Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции Ritalin и другите ЛП, съдържащи метилфенидат

Ritalin и другите ЛП, съдържащи метилфенидат

Concerta, Equаsim, Medikinet,Rubifen

Препоръки на ЕМЕА за по-безопасно приложение на Ritalin и другите ЛП, съдържащи метилфенидат на територията на ЕС

Метилфенидат е разрешен за употреба в ЕС още от петдесетте години на миналия век под различни търговски наименования като: Ritalin, Concerta, Equаsim, Medikinet и Rubifen. Метилфенидат се използва за лечение на Разстройство с дефицит на вниманието като съставна част от една по-обширна терапевтична програма, включваща също психологични, обучителни и социални процедури, в случите при които другите мерки не водят до желания ефект за промяна в поведението на пациента.

Комитетът за лекарствени продукти за хуманна употреба (СHMP) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) направи преглед на метилфенидат, във връзка със сърдечно-съдовите рискове (артериална хипертония, повишаване на сърдечната честота и сърдечни аритмии) и мозъчно–съдовите рискове (мигрена, мозъчно съдови инциденти, мозъчен удар, мозъчен инфаркт, мозъчен васкулит и мозъчна исхемия). СHMP осъществи цялостен преглед и на риска от психични нарушения, ефекта на метилфенидат върху растежа и половото съзряване, както и ефектите при дългосрочно лечение с продукта.

В резултат на прегледа на наличните данни Комитетът стигна до заключението, че не е необходимо предприемане на спешни ограничителни мерки за прилагането на лекарствени продукти, съдържащи метилфенидат, но че са необходими нови препоръки за предписване на същите и подбор на пациентите преди започване на терапията, както и последващото им проследяване за да се постигне максимално безопасна употреба на тези лекарства.

Тъй като информацията за безопасност не е уеднаквена навсякъде в ЕС, СHMP направи заключението, че продуктовата информация на метилфенидат- съдържащи лекарствени продукти, разрешени за употреба в държавите- членки трябва да съдържа следното:

• Преди започване на лечението всички пациенти трябва да бъдат щателно проверени за наличие на проблеми, свързани с артериалното им налягане и сърдечна честота. Трябва активно да се разпитва за фамилна анамнеза за сърдечно-съдови заболявания. При наличие на някои от горепосочените проблеми лечението на пациента не трябва да започва, без да се направи специализирана оценка на риска.

• По време на самото лечение артериалното налягане и сърдечната честота трябва да бъдат мониторирани постоянно. Всеки новопоявил се проблем трябва да бъде незабавно изясняван чрез допълнителни клинични изследвания.

• На настоящия етап има недостатъчна информация за ефектите на метилфенидат при дългосрочно (повече от 12 месеца) лечение. Лечението при пациенти, които се лекуват с метилфенидат за период, по-дълъг от една година, трябва да се спира поне веднъж годишно и да се прави преоценка на необходимостта от продължаването му.

• Употребата на метилфенидат може да причини или влоши някои психични разстройства като: депресия, суицидни мисли, враждебност, психоза и мания. Преди започване на лечението при всеки от пациентите трябва да се изключи наличието на някое от тези нарушения и да се следи постоянно за симптоми на психични нарушения по време на лечението.

• Височината и теглото на пациентите, лекувани с метилфенидат, трябва постоянно да се мониторират.
В допълнение СНМР изиска също допълнителни мерки за намаляване на риска, включително изготвяне на обучителни материали за медицинските специалисти и провеждане на допълнителни проучвания, по-специално за ефектите на метилфенидат при дългосрочна употреба.

Становището на СНМР е изпратено на Европейската комисия за приемане на законосъобразно решение, приложимо за всички държави на ЕС.

Пациентите или родителите на пациентите, които приемат метилфенидат и имат въпроси или изпитват някакво безпокойство следва да се обръщат към лекуващия лекар.
Оригиналният текст на изявлението на ЕМЕА; подробна информация, съдържаща въпроси и отговори по темата и текстът на пълните промени , които ще бъдат направени в продуктовата информация за метилфенидат могат да се намерят на следните интернет адреси:
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/referral/methylphenidate/2231509en.pdf
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/referral/methylphenidate/MethylphenidateQ&A_65828508en.pdf
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/referral/methylphenidate/4461609en.pdf

Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени, съгласно изискванията на ЗЛПХМ*, да съобщават на ИАЛ за всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, независимо от това дали лекарствения продукт е употребяван или не в съответствие с утвърдената Кратка характеристика на продукта.
Може да направите съобщение за нежелана лекарствена реакция по един от следните начини, като следвате инструкциите, публикувани на интернет страницата на ИАЛ: www.bda.bg:
- попълване и изпращане по пощата на специално създадения формуляр с жълт цвят или копие от формуляра, публикуван на интернет страницата на ИАЛ
- попълване и изпращане на формуляра on line
Може да се обаждате за допълнително разяснение в отдел Лекарствена безопасност към ИАЛ на тел. 02/ 944 23 68.

*Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина.

http://www.bda.bg/

Още...

ВРЕД МЕТИЛФЕНИДАТА (РИТАЛИНА) И ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МЕТИЛФЕНИДАТА

Регулярный прием метилфенидата вызывает, прежде всего, психологическую зависимость. Постоянное употребление препарата в больших дозах приводит также к развитию толерантности и физической зависимости от него.
Синдром отмены (абстиненция) выражается в апатии, увеличенной продолжительности сна, депрессии и раздражительности.

Кроме того, при употреблении препарата возможны осложнения, связанные с действием нерастворимых наполнителей, используемых при производстве таблеток, Эти компоненты блокируют мелкие кровеносные сосуды, в особенности сосуды легких и сетчатки глаза.

http://www.narkotiki.name

 

Още...

ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ:

* рвота
* тревога
* дрожь
* гиперрефлексия
* конвульсии (может привести к коме)
* смятение
* бред
* усиленное потоотделение
* прилив крови к лицу
* головная боль
* высокая температура
* усиленное сердцебиение
* сердечная аритмия
* повышенное кровяное давление
* сухость слизистой оболочки

http://tor4.ru/

Още...

МЕТИЛФЕНИДАТ (РИТАЛИН)

Метилфенидат (риталин) - психостимулятор неамфетаминового ряда. Препарат находится в списке 1 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, и производящее фармакологические эффекты, подобные воздействию амфетамина и кокаина.

Психиатры применяли этот препарат на протяжении более 40 лет, они и фармакологи не знали тогда, и не знают теперь, каким образом и почему он работает. Другие названия препарата: меридил, центедрин, methylphenidatum, centedrin, rilatine, methylphenidati hydrochloridum, methylphenidate hydrochloride.

ИСТОРИЯ:
Препарат был синтезирован 1944 году. В 1961 году врачи из разных городов США обратили внимание на то, что препараты нового поколения группы стимуляторов ЦНС метилфенидат и декстроамфетамин помогают детям с гиперактивным расстройством с дефицитом внимания (ГРДВ), но по сравнению с бензедрином гораздо реже вызывают побочные эффекты. После этого фирма "Ciba-Geigy" предложила использовать Риталин (метилфенидат) для лечения этого заболевания. Средство было первоначально отклонено управлением США по контролю за пищевыми и лекарственными продуктами (FDA), но затем было одобрено для такого показания в 1963 году.

Согласно информации Управления по борьбе с наркотиками США, уличное злоупотребление метилфенидатом стало серьёзной проблемой. Введённый в американские школы в 1960-х годах, сейчас этот препарат стоит у наркодельцов от 10 до 15 долларов за дозу, хотя производство этого вещества в подпольных лабараториях не зафиксировано. Соединенные Штаты потребляют 85% от общего объема производства метилфенидата (риталина).

В 2002 году Парламентская Ассамблея Совета Европы отметила высокий уровень легального потребления метилфенидата в Бельгии, Германии, Исландии, Люксембурге, Голландии, Швейцарии и Соединенном Королевстве. Число британских детей, которым прописаны стимуляторы, увеличилось на 9200% за период с 1992 по 2000 годы, тогда как в Австралии число выписанных рецептов на стимуляторы для детей возросло за последние 20 лет в 34 раза. Во Франции за период с 1989 по 2002 год число детей с диагнозом «гиперактивность» выросло на 600%. В Мексике уровень продаж метилфенидата подскочил на 800% за период с 1993 по 2001 годы.

В МЕДИЦИНЕ:
Метилфенидат (риталин) имеет ограниченное применение в медицине как психостимулятор при астенических состояниях, повышенной утомляемости. Может применяться при угнетении нервной системы, вызываемом антипсихотическими препаратами, нарколепсии. Так же прописывается для лечения нехватки внимания, расстройства активности, депрессии.

ДЕЙСТВИЕ:
По действию метилфенидат (риталин) схож с амфетамином, но оказывает менее сильное возбуждающее действие и меньше влияет на периферические адренергические системы; выраженного повышения артериального давления не вызывает. Подавляет аппетит, вызывает бодрствование, увеличивает сосредоточенность и внимательность, эйфория.

