Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции Omniscan (gadodiamide); Magnevist (gadopentetic acid ); Gadovist (gadobutrol); Primovist (gadoxetic acid) и Vasovist (gadofosveset). Гадолиний съдържащи контрастни вещества за магнитно-резонансна образна диагностика (МРОД) и Нефрогенна Системна Фиброза

Omniscan (gadodiamide); Magnevist (gadopentetic acid ); Gadovist (gadobutrol); Primovist (gadoxetic acid) и Vasovist (gadofosveset). Гадолиний съдържащи контрастни вещества за магнитно-резонансна образна диагностика (МРОД) и Нефрогенна Системна Фиброза

Нефрогенната Системна Фиброза (НСФ) е тежко протичащо и понякога фатално заболяване, свързано с употребата на интравенозни гадолиний-съдържащи контрастни вещества за целите на МРОД, приложени при пациенти с тежко бъбречно увреждане. На основание наличните към момента доказателства, Европейската група по лекарствена безопасност (PhVWP) към Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) препоръчва следното:

► Да не се употребява Omniscan (gadodiamide) при пациенти с тежко бъбречно увреждане (т.е. при степен на гломерулна филтрация (GFR) <30mL/min/1.73m2) или при пациенти с направена или предстояща чернодробна трансплантация. Употребата на гадодиамид при новородени (<4 седмици) и деца до 1 годишна възраст да се предприема само след внимателно обмисляне.
► Внимателно обмисляне трябва да се направи при приложението на други гадолиний-съдържащи контрастни вещества за МРОД при пациенти с тежко бъбречно увреждане (GFR <30ml_/min/1.73m2)

В P. България са разрешени следните гадолиний-съдържащи контрастни вещества:
Magnetolux, Omniscan (gadodiamide);
Magnevist (gadopentetic acid );
Gadovist (gadobutrol);
Primovist (gadoxetic acid) и разрешения no централизирана процедура в Европейския съюз
Vasovist (gadofosveset).

Нефрогенна Системна Фиброза (НСФ)
Нефрогенната Системна Фиброза, позната също като нефрогенна фиброзираща дерматопатия (НФД) е рядко заболяване, характеризиращо се с патологично натрупване на съединителна тъкан в кожата, която става уплътнена, груба и твърда, понякога водеща до контрактури и обездвижване на ставите. Пациентите с НСФ могат да имат системно засягане на други органи, включващо : бял дроб, черен дроб, мускули и сърце. При 5% от пациентите се наблюдава бързо прогресиращо, фулминантно протичане на заболяването. Нефрогенната Системна Фиброза е съобщавана само при пациенти с бъбречна недостатъчност. Въпреки, че повечето засегнати пациенти са били в напреднал до терминален стадий на бъбречна болест, има съобщения за няколко случая при пациенти с умерено-тежка бъбречна дисфункция.
Първите данни, насочващи към причинно-следствена връзка между НСФ и гадолиний-съдържащи контрастни вещества, датират от началото на 2006 г. В една статия е описано развитие на НСФ при пет от девет пациенти в терминален стадий на бъбречна болест 2-4 седмици след прилагане на гадодиамид. Малко по-късно друго проучване съобщава, че 13 пациенти в терминален стадий на бъбречна болест развиват НСФ. На всички тях е бил приложен гадодиамид (медианно време на излагане 25 дни).

В световната практика са съобщени приблизително 200 случая на НСФ, при пациенти с бъбречно увреждане след употреба на гадолиний-съдържащи контрастни вещества. Повечето от съобщенията са свързани с най-малко стабилните представители - Omniscan и OptiMARK (последния няма разрешение за употреба в EC). Малък брой от случаите са свързани с употреба на Magnevist. B един от тези случаи се счита, че директната причина е Magnevist, който е бил приложен неколкократно във високи дози.

Механизъм
Механизмът, по който някои гадолиний-съдържащи контрастни вещества причиняват НСФ с по-голяма вероятност от други, не е напълно изяснен. Приема се, че това се дължи на различия във физикохимичните свойства на отделните представители, които определят степента на отделяне на свободни гадолиниеви йони. Отлагането на свободни гадолиниеви йони в тъканите и органите може да стимулира НСФ чрез индукция на фиброза. Пациентите с тежко бъбречно увреждане са изложени на по-висок риск от НСФ, тъй като контрастното вещество се елиминира по-бавно от организма им - времето на полуживот на гадолиния нараства от 1,3 часа при здрави доброволци до 34.3 часа при пациенти в терминален стадий на бъбречна недостатъчност. Случаи на НСФ са съобщени също при пациенти с направена или предстояща чернодробна трансплантация. Няма известни данни за случаи на НСФ при пациенти с нормална бъбречна функция.

