Clobutinol

Нежелани лекарствени реакции

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към ЕМЕА завърши прегледа за Нежелани лекарствени реакции на противокашлични лекарствени продукти, съдържащи активното вещество Clobutinol и обяви своето заключение, че употребата на тези продукти е свързана с риск от удължаване на интервала QT от електрокардиограмата, респективно отражение върху сърдечния ритъм. Предвид Нежелани лекарствени реакции, както и предвид факта, че за лечението на кашлицата съществуват достатъчно алтернативи, СНМР счита, че ползите от продукта не надвишават риска при употребата и препоръча прекратяване на разрешенията за употреба на всички лекарствени продукти, съдържащи Clobutinol на територията на Европейския съюз.
ИАЛ Ви уведомява, че в България няма валидно разрешение за употреба на лекарствени продукти, съдържащи Clobutinol и такива никога не са били на нашия пазар.

http://www.bda.bg/

Последна промяна ( Понеделник, 18 Януари 2010 13:25 )