Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции Хормонозаместителна терапия

Хормонозаместителна терапия

Повод за връщане към темата за Нежелани лекарствени реакции при употреба на хормонозаместителна терапия (ХЗТ) са публикуваните резултати от проучванията UK Million Women Study и Women’s Health Initiative Memory Study.

Проучването UK Million Women Study извежда данни за повишен риск от карцином на млечната жлеза при употреба на ХЗТ.
Проучването изследва ефекта на различните видове ХЗТ и tibolone(Livial®) върху 1 084 110 жени на възраст 50-64 г, които са били проследявани за Нежелани лекарствени реакции развитие на карцином на гърдата и смърт в продължение на 5 години.

В съответствие с предишни резултати, проучването потвърждава наблюдението, че естроген-заместителната терапия (ЕЗТ) е свързана с лекo повишение на риска от карцином на гърдата (относителен риск 1.30 спрямо неупотребяващите). При употребата на комбинирана естроген/гестаген ХЗТ рискът е значително по-висок от този при самостоятелно естрогенно заместване (относителен риск 2.00 спрямо общата популация). При употребата на tibolone рискът също е значително повишен в сравнение с неупотребяващите ХЗТ, но в по-малка степен, отколкото при комбинираната ХЗТ (относителен риск 1.45 спрямо общата популация). Няма значителна разлика в риска от развитие на карцином на гърдата между различните продукти и начина на приложение в рамките на класовете естрогенни или комбинирани естроген/гестагенни препарати.

За всички продукти рискът от Нежелани лекарствени реакции се увеличава с увеличаване продължителността на употреба. Оценено е, че десетгодишна употреба на ЕЗТ е свързана с 3-7 допълнителни случая на карцином на млечната жлеза на 1000 жени прилагали ЕЗТ и 15-23 допълнителни случая на 1000 жени при 10 годишно приложение на комбинирана естроген-гестагенна ХЗТ.
Скорошната или настояща употреба на продукти за ХЗТ е свързана и с Нежелани лекарствени реакции повишен риск от смъртен изход на карцином на гърдата - относителен риск 1.22 в сравнение с неупотребявалите. Това опровергава становището, че Нежелани лекарствени реакции-повишената честота на карцином на гърдата при употреба на ХЗТ се дължи на по-доброто проследяване на пациентите и по-ранна диагноза.
Проучването UK-MWS потвърждава известното от предишни проучвания намаляване на Нежелани лекарствени реакции-увеличения риск при преустановяване на ХЗТ и връщането му на нивото на популационния риск на петата година след прекъсването на терапията.
В бр.2, 2002 на бюлетина “Нежелани лекарствени реакции” ви информирахме за резултатите от проучването Women’s Health Initiative по отношение на сърдечно-съдовата заболеваемост и карцином на ендометриума. Women’s Health Initiative Memory Study (WHIMS) е рандомизирано, двойно сляпо, плацебо-контролирано, проспективно проучване, част от WHI, в което са проследявани 4 532 жени средно за 4,1 години.
Резултатите от WHIMS дават нови данни за Нежелани лекарствени реакции-повишена честота на деменция и когнитивни нарушения при жени в постменопауза, прилагащи ХЗТ.Проучването изследва ефекта на ХЗТ върху когнитивната функция при жени в постменопауза.
Публикуваните данни показват увеличен риск от деменция в третираната група.Рискът от Нежелани лекарствени реакции- развитие на деменция в контролната група е 22 на 10 000 жени/годишно, докато в третираната група е установен риск от 45 на 10 000 жени/ годишно - допълнителният риск се равнява на 23 случая на 10 000 жени,приемали комбинацията (относителен риск 2,05).
Тези резултати от Нежелани лекарствени реакции са неочаквани и са в противоречие с многобройни проучвания с естрогени, които показват положителен ефект върху когнитивните функции и особено върху паметта.
Новите данни от двете проучвания не поставят под въпрос краткотрайната употреба на ХЗТ като средство за облекчаване на тежки менопаузални симптоми и не налагат незабавна промяна в приложението на ХЗТ. За дълготрайната употреба обаче, пациентите и предписващите лекари трябва да са наясно с повишения риск от Нежелани лекарствени реакции карцином на млечната жлеза и други нежелани реакции. Ето защо решението за започване на дългосрочна ХЗТ трябва да се взема индивидуално за всеки пациент, като продължаването на приложението се преоценява редовно - най-малко веднъж годишно.
Тeзи публикации са повод отново да привлечем вниманието ви върху основните препоръки при приложението на хормонозаместителна терапия:
• ХЗТ трябва да се провежда с възможно най-ниската ефективна доза.
• Приложението на ХЗТ да продължава само докато ползата от облекчаването на тежките климактерични симптоми превишава риска.
• Да се преценяват индивидуалните терапевтични цели и рисковете при конкретния пациент.
• Най-малко веднъж годишно да се прави преоценка на необходимостта от продължаване на терапията.
ХЗТ трябва да се прилага в съответствие с утвърдените в кратката характеристика показания,Нежелани лекарствени реакции и при съобразяване на рисковите фактори.
Ref: Shumaker et Al., “Oestrogen plus Progestin and Incidence of Dementia and Mild Cognitive Impairment in Postmenopausal Women:
The Women’s Health Initiative Memory Study (WHIMS)” JAMA, 289 (20); 2651; 28. 05.2003.
Risks and benefits of estrogen and progestin in healthy postmenopausal women. JAMA
2002; 288:321-333. www.jama.com
Breast cancer and hormone replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 2003, 362. www.thelancet.com
Beral V et al. Lancet 2002;360:942-9