Роля на диализата
Няма достатъчно доказателства, за да се препоръча започването на диализа при пациенти с риск от развитие на НСФ след употреба на гадолиний-съдържащи контрастни вещества. В скорошно проучване провеждането на диализа на десет пациента в рамките на 2 дни от прилагането на гадодиамид, не ги е предпазило от развитието на НСФ.

Продължаващо проучване
Проблемът ще бъде обект на постоянно преразглеждане и при необходимост ще бъдат съобщени нови данни и препоръки за предписване.

С оглед на гореизложеното в Европейския съюз е приета спешна промяна в информацията за безопасност на контрастните вещества, съдържащи гадолиний, както е посочено по-долу: Същата промяна е в ход и за разрешените за употреба в Р. България гадолиний-съдържащи контрастни вещества.

Актуализация на Кратката характеристика на продукта(КХП) за Omniscan (Gadodiamide)
Т. 4.3. Противопоказания
Гадодиамид е противопоказан при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност (степен на гломерулна филтрация <30ml_/min/1.73m2) и при такива с направена или предстояща чернодробна трансплантация (вж. т. 4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки)
Т. 4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки
Тежка бъбречна недостатъчност и пациенти с чернодробна трансплантация: Получени са съобщения за нефрогенна системна фиброза (НСФ), свързана с употребата на гадодиамид и някои други гадолиний-съдържащи контрастни вещества при пациенти с тежко бъбречно увреждане (степен на гломерулна филтрация <30ml_/min/1.73m2 ) и такива с направена или предстояща чернодробна трансплантация. По тази причина Omniscan не бива да бъде използван при тези групи пациенти (вж. т. 4.3. Противопоказания).

Новородени и кърмачета:
Поради незрелост на бъбречната функция при новородени и деца до 1 годишна възраст, Omniscan трябва да се използва при тези групи пациенти само след внимателно обмисляне.

Т. 4.8. Нежелани лекарствени реакции
Има съобщения за случаи на нефрогенна системна фиброза при употреба на Omniscan
Актуализация на КХП за всички други гадолиний-съдържащи контрастни вещества

Т. 4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки
Има съобщения за случаи на нефрогенна системна фиброза, свързани с употребата на някои гадолиний-съдържащи контрастни вещества при пациенти с тежко бъбречно увреждане (степен на гломерулна филтрация <30ml_/min/1.73m2 ). Тъй като съществува възможност за поява на НСФ при употреба на - име на съответния npoflyKj(Magnevist/ Gadovist/Vasovist/Primovist), лекарственият продукт трябва да се употребява при такива пациенти само след внимателно обмисляне.

Т. 4.8. Нежелани лекарствени реакции (за тези продукти, за които има съобщени случаи)
Има съобщени случаи на НСФ.
До момента в ИАЛ не са постъпвали съобщения за случаи на Нефрогенна системна фиброза след употреба на гадолиний-съдържащи контрастни вещества.

ИАЛ напомня на медицинските специалисти, че трябва да съобщават всички подозирани нежелани реакции, свързани с употреба на лекарствени продукти, като изпратят попълнена жълта карта, която е достъпна и on line на интернет страницата на ИАЛ: www. bda.bg/лекарствена безопасност/система за спонтанни съобщения, при посочване на жълтата карта.

Допълнителна информация за НСФ и гадолиний-съдържащи контрастни вещества може да бъде намерена на страниците на:
European society of Urogenital Radiology(ESUR) http://www.esur.org.
International Center for Nephrogenic Fibrosing Dermopathy Research (ICNFDR) http://www.icnfdr.org.

www. bda.bg

Още...

Пациенты должны знать о NSF, Опасности гадолиния красителей

Так как он был впервые выявлен в 1997 году

Нефрогенной системный фиброз (NSF) опустошила жизнь сотен людей с уже существующими заболеваниями почек, которые подверглись воздействию гадолиния красители, используемые в отличие МРТ (магнитно-резонансная томография)и МРА (магнитно-резонансная ангиография) сканирования. Люди с заболеваниями почек должны остерегаться, что воздействие красителей гадолиния отличие может привести к их развитию этого отключения, и, возможно, фатальные расстройства.

В настоящее время Есть пять гадолиния красителей отличие одобрен для использования в США: OmniScan через GE Healthcare; OptiMARK по Mallinckrodt / Tyco Healthcare; Magnevist от Bayer / Schering AG / Berlex; ProHance по Бракко Диагностика и MultiHance по Бракко диагностики. Пациенты с заболеваниями почек которые запланированы на МРТ или МРА сканирования должны говорить со своим врачом заранее, чтобы узнать, если он или она планирует назначить одного из гадолиния красителей контраст.

По данным различных исследований, OmniScan является гадолиний красителем контраст связан с большинством случаев NSF. Большинство из многочисленных исков NSF подан в США связаны с OmniScan и имя компании GE Healthcare в качестве ответчика. Тем не менее, всех марок гадолиния красителей отличие есть потенциал, чтобы вызвать NSF.

