Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции NIZORAL за перорална употреба - временно прекратяване на разрешението за употреба

NIZORAL за перорална употреба - временно прекратяване на разрешението за употреба

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръча суспендиране (временно прекратяване) на разрешенията за употреба на лекарствените продукти, съдържащи кетоконазол за перорална употреба
KETOCONAZOLE


Ползите от употребата на кетоконазол за перорална употреба при гъбични инфекции не превишават риска от увреждане на черния дроб.

CHMP към ЕМА направи препоръки разрешенията за употреба на лекарствените продукти, съдържащи кетоконазол за перорална употреба да бъдат суспендирани в рамките на Европейския Съюз. CHMP стигна до заключението, че рискът от увреждане на черния дроб е по-голям от ползите от пероралната употреба на кетоконазол при гъбични инфекции.

Пациентите приемащи понастоящем перорален кетоконазол за гъбични инфекции трябва да посетят своя лекар в неспешен порядък, за да обсъдят подходящо алтернативно лечение. Лекарите не трябва повече да предписват перорален кетоконазол и трябва да прегледат възможностите за лечение на пациентите.

Прегледът на данните за пероралните лекарствени продукти, съдържащи кетоконазол в Европейския Съюз е предизвикан от суспендирането им във Франция.
Френската агенция по лекарствата (ANSM) направи заключението, че съотношението полза-риск на тези продукти е негативно, поради високото ниво на увреждане на черния дроб свързано с употребата им като се взимат предвид наличните алтернативи, които се считат за по-безопасни. Европейското законодателство изисква да има координиран европейски подход, когато държава членка предприеме регулаторни действия във връзка с лекарствен продукт, който е разрешен за употреба в повече от една от държавите.

След направена оценка на наличните данни за риска при употребата на перорален кетоконазол CHMP направи заключението, че въпреки, че увреждането на черния дроб като хепатит е известен страничен ефект на противогъбичните лекарства, честотата и сериозността на увреждането на черния дроб с пероралния кетоконазол са по-високи отколкото при другите противогъбични лекарства. CHMP проявява загриженост, че съобщенията за увреждане на черния дроб са настъпили скоро след започване на лечението с препоръчаните дози и не е било възможно да са открият мерки адекватно да се намали риска. Комитетът също така направи заключението, че клиничната полза на пероралния кетоконазол е неубедителна, тъй като данните за неговата ефективност са ограничени и клиничните ползи са под настоящите стандарти и са налични алтернативни лечения.

Вземайки предвид увеличената честота от увреждане на черния дроб и наличието на алтернативни противогъбични терапии CHMP направи заключение, че ползите не надвишават рисковете. Употребата на лекарствените продукти, съдържащи кетоконазол за локално приложение (кремове, унгвенти и шампоани) може да продължи тъй като при употребата им количеството на абсорбирания кетоконазол в тялото е много малко.


Становището на CHMP ще бъде предоставено на Европейската комисия за вземане на законодателно решение.

ЕМА е наясно, че кетоконазол се използва извън одобрените индикации за лечение на пациенти със синдром на Cushing. За да се осигури наличието на лечение за тези пациенти, националните компетентни власти могат да ги осигурят при  контролирани условия.

Информация за пациентите

• ЕМА препоръчва суспендиране на пероралните (прилагани през устата) лекарствени продукти съдържащи кетоконазол след извършен преглед на данните показващ по-висока токсичност на черния дроб при тези продукти в сравнение с другите противогъбични лекарствени продукти.

• Ако в момента приемате перорален кетоконазол за гъбични инфекции, трябва да обсъдите с вашия лекар при рутинен преглед подходящо алтернативно лечение.

• Ако прилагате кетоконазол за локално приложение под формата на крем, унгвент или шампоан, можете да продължите да правите това, тъй като количеството абсорбиран кетоконазол в тялото е много малко при тези лекарствени форми.

• Ако имате някакви въпроси се обърнете към вашия лекар или фармацевт.

Информация за медицинските специалисти

Медицинските специалисти трябва да следват следните препоръки:

• Пероралния кетоконазол вече не се препоръчва, лекарите трябва да преразгледат лечението на пациентите приемащи това лекарство за гъбични инфекции, като го преустановят или да изберат подходящо алтернативно лечение.


• Кетоконазол за локално приложение има много малка системна абсорбция и неговата употреба може да продължи според сегашните индикации.