http://www.bda.bg/

Още...

ГОРМОНОЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ГРОЗИТ РКОМ ГРУДИ

Если женщина задержит начало гормонозаместительной терапии, то тем самым она сможет существенно снизить риски развития рака груди.

К такому выводу пришли ученые из Оксфорда.

В журнале Journal of the National Cancer Institute опубликовано исследование группы ученых во главе с доктором Валери Бераль из Оксфордского университета. Эта информация помогает получить ответ на вопрос о том, кто больше всего рискует стать жертвой побочных эффектов при гормонозаместительной терапии (ГЗТ).


Исследователи изучили более миллиона британских женщин. Установлено, что задержка с началом ГЗТ в 5 лет и более совершенно незначительно или даже вовсе не повышала опасность развития рака груди. А вот зато те дамы, которые начали терапию сразу после вступления в менопаузу, подвергались риску развития рака на 43% больше.

Данные британских ученых совпадают с информацией, полученной от американской программы Women's Health Initiative. В ходе нее эксперты установили, что начавшие ГЗТ сразу после менопаузы дамы на 41% больше рисковали стать жертвами рака груди по сравнению с теми женщинами, которые решили подождать.

К сожалению, в отношении сердечно-сосудистых болезней наблюдается обратная последовательность. Женщины, начавшие ГЗТ с задержкой, рискуют стать жертвами этих заболеваний значительно сильнее, чем те, кто пошел на терапию сразу после наступления менопаузы.

В 2001 году более 16 млн американских женщин принимали какие-либо таблетки в рамках гормонозаместительной терапии. Но после недавних заявлений ученых к 2009 году это количество составляет всего 6 млн.

Още...

ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ: ЛЕЧИТ И КАЛЕЧИТ

Лекарства для проведения гормонозаместительной терапии (ГЗТ) повышают риск образования камней в почках на 21%. К такому выводу пришли исследователи.

Женщины в периоде менопазуы, которые пьют лекарства для ГЗТ, значительно больше рискуют стать жертвами весьма болезненной мочекаменной болезни. Об этом сообщают исследователи из Университета Техаса, которые изучили состояние здоровья более 24 000 женщин, находящихся в периоде после менопаузы.

