Очни увреждания при употреба на бифосфонати

Бифосфонатите имат широка употреба в лечението и профилактиката на остеопороза, като се използват още при болест на Pаget, хиперкалциемия при малигнени заболявания и метастази.

Разрешени за употреба в България са продукти съдържащи аlendronic acid, сlodronic acid, рamidronic acid, risedronic acid,zoledronic acid и ibandronic acid.

Най-честите нежелани реакции на бифосфонатите засягат гастроинтестиналната система - гадене, диспепсия,коремна болка, езофагеални нарушения,както и мускулно-скелетната система - артралгия и миалгия.

Докладвани са случаи на очни нарушения при употреба на бифосфонати, някои от които сериозни. Получавани са спонтанни съобщения включително за увеити, ирити, склерит/ еписклерит, очни кръвоизливи, оптичен неврит, дефекти на зрителното поле и единични съобщения за скотоми, глаукома, слепота и макулна дегенерация. Тези съобщения са свързани с приложението на alendronate, pamidronate, risendronate и zoledronic acid.

Особен интерес представляват серия от съобщения, получени от центъра по лекарствена безопасност в Австралия.

Получени са 28 съобщения, описващи възпалителни реакции като увеити, ирити, склерити, еписклерити и оптичен неврит при употреба на бифосфонати.

Началото на нежеланата реакция в тази серия от съобщения варира от 2 дни до 3 години след началото на приложението на лекарствения продукт, като средното време е 3 седмици. Повечето от съобщенията са описвали жени в напреданала възраст (средно 63години), което се очаква предвид показанията за приложение на продуктите.

В 21 от съобщенията е представена информация за изхода от нежеланата реакция, като в 15 от тях пациентите са се възстановили към момента на подаване на съобщението. Четири от другите 6 пациенти са били в процес на възстановяване, като при един от пациентите се е наложило извършването на трабекулектомия.

Възпалителни очни реакции са докладвани в литературата само във връзка с alendronate, pamidronate,risedronate и zoledronic acid. Рискът изглежда по-голям при употреба на бифосфонати, които се прилагат венозно, като pamidronate и zoledronic acid, но различният брой съобщения може да е свързан и с различната степен на употреба. По-слаби реакции като замъгляване или абнормно зрение или конюктивити са докладвани и във връзка с etidronate, clodronate and tiludronate.

В центъра по лекарствена безопасност на ИАЛ има постъпили 8 съобщения за нежелани реакции при употребата на бифосфонати, като са описани реакции главно от страна на гастроинтестиналния тракт(подуване на корема, гадене, коремна болка, обостряне на стомaшна язва, диспепсия, анорексия) и мускулно-скелетната система (мускулна болка, скелетна болка, болка в крайник). Няма получени съобщения за очни реакции при употребата на бифосфонати в България.

Възпалителни очни увреждания са рядко възникващи нежелани реакции,наблюдавани при употребата на всички бифосфонати. Белезите на очно възпаление може да са болка в окото, зачервяване, абнормно зрение и фотофобия. Въпреки че очно възпаление може да възниква рядко във връзка с употребата на бифосфонати,предписващите лекари трябва да имат предвид възможността появата на тези симптоми да е белег на развиваща се нежелана реакция.

Препоръчва се следното поведение при развитие на очни увреждания при употреба на бифосфонати:

- Пациентите, които развият загуба на зрение или болка в окото, да се консултират с офталмолог;
- Развитието на неспецифичен конюктитвит
рядко налага специално лечение и обикновено конюктивитите са с по-малка интензивност при последващо излагане на бифосфонати;

- Възможно е развитието на повече от една очна реакция -напр. еписклерит с увеит. В някои случаи може да се наложи прекратяване на употребата на бифосфонати до преминаване на очното възпаление;

- Приложението на бифосфонати трябва да бъде преустановено при развитие на склерит, дори и при назначаване на пълна терапия за нежеланата реакция.

Ref.: Canadian Adverse Reaction Newsletter, Volume 13 - Issue 4 - October 2003
Fraunfelder FW, Fraunfelder FT. Bisphosphonates and ocular inflammation. N Engl J Med
2003;348:1187-8.
Uppsala Monitoring Centre.
Bisphosphonates and ocular side effects. WHO Signal 2003;Dec:15-22.
Australian Adverse Drug Reactions Bulletin, Volume 23, Number 2, April 2004

http://www.bda.bg/

Ето ги бифосфанатите продавани в България:

Последна промяна ( Вторник, 01 Януари 2019 12:20 )