислород.

ћного хора са пренапрегнати вътрешно, макар да изглеждат твърде отпуснати външно, което може да причини затруднени€ при R.E.M. сън€ и свързаната с т€х недостиг на енерги€. “ези хора обикновено заспиват бързо, но без да го осъзнават, никога не достигат дълбок сън. «накът за неспособността да се постигне дълбок сън е загубата на енерги€ в ранни€ следобед, ко€то може да поправена чрез добре изпълнено петнадесет минутно ¬ътрешно ќсвобождаващо ќтпускане преди об€д, за да се подпомогне смилането на предсто€щото хранене.


„≈—“ќ ¬Џ“–≈ЎЌќ“ќ ќ“ѕ”— јЌ≈ ѕ–≈ќƒќЋя¬ј »ћѕќ“≈Ќ“Ќќ—““ј
јз съм преподавал и обучавал хора да упражн€ват медитаци€ за вътрешно освобождаване на напрежението и упражнени€ за кръвообращение и съм им предостав€л н€колко форми на кръвопречистващи диети, и по този начин съм постигал много чудотворни излекувани€ и възстанов€вани€. ќбучавах на упражнени€ за кръвообращение и медитаци€ за вътрешно освобождаване един 84 годишен господин, който страдаше от високо кръвно нал€гане 8 години и беше импотентен през последните 5 години, и само след три седмици, сън€т му се† подобри, кръвното му нал€гане се нормализира и той си възвърна редовните сексуални отношени€ със съпругата си.
—амо след три седмици тренировки, н€колко маловажни промени в храненето му и освобождаване на вътрешното му напрежение, той каза, че се е почувствал много по Ц млад, отколкото през много от последните години. –азшир€ването на белите дробове и задържането на три четвърти от дъха през времето на усилието във вс€ко упражнение е един от факторите, които пораждат тези резултати.

 –Џ¬ќѕ–≈„»—“¬јўј ƒ»≈“ј, —Џ„≈“јЌј — ”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я «ј  –Џ¬ќќЅ–јў≈Ќ»≈ » ¬Џ“–≈ЎЌќ ќ—¬ќЅќ∆ƒј¬јўќ ќ“ѕ”— јЌ≈ ћќ√ј“ ƒј ѕ–≈ќƒќЋ≈я“ ЌјѕЏЋЌќ –ј  Ќј „≈–¬ј“ј

ѕълно преодол€ване на рак на червата

»—“ќ–»я Ќј ћ≈ƒ»÷»Ќ— » —Ћ”„ј… (Ѕил, 56 годишен. Ќепреодол€н шок от срив и пром€на в кариерата).
Ѕил дойде при мен с рак на червата и об€сни, че е записан в болница в Ѕризбейн за операци€ след пет седмици, с ко€то ще му бъде премахната основна част от гол€мото черво, и не очаква да получи облекчение и да бъде изписан. “ой искаше да опита природолечение, за да увеличи шансовете си за оцел€ване. Ќезабавно започнах да го лекувам с всичките пет стъпки от мо€та петстепенна програма, за да помогна на собствената му имунна система да преодолее рака на дебелото черво отвътре.
ѕ–≈„»—“¬јЌ≈“ќ Ќј  –Џ¬“ј » ≈‘≈ “»¬Ќ»я ’ќ–ћќЌјЋ≈Ќ –≈∆»ћ » √–ј‘»  —ј Ќј… Ц —Џў≈—“¬≈Ќ» «ј ѕ–≈ќƒќЋя¬јЌ≈ Ќј –ј ј
Ќеговата програма за пречистване на кръвта се състоеше от двуседмична противоотровна дезинтоксикираща диета с високо съдържание на калий, последвана от двуседмична междинна /преходна/ диета, като вс€ка от т€х беше комбинирана с три кофеинови и пелинови промивки през всеки ден. (ѕроцедурата на доктор ћакс √ърсън /ƒжърсън/). “ъй като начинът му на живот беше лишен от вс€каква организаци€, аз му съставих дневна и седмична програма, ко€то да следва. ≈динствени€т начин да се стимулира ефективността на мозъчни€ хормонален часовник е да бъдеш организиран и да се отпускаш след залез, да се радваш на активните си действи€ през ден€ и да мързелуваш вс€ка недел€.
 огато за първи път дойде при мен, той страдаше от редовно кървене и загуба на течности от ануса си и наблюдаваше изстиване около ректума си Ц симптоми, eднозначни със симптомите на рак на червата. “ова чувство на студ и изстиване се дължи на продължително напрежение на ректума и последващо намал€ване на кръвни€ поток, което пречи на клетките да се възпроизвеждат по време на дълбоки€ R.E.M. сън. “ази пренапрегнатост, недостиг на кръвоснабд€ване и изстиване причин€ва зараждането на рака в долната част на дебелото черво.


ƒокато му постав€х диагноза, открих, че систоличното му кръвно нал€гане е с 12 мм Hg по Ц високо на л€вата, отколкото на д€сната ръка, левите мускули на гърба на врата му са по Ц напрегнати от десните, и често се оплакваше от силни и внезапни болки /пробождане/ в долната л€ва част на т€лото си. ќт ц€лостната картина беше лесно да се разбере, че ц€лата му л€ва страна страдаше от посто€нно напрежение, денем и нощем, което пречеше на т€лото му да изпадне в състо€нието на дълбок R.E.M. сън, за да възстанов€ва и възпроизвежда здравето си.

ѕосъветвах го и го накарах да издува и масажира стомаха си в гореща вана, след което да взема студен душ и да прави упражнени€ за отпускане на стомаха си, преди вс€ко хранене и вс€ка нощ преди л€гане. (–едуването на горещо и студено помага за отпускане на нервите). ѕрепоръчах му също да прави упражнение за гъвкавост на ректума по веднъж преди л€гане и половин час след вс€ко хранене, като тр€бваше нежно и внимателно да предизвиква раздвижване на червата си чрез въображението си, а не чрез физическо напр€гане Ц процес, който използвах, за да преодоле€ собствените си здравословни проблеми.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ ( –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 21 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2016 22:48 )
 

ѕоследни от раздел ƒруги статии

ѕоследни от раздел «наете ли че

ѕоследни от раздел —татии