Фармацевтические таблетки чаще всего принимаются внутрь или же они размельчаются и нюхаются в виде порошка. Однако некоторые наркоманы растворяют таблетки в воде и вводят жидкость внутрь.

Возможны побочные явления: тошнота, бессонница, иногда тревога и возбуждённость, обострение психопатологической симптоматики, может вызывать привыкание.

ОПАСНОСТЬ:
Осложнения, возникающие вследствие употребления риталина (метилфенидата), обусловлены нерастворимыми наполнителями, используемыми в таблетках. При введении эти материалы блокируют маленькие кровеносные сосуды, причиняя серьёзный вред лёгким и сетчатке глаза. Метилфенидат также производит увеличение уровня скорости сердца и кровяного давления вследствие приёма больших доз, и способен привести к серьёзной психологической зависимости.

В последнее время употребление риталина (метилфенидата) приняло массовый характер - его стали широко потреблять студенты, по мнению которых это способствует концентрации внимания в период предэкзаменационной подготовки. Каков может быть долгосрочный эффект такой самодеятельности - пока неизвестно.

http://narcotics.su/

Още...

Что такое риталин? Вреден ли риталин? Воздействует ли риталин на разум?

Риталин - (торговые названия: "Риталин", "Меридил", "Центедрин") - лекарственное средство. Риталин из группы психостимуляторов. Риталин изъят из оборота лекарственных средств во многих странах, в том числе и в России. Риталин, который многие годы использовался в лечении гиперактивности у детей, вызывает наркотическую зависимость.ritalin К такому выводу пришли сотрудники Американского национального института, установившие, что риталин приводит к таким изменениям клеток мозга, какие наблюдаются у наркоманов, употребляющих кокаин.

В России риталин иногда называют детским кокаином.

Риталин выпускается в маленьких таблетках. Риталин похожих по форме и размеру на аспирин. На таблетках выдавлено слово «Ciba» – название производителя. Риталин по 5 - мг бледно-жёлтые таблетки, риталин по 10 мг – бледно-зелёные таблетки, а риталин по 20 мг – белые и светло-жёлтые. По медицинскому описанию, риталин является стимулятором центральной нервной системы. Однако, даже производитель во вкладыше допускает, что никто на самом деле не знает, как риталин влияет на организм: «Механизм действия на человека полностью не изучен...»
Риталин имеет ещё много разных сленговых названий, например:
Диетические пилюли, пилюли для бодрости, колёса, витамин Р, калики, таблетки, транки, витамины, круглые.

Риталин очень пагубно влияет на здоровье детей,

об этом свидетельствуют многочисленные факты во всех странах, где риталин официально был разрешен. Например, дети в США, принимающие риталин, на 25% чаще попадают в учреждения для душевнобольных или тюрьмы, и на 15% чаще совершают самоубийства. Причем таким препаратом как риталин злоупотребляют больше, чем кокаином,ritalinгероином и метамфетаминами вместе взятыми. Также риталин способен вызывать галлюцинации, инсульт, инфаркт. Риталин  увеличивает риск раковых заболеваний, пагубно воздействует на печень, почки, способствует инфекционным заболеваниям. Риталин вызывает отсутсвие аппетита, нездоровое состояние бодрствования, риталин увеличивает зацикленность на каких-либо предметах, вызывает чувство эйфории, психоз, повышенную раздражительность.

Риталин воздействует непосредственно на разум.

Каждый день все новые и новые школьники начинают глотать риталин под давлением сверстников с одной стороны и фармацевтических компаний – с другой. И многие ваши соседи или сослуживцы, казалось бы, самые обычные люди, уже находятся в плену привычки, с которой они не только не пытаются справиться, но о наличии которой даже и не подозревают. Можно ли допустить уничтожение наших детей, нашей нации и превращение наших детей в потенциальных наркоманов? Теперь выбор зависит только от нас самих, самое главное помнить, что риталин это не единственый препарат, который несет столько разрушений.

Риталин это медленная смерть.

Риталин это не "чудестное средство", риталин это легальный наркотик. Риталин это не ВЫХОД!
Лечение наркомании задача непростая. Для тех, кто уже столкнулся с проблемой наркотической зависимости существует решение - это программа реабилитации «Нарконон», более 70 процентов выпускников этой программы больше никогда не возвращаются к наркотикам.

http://www.openeyes.ru

Последна промяна ( Сряда, 15 Април 2015 17:28 )