Из-за своей редкости, NSF часто оказывается трудно идентифицировать. Ранее, многие жертвы NSF - а зачастую и их врачей - чтобы поверили, что они страдают от нетяжелых заболеваний кожи или стандартном корпусе высокого кровяного давления. Многие жертвы NSF сообщили, что прошло много посещения нескольких специалистов, прежде чем они наконец-то получили надлежащего диагнозов. Во многих случаях это только после более серьезные симптомы, что NSF, наконец, диагноз.

Пациенты с NSF развиваться утолщения кожи и фиброз, который обычно симметричны, и, как правило верхних и нижних конечностей. В некоторых случаях прогрессия приводит к быстрому контрактуры суставов ограничивая пациента к инвалидному креслу. Расстройства могут повлиять на внутренние органы, приводя к кардиомиопатии, фиброз легких, легочная гипертензия, паралич диафрагмы, а в тяжелых случаях смерть.

К сожалению, нет никакого лечения для NSF. Тем не менее, некоторые виды лечения могут облегчить симптомы и замедлить ее прогрессии. Первоначально, врач может назначить физиотерапию по сокращению или ограничению жесткость связана с NSF. Физические упражнения, особенно плаванием, также может помочь замедлить развитие проблем с суставами.

Фотофереза, лечения, где кровь временно выводятся из организма и воздействии ультрафиолетового света, прежде чем повторно введен в пациента, показал обнадеживающие результаты. К сожалению, это дорогостоящее лечение (стоимостью около $ 8000 каждые две недели) считается экспериментальным, и не всегда покрывается страховкой. По пересадке почек, также, как известно, остановить прогрессирование NSF.

Другие методы лечения, которые были известны, чтобы помочь пациентам NSF включает оральные стероиды, такие как преднизон, актуальные Dovanoex, плаквенил, Миноциклин или аналогичных антибиотиков и Pentoxyfilline. Однако многие из этих методов лечения представляют риск серьезных побочных эффектов, поэтому их полезность ограничена.

Потому что NSF является относительно новой и редкой болезнью, остается загадкой. Однако все исследования NSF проведен до этого момента показал убедительные связь между этим заболеванием и гадолиния красителей контраст. Первое исследование, чтобы сделать это соединение было сделано голландскими исследователями в 2006 году, когда они сообщили, что из 9 пациентов NSF, 5 подвергались воздействию гадолиния красителей контраст.

В нескольких других исследованиях вскоре последовали. Один из крупнейших, проведенных шотландскими исследователями, посмотрел на 1826 пациентов, перенесших диализа в двух больницах Глазгоу период с 1 января 2000 года и 1 июля 2006 года. Из 421, которые прошли МРТ, что связано с использованием гадолиния основан контрастного вещества, 14 были диагностированы с NSF. Из них 13 были подвержены гадолиния при МРТ. Исследователи также обнаружили, что пациенты с NSF получила гораздо более высокие дозы гадолиния, чем у пациентов, которые подверглись воздействию гадолиния, но не развиваться расстройства.

С 2006 года Продовольственная и лекарствами (FDA) выпустило три отдельных предупреждения относительно гадолиния красителей контрастность и их связь с NSF. Последнее предупреждение, выпущенный в мае 2007 года, включены объявление, что создатели гадолиния красителей отличие теперь в том числе предупреждение черного ящика - сильнейший безопасности предупреждение FDA, - на этикетках этих продуктов.

Потому что нет никакого лечения, врачам было рекомендовано, чтобы избежать воздействия гадолиния у людей с заболеванием почек. Однако, как Есть нет альтернативы гадолиния красителей Напротив, это не всегда возможно. В таких случаях контрастные вещества должны использоваться при самой низкой дозе возможно. FDA также сообщил, что врачи могли бы хотеть рассмотреть немедленно диализа после воздействия гадолиния у пациентов, уже проходящих такое лечение. Теоретически, диализ может помочь устранить гадолиния из организма.

Так как связь между гадолиния красителей контрастность и NSF стало известно, производители этих продуктов были названы в сотни исков, поданных страдающих NSF и их семей. По последним данным, 391 таких случаев было на рассмотрении в государственных и федеральный суд. Из них 287 были поданы в Multidistrict Судебные в окружной суд США по северному округу штата Огайо. В государственных судах, 53 находятся на рассмотрении Нью-Джерси, 14 в штате Пенсильвания, 25 в Калифорнии, 3 в Алабаме, 6 в штате Иллинойс, и по 1 в Миссури, Делавэр и Нью-Йорке. Ожидается, что более NSF иски будут поданы в будущем.


http://ru.hicow.com/

Последна промяна ( Четвъртък, 06 Октомври 2016 00:19 )