Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
Clobutinol

Нежелани лекарствени реакции

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към ЕМЕА завърши прегледа за Нежелани лекарствени реакции на противокашлични лекарствени продукти, съдържащи активното вещество Clobutinol и обяви своето заключение, че употребата на тези продукти е свързана с риск от удължаване на интервала QT от електрокардиограмата, респективно отражение върху сърдечния ритъм. Предвид Нежелани лекарствени реакции, както и предвид факта, че за лечението на кашлицата съществуват достатъчно алтернативи, СНМР счита, че ползите от продукта не надвишават риска при употребата и препоръча прекратяване на разрешенията за употреба на всички лекарствени продукти, съдържащи Clobutinol на територията на Европейския съюз.
ИАЛ Ви уведомява, че в България няма валидно разрешение за употреба на лекарствени продукти, съдържащи Clobutinol и такива никога не са били на нашия пазар.

http://www.bda.bg/

Последна промяна ( Понеделник, 18 Януари 2010 13:25 )
 
Еритропоетини

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) наскоро преразгледа данните за безопасност на еритропоетините.

Това са лекарства, които се използват за лечение на анемия при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност и в лечението на пациенти с немиелоидни малигнени образувания, подложени на химиотерапия.

Прегледът на данните за безопасност бе предприет, тъй като данни от скоро проведени клинични проучвания показват последователно, необяснимо увеличение на смъртността при пациенти с анемия, свързана с раково заболяване, които са били на лечение с еритропоетини.

В допълнение резултатите от две наскоро публикувани проучвания и мета анализи, показват, че лечението на анемия с еритропоетини при пациенти с хронична бъбречна болест, целящо получаване на относително високи прицелни концентрации на хемоглобин, може да бъде свързано с увеличение на риска от смърт и сърдечно-съдова болестност.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 23 Юни 2014 11:20 )
 
Trasylol (Aprotinin)

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) Ви информира, че провежданото в Канада от 2001 година проучване BART (рандомизирано, контролирано клинично проучване за приложението на антифибринолитици при високорискови пациенти, обект на кардиохирургия) е прекратено преждевременно, защото при планирана междинна оценка е установено повишение на смъртността при лекуваните с апротинин пациенти в сравнение с пациентите, лекувани с транексаминова или аминокапронова киселина.

продължава>
 
Груби лекарски грешки в областта на лекарствената терапия

Прилагането на Алфа-метил-допа (симпатиколитик) при чернодробни заболявания и паркинсон.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Амидофен при деца. От една страна има опасност от миелотоксичен ефект, а от друга, възможно е да стимулира хипертермичен гърч, поради собствената си склонност да предизвиква гърчове в токсични дози.

продължава> Последна промяна ( Събота, 18 Януари 2014 18:18 )
 
Грешки в областта на кардиологията

Прилагането на АСЕ - инхибитори при:

* двустранна артериална бъбречна стеноза
* хиперкалиемия
* напреднала бъбречна недостатъчност
* бременност
* съчетание с К+ съхраняващ диуретик

продължава> Последна промяна ( Петък, 19 Юли 2013 22:47 )
 
Груби грешки в акушеро-гинекологичната практика

Груба лекарска грешка е:
Прилагането на антитуморния антибиотик Актиномицин D (или дактиномицин /COSMEGEN/) мускулно. Този антибиотик се прилага само венозно, иначе причинява некрози в мястото на апликацията.

Груба лекарска грешка е:
Прилагането на алкалоиди на моравото рогче (Methergyn, Methylergobrevin) при миома на Oxitocin. Многократно се повишава рискът от некроза на миомен възел в маточната кухина.

Груба лекарска грешка е:
Оперативното отстраняване на бременна матка диагностицирана като миома.

Груба лекарска грешка е:
Ваксинирането на бременна против рубеола.

продължава> Последна промяна ( Петък, 09 Август 2013 21:15 )
 
Topiramate (topamax)

Topiramate (Topamax) е показан за адювантно лечение на пациенти с епилепсия, при които лечението от първи ред не е достатъчно ефективно. До момента има съобщени 23 случая при възрастни и деца на остро настъпила миопия с вторична закрито-ъгълна глаукома. Случаите обикновено са наблюдавани още в първия месец от началото на лечението.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 02 Декември 2014 16:33 )
 
Допаминергични лекарства

В началото на 2000г. Комисията по лекарствени продукти (СРМР) към Европейската агенция за лекарства (ЕМЕА) започна преглед на допаминовите агонисти във връзка със съобщените епизоди на внезапно настъпване на сън. Съобщенията касаят главно пациенти с Паркинсонова болест, лекувани с по-новите допаминови агонисти. По тази причина още тогава беше променена лекарствената информация за pramipexole и ropinirole, за което своевременно ви информирахме.
Прегледът на тази група лекарства имаше за цел да се анализират наличните данни за внезапното начало на сън и да се прецени необходимостта от актуализация на лекарствената информация за допаминовите агонисти. Лекарствените вещества, обект на този преглед са следните:

продължава>
 
SIBUTRAMINE(Reductil)

Sibutramine (Reductil) e лекарство за лечение на затлъстяване, разрешено за употреба в България от 2000г. както и в страните от Европейски съюз, САЩ, Канада, Австралия, Китай и много други. В началото на март 2002г. Италия съобщава за 7 случая на тежки нежелани реакции, включително 2 смъртни случая, от общо 50 съобщения от страната. По тези причини здравните власти в Италия спират временно продажбите на Редуктил, считано от 07.03.2002г. и започват арбитражна процедура за преоценка на ефективността и безопасността на продуктите съдържащи sibutramine чрез Европейската агенция по лекарства. В резултат на тази преоценка беше препотвърдено положителното съотношение полза/риск при употребата на sibutramin съгласно условията в одобрената кратка характеристика на съответните лекарствени продукти.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 03 Август 2011 10:54 )
 
Kava-Kava(Stressplant)

Със заповед № РД 09-135 от 04.04.2002г. на зам. министър и главен санитарен инспектор д-р Л. Куманов се спират продажбите на продукти и препарати съдържащи билката Kava-Kava (Pyper methysticum). Мярката е в резултат на предоставената от Изпълнителната агенция по лекарствата информация за сериозни чернодробни реакции свързани с употребата на такива продукти.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 21 Май 2018 09:19 )
 


Страница 23 от 26