• Фармацевтите трябва да насочат пациентите с предписан перорален кетоконазол за лечение на гъбични инфекции към лекуващия ги лекар.

Препоръките на ЕМА са основани на прегледа извършен от CHMP, на наличните данни за ползите от употребата на перорален кетоконазол и риска от хепатотоксичност от преклинични и клинични проучвания, постмаркетингови доклади за спонтанни съобщения, епидемиологични проучвания и научната литература. CHMP също взе предвид доказателствата от група експерти в лечението на инфекции.

• Въпреки, че потенциалът за хепатотоксичност е ефект на класа на азоловите противогъбични средства, оценените данни показват че, честотата и сериозността на хепатотоксичноста са по-високи с кетоконазол отколкото с други противогъбични средства.

1 Докладваните случаи на хепатотоксичност включват хепатит, цироза и чернодробна недостатъчност с фатален край или изискващ чернодробна трансплантация.


• Хепатотоксичността е възниквала обикновено между 1 и 6 месеца след започване на лечението, но също така е докладвана и по-рано от 1 месец след започване на лечението, и при препоръчаната дневна доза от 200 mg.


• Проучванията за ефикасност на пероралния кетоконазол са ограничени и не са били провеждани съгласно най-скорошните ръководства2.  Също така има недостатъчно данни подкрепящи ефикасността на кетоконазол когато други терапии са били неуспешни или не се толерират, или има установена резистентност.


• Предложените мерки за минимизиране на риска, като ограничаване продължителността на лечението или ограничаване употребата при пациенти неподатливи или нетолерантни към алтернативните терапии и за лекари с опит в лечението на редки гъбични инфекции, се смятат за недостатъчни да намалят риска от хепатотоксичност до приемливо ниво.

Препратки:

1. Garcia Rodriguez et al. A cohort study on the risk of acute liver injury among users of ketoconazole and other antifungal drugs. Br J Clin Pharmacol 1999; 48(6):847-852.

2. Guideline on the clinical evaluation of antifungal agents for the treatment and prophylaxis of invasive fungal disease CHMP/EWP/1343/01 Rev. 1, Apr 2010.

Повече за лекарството

• Кетоконазол е противогъбичен лекарствен продукт, използван при лечение на инфекции причинени от дерматофити и дрожди. Пероралният кетоконазол е разрешен за употреба в ЕС от 1980, а по късно са разрешени локалните (прилагани върху кожата) форми, като кремове, унгвенти и шампоани.

• Пероралните форми на кетоконазол са разрешени за употреба в ЕС по национални процедури и са налични в някои държави членки* на ЕС под различни търговски имена включително Nizoral и Fungoral.

• Повече за процедурата

• Прегледът на пероралния кетоконазол е започнал през юли 2011 г. по искане на Франция, съгласно член 31 от Директива 2001/83/EC. През юни 2011, Френската агенция по лекарствата направи заключението, че съотношението полза – риск на пероралния кетоконазол е отрицателно и суспендира наличните разрешения за употреба във Франция. В резултат на това Френската агенция помоли ЕМА да извърши пълна оценка на съотношението полза-риск на пероралните лекарствени продукти, съдържащи кетоконазол и да изготви становище дали разрешенията за
употреба трябва да останат такива каквито са, да се променят, суспендират или прекратят в рамките на ЕС.


• Прегледът на пероралния кетоконазол е проведен от CHMP към ЕМА, отговорен относно въпросите свързани с лекарствените продукти за хуманна употреба, който одобрява крайното становище на ЕМА.


• Становището на CHMP ще бъде изпратено на Европейската Комисия за издаване на окончателно законодателно решение в най-кратки срокове.

За да бъде преустановено суспендирането притежателят на разрешението за употреба на пероралния кетоконазол ще трябва да предостави убедителни данни идентифициращи група от пациенти при които ползите от употребата на лекарството надхвърлят рисковете.


Текстът на това съобщение на английски език може да намерите на интернет страницата на ЕМА на следния линк:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2013/07/WC500146613.pdf


Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени съгласно изискванията на действащия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, да съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на
Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

Можете да направите съобщение за нежелана лекарствена реакция по един от следните начини:

- попълване и изпращане по пощата на специално създадения формуляр с жълт цвят или копие от формуляра, публикуван на уеб-сайта на ИАЛ;


- попълване и изпращане на уеб-базирания формуляр on-line

http://www.bda.bg/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=70&lang=bgПациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти или на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).

