Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции Грешки в областта на кардиологията

Грешки в областта на кардиологията

Прилагането на АСЕ - инхибитори при:

* двустранна артериална бъбречна стеноза
* хиперкалиемия
* напреднала бъбречна недостатъчност
* бременност
* съчетание с К+ съхраняващ диуретик

Груба лекарска грешка е: Извършването на байпас операция при:

* много тесни (<1mm) дистални сегменти на коронарните артерии под мястото на стенозата
* пълна липса на витален миокард в полета на миокарда, снабдявани от стенозирани или напълно запушени артерии
* тежка дифузна левокамерна дисфункция с изтласна фракция < 20%

Груба лекарска грешка е: Едновременното прилагане на Бета - блокер и верапамил

Груба лекарска грешка е: Рязкото прекъсване на лечението с Бета - блокери при болни със стабилна ангина пекторис. Съществува голяма опасност от поява на феномена на отдръпването, с поява на нестабилна ангина, миокарден инфаркт, сърдечни аритмии, внезапна сърдечна смърт

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Бета - блокери при следните случаи:

* късна бременност
* кърмене
* бронхиална астма
* ХОББ
* сърдечна недостатъчност
* значителна левокамерна дисфункция
* AV - блок ІІ и ІІІ степен
* SS - синдром
* тежка ментална депресия
* тежка периферна артериална обструкция

Груба лекарска грешка е: Предписването на Бета -блокер при вариантна ангина на Prinzmetal.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на вазодилататори при сърдечна недостатъчност в следните случаи:

* артериална хипотония
* хиповолемия
* механична пречка на диастолното пълнене на СЪРЦЕТО (тежка клапна стеноза, констриктивен перикардит, сърдечна тампонада, тежка фиксирана пулмонална хипертония, силно намалена камерна разтежимост при хипертрофична или рестриктивна кардиомиопатия)

Груба лекарска грешка е: Приложението на вазодилататори при кардиогенен шок със следните характеристики:

* значителна некоригирана артериална хипотония
* липса на белодробен застой
* наличие на придружаваща некоригирана хиповолемия

Груба лекарска грешка е: Прилагането на верапамил при:

* SS - синдром
* дигиталисова интоксикация
* силна ? -блокада
* някаи случаи на WPW - синдром
* миокардна недостатъчност

Груба лекарска грешка е: Прилагането на некортикостероидни противовъзпалителни средства (индометацин, салицилати, ибупрофен) в първите 2 седмици от началото на вирусните миокардити. Увеличава се миокардното увреждане

Груба лекарска грешка е: Прилагането на гванетидин при:

* болни с феохромоцитом
* изразена сърдечна недостатъчност
* лица приемащи МАО-инхибитори
* лечение с резерпин, клонидин, метил-ДОПА

Груба лекарска грешка е: Прилагането на диазоксид при болни с :

* исхемична болест на сърцето
* белодробен оток
* захарен диабет

Груба лекарска грешка е: Дигитализирането при сърдечна недостатъчност ако са налице:

* пресен сърдечен инфаркт (от 1-3 денонощия)
* чести и комплексни камерни тахиаритмии
* високостепенна брадикардия при SS - синдром и AV - блок
* тежка некоригирана диселектролитемия
* WPW -синдром, особено с тахикардии при разширени камерни комплекси
* силно удължен QT интервал (на кардиограма)

Груба лекарска грешка е:Предписването на дилтиазем и верапамил при:

* брадикардични пациенти с нарушена атрио-вентрикуларна проводимост
* болест на синусовия възел
* тежка по степен сърдечна слабост

Груба лекарска грешка е: Използването на диуретици за лечение на сърдечна недостатъчност при следните състояния:

* тежки диселектролитемии
* тежка бъбречна недостатъчност с отоци (абсолютно противопоказани са тиазиди и К+ съхраняващи диуретици, но може да се приложи фуроземид)
* свръхчувствителност към сулфонамиди
* сърдечна недостатъчност с хиподебитно състояние
* артериална хипотония и тъканна хипоперфузия
* инфаркт на дясната камера

Груба лекарска грешка е: Използването на електрошок при:

