Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
OMNISCAN ,GADOVIS ,MAGNEVIST ,OPTIMARK - КОНТРАСТНИТЕ СРЕДСТВА СЪДЪРЖАЩИ ГАДОЛИНИЙ , ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ДИАГНОСТИКА - РИСК ОТ НАТРУПВАНЕ В МОЗЪКА

ЕМА преразглежда контрастните средства съдържащи гадолиний, използвани при магнитно-резонансна образна диагностика

Целта на прегледа е да се оценят налични доказателства за натрупване на гадолиний в мозъчната тъкан

продължава> Последна промяна ( Вторник, 05 Април 2016 13:00 )
 
TYSABRI-РИСК ОТ ПРОГРЕСИВНА МУЛТИФОКАЛНА ЛЕВКОЕНЦЕФАЛОПАТИЯ (ПМЛ)

Актуализирани препоръки за минимизиране на риска от Прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ) при лечение с Tysabri

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 07 Март 2016 21:35 )
 
УВЕЛИЧЕН РИСК ОТ ДИАБЕТНА КЕТОАЦИДОЗА ПРИ УПОТРЕБА НА SGLT2-ИНХИБИТОРИ

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената  безопасност (PRAC) препоръча допълнителни мерки за намаляване на риска от диабетна кетоацидоза при употреба на SGLT2-инхибитори

 

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 07 Март 2016 20:45 )
 
ПРЕКРАТЯВАТ РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА НА БИОПАРОКС

/сериозни алергични реакции , кръстосана антибиотична резистентност и ниска  ефективност/

Комитетът за оценка на риска в проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва прекратяване на разрешението за употреба на оро-мукозален и назален спрей, съдържащ фузафунгин*.

Съображенията на PRAC са свързани със сериозни алергични реакции и ограничени  данни за ефект

продължава> Последна промяна ( Събота, 27 Февруари 2016 16:42 )
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я за отказ от ваксини

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отказ от ваксини

от...............................................................................
трите имена

Ваксинирането е „медицинска дейност” по смисъла на чл. 87 от Закона за здравето и "инвазивен метод, носещ риск за живота и здравето" по смисъла на чл. 89, както и съгласно определението в § 1 т.3 от Допълнителните разпоредби. От това следва, че преди поставяне на ваксина трябва да ми бъде предоставено информирано съгласие в писмена форма, което съгласие, съгласно чл. 90 от същия закон, може да бъде оттеглено по всяко време.

Тази ми позиция се подрепя и от следните международни нормативни актове:

Конвенция за защита правата на човека и човешкото достойнство във връзка с прилагане постиженията на биологията и медицината (ратифицирана от Р. България и имаща статут на закон):
Чл.5. Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент.
Чл.6 т.2. Когато според закона непълнолетно лице е неспособно да даде съгласието си за дадена интервенция, тя не може да бъде извършена без разрешението на посочения от закона негов представител, власт, лице или инстанция....
Според чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Р. България, влезлите в сила международни актове имат предимство пред тези норми на вътрешното право, които им противоречат.

Универсална декларация за биоетика и човешки права на ЮНЕСКО:
Чл. 6. ал. 1 Всички превантивни, диагностични и терапевтични медицински интервенции се извършват само с предварително свободно дадено информирано съгласие на лицето, основано на адекватна информация. Съгласието може да се оттегли по всяко време и по всякаква причина, без негативни последици за лицето и без предразсъдъци към него.
Чл. 5. Свободата на лицата да вземат сами решения и да носят отговорност за тези решения, зачитайки свободата на другите, трябва да се уважава.
България като член на Юнеско е длъжна да вземе предвид тази Декларация.


Поради гореизложените факти ОТКАЗВАМ да бъдат поставяни ваксини на детето ми:

...............................................................................
трите имена

Дата:........................................                                               Декларатор:.............................................

 
ТАМИФЛУ ЩЕ ПРИЧИНИ ПОВЕЧЕ ВРЕДИ ОТКОЛКОТО ПОЛЗИ/ЭКСПЕРТЫ ДОКАЗАЛИ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ «ТАМИФЛЮ»

Eксперти предупредиха, че широката употреба на Тамифлу ще причини повече вреди отколкото ползи

http://www.guardian.co.uk/world/2009/aug/16/swine-flu-tamiflu-helpline-paracetamol

Неделя, 16 август 2009 г.

Правителството (на Великобритания – б.п.) отхвърли съвета на своите съветници-експерти по свинския грип, които заявиха, че широката употреба на антигрипното лекарство Тамифлу е неоправдана и предложиха да се насърчи обществеността да използва Парацетамол.

продължава> Последна промяна ( Събота, 19 Декември 2015 00:18 )
 
МУКОЛИТИКИ - НЕ ДАВАЙТЕ ИХ ДЕТЯМ

Детям младше 2-х лет давать муколитики (средства, разжижающие мокроту) запрещено.

РИСК ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРЕВЫШАЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.
После того, как муколитики для детей были запрещены во Франции (апрель 2010) в связи с возникновением тяжёлых осложнений в дыхательных путях и их установленной связи с приёмом данных препаратов, мы проинформировали итальянские власти о необходимости принять меры и в нашей стране.

продължава> Последна промяна ( Петък, 04 Декември 2015 14:55 )
 
ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА НА BETMIGA/БЕТМИГА® (MIRABEGRON) – НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РИСКА ПОВЫШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Betmiga. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Betmiga.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 22 Ноември 2015 21:33 )
 
НЕ ПОСЯГАЙТЕ ЧЕСТО КЪМ ОБЕЗБОЛЯВАЩИТЕ/АСПИРИН И ПАРАЦЕТАМОЛ ВОВСЕ НЕ ТАК БЕЗОБИДНЫ

Вземани редовно, те може да създадат много повече болка, отколкото да облекчат

Всеки в един или друг момент посяга към обезболяващи хапчета – някои често, други още по-често. Защото го боли главата. Или коленете. Или проклетото рамо не му дава мира.
Посяга, макар да знае, че няма „безобидно" хапче. Но с убеждението, че аналгетиците са по-малкото зло.

продължава> Последна промяна ( Събота, 14 Ноември 2015 19:43 )
 
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ НООТРОПНЫХ СРЕДСТВ - С. Ю. Штрыголь,

доктор мед. наук, профессор, Т. В. Кортунова, канд. фарм. наук, доцент, Д. В. Штрыголь, канд. мед. наук, Национальный фармацевтический университет, г. Харьков

Последние 30 лет ознаменованы все более широким применением ноотропных средств. Термин «ноотропный препарат» (от греч. noos — мышление, разум; tropos — стремление) был предложен в 1972 г.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 02 Ноември 2015 09:21 )
 


Страница 2 от 24