За допълнителни разяснения можете да се обаждате в отдел “Лекарствена безопасност” към Изпълнителна агенция по лекарствата на тел. +359 2 890 34 17.


* В Р. България е разрешен за употреба Nizoral – 200 mg tablets x 30, Johnson & Johnson D.O.O., Словения, съдържащ кетоконазол за перорална употреба

http://www.bda.bg/
31 Юли 2013
Еще...

FDA и EMA обрушились на оральный кетоконазол

Robert Lowes 26 июль, 2013 год
Клиницисты больше не должны назначать таблетки кетоконазола (Низорал, Janssen Pharmaceuticals) в качестве первой линии терапии для любой грибковой инфекции из-за риска тяжелого поражения печени, недостаточности надпочечников и неблагоприятных лекарственных взаимодействий, об этом заявило сегодня Администрация по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США (FDA).

Это ограничение является одним из множества изменений в инструкций по безопасности на упаковке, которые наложены FDA на противогрибковую терапию.

Ограничения не распространяются на формы кетоконазола для местного применения в кремах, шампунях, пенах и гелях.

Действие FDA совпадает с сегодняшними рекомендациями органов регулирующих лекарственные препараты в Европейском Союзе, которые снимают таблетки кетоконазола из национальных рынков ЕС.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/07/news_detail_001855.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) заявило в пресс-релизе, что "риск поражения печени перевешивает пользу от лечения грибковых инфекций".

В Соединенных Штатах, FDA снимает показания для назначения таблеток кетоконазола полностью для кандидозной (Candida) и дерматофитийной инфекции.

Оральный кетоконазол теперь можно назначать только при определенных опасных для жизни грибковых инфекциях, известных как эндемические микозы, и лишь тем пациентам, которые не отвечают или не переносят другие варианты лечения.

Эндемичными грибковыми инфекциями являются:
- бластомикоз,
- кокцидиоидомикозе,
- гистоплазмоз,
- хромомикозе и
- паракокцидиоидомикоз.

FDA не рекомендует клиницистам назначать таблетки кетоконазола любому пациенту с сопутствующим заболеванием печени.

При любом приеме этого препарата следует назначать еженедельные анализы для слежения за уровнем аланинаминотрансферазы для своевременного выявления повреждения печени.

Более подробная информация о сегодняшнем заявлении доступна на веб-сайте FDA.
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm362415.htm

http://www.essentialdrugs.org/
Еще...

Кетоконазол + эплеренон


Противогрибковое средство кетоконазол — мощный ингибитор изофермента CYP3А4 — увеличивает AUC эплеренона (метаболизируется в основном CYP3А4) примерно в 5 раз, повышая риск гиперкалиемии и гипотензии. Одновременное применение эплеренона с кетоконазолом противопоказано.

Эплеренон применяют в качестве дополнительного средства к стандартной терапии (в т.ч. с применением бета- адреноблокаторов) , с целью снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у больных со стабильной дисфункцией левого желудочка и клиническими признаками сердечной недостаточности после недавно перенесенного инфаркта миокарда.

Эплеренон (В Р.България Еплеренон-съдържащия препапат е Inspra .

15.08.2013
http://www.rlsnet.ru/

Еще...

КЕТОКОНАЗОЛ: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Кетоконазол в виде таблеток следует использовать только тогда, когда терапия другими противогрибковыми средствами неэффективна или плохо переносится пациентом и потенциальная польза при пероральном приеме кетоконазола превышает возможный риск.

Гепатотоксичность.
При пероральном использовании кетоконазола была зафиксирована серьезная гепатотоксичность, включая случаи с летальным исходом или требующие трансплантации печени. Пациентов, принимающих кетоконазол в виде таблеток, следует проинформировать о возможном риске нарушений функций печени.

Пролонгация интервала QT и взаимодействия, ведущие к удлинению интервала QT.
Противопоказано совместное применение с кетоконазолом следующих ЛС: дофетилид, хинидин, пимозид, цизаприд, метадон, дизопирамид, дронедарон, ранолазин. Кетоконазол может приводить к повышеннию плазменной концентрации этих препаратов и удлинению интервала QT, что иногда приводит к жизнеугрожающей желудочковой аритмии — torsade de pointes.

Источник информации
fda.gov

10.04.2014
http://www.rlsnet.ru


Последна промяна ( Четвъртък, 10 Април 2014 16:43 )