Вие сте тук:

Хепарин с примеси

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) разполага с информация за блокиране на партиди хепарин, произведени от Baxter и Rotexmedica в САЩ и Германия, поради поява на сериозни нежелани лекарствени реакции, включващи хипотония и тежки алергични реакции. Проучването на проблема е показало възможна връзка с наличие на примес, представляващ глюкозаминогликан - вещество, близко по структура до хепарина, което не се открива при използваните до сега рутинни методи на анализ. Понастоящем агенцията за храни и лекарства на САЩ (FDA) e разработила методи за откриване на примеса. Присъствието на този примес в произведени от други производители хепарини, включително разпространяваните на нашия пазар е малко вероятно, но не може да бъде напълно изключено. Във връзка с това ИАЛ изиска от притежателите на разрешените за употреба в България хепарини преди пускане на пазара на всяка партида задължително да прилагат допълнителните методи за анализ, разработени от FDA.

До изясняване на всички обстоятелства съветваме медицинските специалисти да проявяват повишено внимание при парентерално прилагане на хепарин. Препоръчваме обичайните предохранителни мерки при парентерално прилагане на лекарствени продукти с потенциален риск от поява на тежки алергични реакции. Такива мерки са препоръчани и от FDA при създалата се ситуация


♦ Винаги, когато е възможно да се предпочете прилагането чрез инфузия пред болус.
♦ Стремеж да се постигне необходимия желан ефект при употреба на възможно най-ниската доза при възможно най-ниска скорост на инфузията.
♦ Стриктно следене на пациента за поява на нежелани лекарствени реакции, особено хипотония и симптоми на свръхчувствителност, както и готовност за прилагане на спешно противоалергично лечение .
♦ Обсъждане на потенциалните рискове и ползи, при определени пациенти, от прилагане на глюкокортикостероиди или антихистамини преди приложението на хепарин. Трябва да се има предвид, че за сега няма данни дали това е ефикасно при конкретните обстоятелства.

До момента в ИАЛ не са постъпили съобщения за нежелани лекарствени реакции, свързани с употреба на хепарини.
Напомняме на медицинските специалисти, че трябва да съобщават всички случаи на подозирани нежелани лекарствени реакции на притежателя на разрешението за употреба и ИАЛ като използват жълта карта или инструкциите, публикувани на интернет страницата на агенцията за изпращане on line или се обадят за допълнително разяснение в сектор Лекарствена безопасност към ИАЛ на тел. 9442368.

Още...

ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ЕМЕА) ПРЕПОРЪЧА МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНТАМИНАЦИЯТА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ ХЕПАРИН.

Исторически преглед на проблема: През март 2008 г. Изпълнителната агенция по лекарствата разпространи информация за първите случаи на лекарствени продукти, съдържащи хепарин, контаминирани със свръхсулфатиран хондроитинсулфат(http://www.bda.bg/pharmacovig/heparin.pdf ).

Присъствието на примеса бе открито след появата на случаи на хипотония и тежки алергични реакции, съобщени в Съединените щати и Германия. Примесът представлява замърсяване и не е резултат от производствения процес, поради което до този момент в Европейската фармакопея не са разработвани методи за контролирането му.

Установена бе връзка с производители на активното вещество на територията на Китай, които са източник на суровина за много производители. В различни страни, сред които и България, бе направено блокиране на партиди лекарствени продукти, съдържащи хепарин, контаминиран със свръхсулфатиран хондроитинсулфат (СХС).

Впоследствие бяха получени съобщения за контаминиране със същия примес на някои партиди от нискомолекулния хепарин- еноксапарин.

На 24 април 2008 г. Германия поиска научно становище от Комитета за лекарствените продукти в хуманната медицина (СНМР) към ЕМЕА за най-подходящите мерки, които държавите-членки могат да предприемат с оглед преодоляване на възникналия проблем.

Становище на СНМР:

СНМР реши, че не се налага промяна в информацията за продуктите, съдържащи хепарин (кратка характеристика на продукта, листовка, опаковка). Становището на СНМР е съобразено от една страна с възникналия риск, а от друга с факта, че лекарствените продукти, съдържащи хепарин се използват в животозастрашаващи ситуации като: дълбоки венозни тромбози, нестабилна стенокардия, миокардни инфаркти, при хемодиализа и пр., поради което не бива да се допуска пазарен дефицит.

СНМР направи следните заключения:

♦ свръхсулфатиран хондроитин сулфат е открит в нефракционирани (стандартни) и нискомолекулярни хепарини;

♦ има връзка между контаминацията с високи нива на СХС и сериозните нежелани ефекти при някои пациенти, получавали контаминиран стандартен хепарин;

♦ в някои партиди на нискомолекулярния хепарин – еноксапарин също е открит в малка степен СХС, но не са наблюдавани подобни нежелани ефекти при приложението му. СНМР приема проучванията на Кишимото1 като добро доказателство за вероятен биологичен механизъм за обяснение на нежеланите реакции, предизвикани от присъствието на СХС. Последният може да индуцира тежки алергични реакции, главно чрез активиране на кинин-каликреиновата система, генериране на С3а и С5а и активиране на фактор XІІ. Все още не е ясно дали това е единственият механизъм, отговорен за съобщените анафилактоидни реакции, тъй като не може да бъде изключена ролята на алергичен механизъм, включващ участие на IgE, дегранулация на базофили или мастоцити, не зависещи от СХС или комбинация от двата механизма.

Все още няма достатъчно доказателства за оценка на ролята на дерматан сулфат, друг примес, открит в някои от лекарствените продукти.

