Elidel и Protopic/Protopy*

Европейската лекарствена агенция завърши прегледа на лекарствената безопасност за продуктите Elidel(pimecrolimus) и Protopic/Protopy*(tacrolimus) и направи заключението, че ползата от употребата на тези два продукта за дерматологично приложение надхвърля риска, но те трябва да се прилагат с по-голяма предпазливост,за да се намалят колкото е възможно повече Нежелани лекарствени реакции-потенциалните рискове от поява на кожен рак и лимфоми.

Elidel и Protopic/Protopy* са лекарства за приложение върху кожата,които се използват при лечението на атопичен дерматит(екзема).
След появата на съобщения за Нежелани лекарствени реакции-рак на кожата и лимфоми при пациенти, които са употребявали тези лекарства, Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (СHMP) към Европейската лекарствена агенция предприе през април 2005 г. преглед на данните за безопасност на двата продукта.
Наличните до момента данни не дават основание на Комитета да стигне до заключение дали Elidel и Protopic/Protopy* са причина за Нежелани лекарствени реакции-съобщените случаи на кожен рак или лимфоми. Комитетът поиска от притежателите на разрешение за употреба на тези лекарства да събират допълнителни данни за дългосрочния профил на безопасност на продуктите, които да потвърдят, че той остава приемлив.
Комитетът препоръча промени в одобрената информация за тези продукти, които имат за цел да повишат вниманието на пациентите и лекарите за потенциални дългосрочни рискове, свързани с употребата на тези лекарствени продукти.
Понастоящем в България се извършва актуализация на информацията за лекарствения продукт Еlidel, съобразно препоръките на СНМР.
Пациентите, които вече провеждат лечение с Elidel или Protopic/ Protopy*, не трябва да спират или променят лечението си без консултация с лекуващия лекар.
*Лекарствен продукт, който към момента не е разрешен за употреба в Р. България

http://www.bda.bg/

 

Последна промяна ( Вторник, 16 Април 2013 23:11 )