* краткотрайни, често рецидивиращи тахикардии
* тахиаритмии, резултат на автоматичен механизъм
* токсични тахиаритмии преди корекция на причината (дигиталисова интоксикация, проаритмия при антиаритмични медикаменти, хипокалиемия, тиреотоксикоза)

Груба лекарска грешка е: Предписването на клонидин при болест на синусовия възел и при депресивни състояния

Груба лекарска грешка е: Използването на метода "масаж на каротидния синус" при каротидна и мозъчна атеросклероза

Груба лекарска грешка е:Използването на морфин за лечение на острия кардиогенен белодробен оток при следните случаи:

* некардиогенен белодробен оток
* повишено вътречерепно налягане
* вътрекраниален кръвоизлив
* бронхиална астма
* белодробна недостатъчност
* напреднала възраст
* тежка мозъчна атеросклероза

Груба лекарска грешка е: Прилагането на морфин при :

* белодробна недостатъчност с хиперкапния
* депресия на дихателния център
* повишено вътречерепно налягане

Груба лекарска грешка е: Прилагането на нитрати за лечение на хронична стабилна ангина пекторис при следните случаи:

* неконтролирана симптоматична артериална хипотония
* хипертрофична обструктивна кардиомиопатия
* тежка аортна стеноза
* сърдечна тампонада
* констриктивен перикардит
* тежка митрална стеноза

Груба лекарска грешка е: Прилагането на нифедипин при тежка аортна стеноза или изразена хипотония

Груба лекарска грешка е: Комбинацията на нифедипин с нитрат, без ?-блокер. Може да се предизвика рефлекторна тахикардия

Груба лекарска грешка е: Извършването на перкутанна транслуменална коронарна ангиопластика при:

* стеноза на главния ствол на лявата коронарна артерия
* тежко дифузно стеснение, обхващащо обширна част от засегнатите съдове
* липса на екип от опитни коронарни хирурзи, които могат да проведат спешна коронарна бай-пас операция за преодоляване на острата коронарна обструкция, възникнала във връзка с РТСА

Груба лекарска грешка е: Извършването на работна ЕКГ- проба при:

* болни с тежка артериална клапна стеноза
* изявена сърдечна недостатъчност
* остър миокарден инфаркт (до 6-тата седмица)
* съмнение за остър миокарден инфаркт
* нестабилна ангина пекторис
* дисекираща аортна аневризма или съмнение за такава
* камерна тахикардия и полиморфни камерни екстрасистоли
* прясна белодробна или системна емболия
* остър или хронично изострен тромбофлебит
* остри инфекциозни заболявания
* хипертония със систолно налягане над 200 mm Hg или диастолно над 115 mm Hg

Груба лекарска грешка е: Прилагането на резерпин при:

* лица с депресивен синдром
* хипертонично болни в напреднала възраст
* бременни и кърмещи жени
* язвена болест
* улцерозен колит
* болест на Паркинсон
* епилепсия

Груба лекарска грешка е: Пристъпването към оперативно лечение (в частност митрално клапно протезиране) при стеноза на митралната клапа ако е налице:

* вентилаторна недостатъчност с витален капацитет под 50%
* тежка бъбречна недостатъчност
* сериозно увреждане и декомпенсация на дясната сърдечна камера
* кардиачна чернодробна цироза
* тежки тахиаритмии неподлежащи на овладяване

Груба лекарска грешка е: Провеждането на тромболитична терапия при остър миокарден инфаркт в следните случаи:

* анамнеза за мозъчно-съдов пристъп
* анамнеза за хеморагична диатеза
* скорошен стомашно-чревен кръвоизлив
* скорошни оперативни вмешателства от какъвто и да е тип
* високостепенна хипертония

Груба лекарска грешка е: Дигитализирането при хипертрофична кардиомиопатия

Груба лекарска грешка е: Бързото премахване на хипоксемията при хронично белодробно сърце, чрез инхалиране на О2 във високи концентрации. Може да се стигне до апное, високостепенна хиперкапния и смърт защото хипоксемията при тези болни е единственият стимулатор на дихателния център.

http://www.med.primasoft.bg/

Последна промяна ( Петък, 19 Юли 2013 22:47 )