Всички контаминирани лекарствени продукти, съдържащи нефракциониран хепарин, се блокират и изтеглят от територията на Европейския съюз. За територията на Европейския съюз като цяло се отчита, че няма опасност от пазарен дефицит при тези продукти.

Различен е подходът към еноксапарин, единствения нискомолекулен хепарин, за който до момента има данни за контаминиране. Цялостното изтегляне на контаминиран еноксапарин от пазара може да доведе до криза в снабдяването за държави, където той широко се прилага, и пациентите няма да са в състояние да продължат лечението си.

Според становището на СНМР, при необходимост, временно, докато се намери решение на проблема, лекарите могат да продължат употребата на еноксапарин, съдържащ ниски нива на СХС(под 5-7%) при съблюдаване на следните мерки за намаляване риска от нежелани ефекти:

♦ препоръчва се избягване на интравенозното и интраартериалното приложение на еноксапарин и резервирането му за подкожно приложение.

♦ необходимо е стриктно проследяване на пациентите за симптоми на алергични риакции и провеждане на адекватна терапия;

♦ поради липса на данни за влиянието на СХС върху плода, е препоръчително на бременните жени да се прилагат алтернативни продукти или доказано неконтаминиран еноксапарин. СНМР обсъди също дългосрочни подходи за намаляване на възможността от бъдещо контаминиране. Подчертано бе, че всяка проверка на веригата на доставяне на хепарин изисква координиран подход между европейските и междунарадните партньори. Европейската комисия трябва да предприеме проучване относно промени на съществуващите законови и регулаторни рамки с цел засилване на контрола върху веригите на доставка.

В монографиите за хепарин в Европейската фармакопея трябва да бъдат включени тестове за СХС и други възможни контаминанти.

Състояние на проблема в България: До момента в ИАЛ не са постъпвали съобщения за поява на нежелани лекарствени реакции при употреба на нефракциониран хепарин, нискомолекулни хепарини или медицински изделия, обработвани с хепарин.

В края на март агенцията изиска от притежателите на разрешения за употреба резултати от анализ на всички налични на пазара партиди хепарин за присъствие на СХС.

Като временна мярка бе наложен предварителен контрол за наличие на примеса преди пускането на всяка отделна следваща партида на пазара.

На основание направените анализи на наличните на пазара партиди, поради наличие на СХС до този момент е предприето изтегляне на девет партиди хепарин натрий (http://www.bda.bg/?c=2 ).

За всички налични партиди еноксапарин на нашия пазар, притежателят на разрешението за употреба предостави анализи, които не налагат блокиране и/или изтегляне на партиди.

При така предприетите мерки не се очаква неконтролирано присъствие на контаминирани партиди хепарин на българския пазар. Към момента няма основание да се счита, че снабдяването на пазара ще се наруши поради наложените допълнителни мерки за сигурност.

Изпълнителна агенция по лекарствата ще Ви информира в случай на промяна в съществуващото положение, като междувременно призовава за завишена бдителност от страна на пациенти, медицински специалисти, засегнати фармацевтични компании и дистрибутори . Обръщаме се към медицинските специалисти с призив за съобщаване на всеки случай на тежка алергична реакция при употреба на тези продукти. Важно е да бъдат упоменати също други възможни причини за появата й; начин на протичане, продължителност; изход; всички приложени лекарства, точни данни за подозирания продукт, включително партиден номер.

Медицинските специалисти трябва да съобщават всички случаи на подозирани нежелани лекарствени реакции на ИАЛ: София 1504 бул. “Янко Сакъзов “ №26 Изпълнителна агенция по лекарствата, телефон за връзка 9442368 и на притежателя на разрешението за употреба.

Формулярът за докладване е наличен на интернет страницата на ИАЛ, включително за попълване on line: www.bda.bg Пълният текст на становището на СНМР и изявлението на ЕМЕА с въпроси и отговори може да намерите на интернет адрес: http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/heparin/27772208en.pdf http://www.emea.europa.eu/whatsnewp.htm

http://www.bda.bg/

Още...

FDA БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ ВЕСЬ ИМПОРТИРУЕМЫЙ ГЕПАРИН НА СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ

Регулирующие органы США приняли решение о проведении проверки всех импортируемых в страну препаратов гепарина на предмет содержания в них посторонних примесей. Проверка является частью проводимого FDA разбирательства случаев серьезных побочных реакций и летальных исходов среди пациентов, получавших лечение гепарином, поставляемым американской компанией Baxter International Inc. Компании Baxter и APP Pharmaceuticals Inc являются самыми крупными поставщиками гепарина в США, производство же и продажу антикоагулянта осуществляют более мелкие компании. Представителями FDA были проверены 28 образцов препарата, взятых с завода Changzhou в Китае, принадлежащего американской компании Scientific Protein Laboratories, где производилось активное вещество, используемое в препаратах компании Baxter. 20 из них содержали примеси постороннего вещества по химической природе схожего с гепарином. Тем не менее, FDA не настаивает, что именно этот компонент спровоцировал дыхательные проблемы и падение артериального давления у пациентов. Было зарегистрировано 785 случаев побочных реакций на антикоагулянт, из них 19 - с летальным исходом. Представители Baxter International Inc заявляют, что только в 4 случаях смерть больных можно связать с приемом гепарина, хотя и в этих случаях пока недостаточно сведений, подтверждающих это. На прошлой неделе в Германии также было приостановлено использование гепарина, произведенного немецкой компанией Rotexmedica, в связи с различными аллергическими реакциями у получавших его пациентов.

http://fbr.info/

 

Последна промяна ( Сряда, 29 Юни 2011 08:31 )