Оказалось, что те из них, кто пили гормоны, на 21% чаще страдали от образования камней в почках по сравнению с теми, кто принимал пустышки. Риск был неизменным для дам, как принимающих таблетки Prempro, содержащие эстроген и прогестин, так и Premarin, содержащие исключительно эстроген.

Последние статистические данные показывают, что примерно у 5% женщин в постклимактерическом периоде наблюдается образование камней в почках. Как известно, наши почки выводят отходы из организма, вычищая их из крови и переводя в мочу. Но иногда эти отходы могут затвердевать и превращаться в кристаллы, которые потом собираются вместе и становятся теми камнями, что и вызывают очень болезненные колики.Иногда камни могут вырастать до размера мячика для гольфа, и для их удаления приходится прибегать к хирургическим операциям. Но, как правило, от камней избавляются неинвазивными способами. Либо они через какое-то время выходят сами, либо их дробят ультразвуком при помощи метода, называемого литотрипсия.

Автор исследования доктор Наим Маалуф заявит, что женщины, которые рассматривают ГЗТ как средство защиты от приливов и других симптомов климакса вроде перепадов настроения, должны представлять себе все последствия, тщательно их взвешивая. С одной стороны, таблетки с гормонами могут помочь, с другой - велик риск камней в почках.

http://www.medikforum.ru/

Още...

ГОРМОНОЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
В. В. Власов

2003 г. был годом большого потрясения: широко распространенная практика профилактического использования эстроген-прогестиновых препаратов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в постменопаузе была признана вредной. После того, как в нескольких больших испытаниях было обнаружено повышение частоты инфарктов вместо их снижения, медицинский мир оглянулся и ужаснулся: эта практика установилась безосновательно. Исследований, подтверждающих ее полезность, не было. Более того, были опубликованы исследования, указывающие на вред. Однако гормонозаместительная терапия (ГЗТ) широко распространилась, и пока продолжает применяться шире, чем это обосновано данными современных исследований.В 2004—2005 гг. опубликованы еще несколько исследований, которые показали, что и другие осложнения, такие как инсульт, чаще развиваются при ГЗТ. С учетом того, что тромботические осложнения, недержание мочи и рак молочной железы (список неполный) тоже чаще развиваются при ГЗТ, сегодня ГЗТ может быть рекомендована только небольшому числу женщин, страдающих от тяжелых проявлений менопаузы, и только на короткий срок.Список ЛС, к побочным эффектам которых производители, регистрирующие организации, врачи проявляют странное с точки зрения потребителей безразличие, не исчерпывается описанными выше примерами. Более 20 лет известно, что комбинированный препарат на основе парацетамола (продается также под названиями Distalgesic, Cosalgesic, Dolgesic) опасен. Ежегодно от него в странах, где регистрация причин смерти относительно надежна, гибнет 300—400 человек. В основном смерти наступают от случайной передозировки, которая усугубляется алкоголем. Только в 2005 г. препарат изымается из продажи в ряде стран, но не в России. У нас он продвигается на рынок!ЛС для терапии синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей (attention deficit hyperactivity disorder), Atomoxetine, вызывает, как недавно обнаружили, редкое, но тяжелое поражение печени. Продолжается дискуссия об опасных эффектах розувастатина, которые, по мнению ряда экспертов, должны обязательно вести к изъятию препарата с рынка.В марте 2005 г. FDA поместила на упаковки антидепрессантов предупреждение: «Антидепрессанты увеличивают риск размышлений о самоубийстве (склонность к самоубийству), что показано в краткосрочных исследованиях на детях и подростках с депрессией и при других психических расстройствах». Этим проблемы не ограничиваются. В марте 2005 г. большая партия Паксила (пароксетина) производства GlaxoSmithKline была изъята из обращения по причине грубого нарушения технологии производства на заводах компании.Собственно, вся история медицины представляет собою цепь разочарований. К этому можно было бы относиться философски спокойно, если бы некоторые из этих разочарований не были связаны с обманутым доверием и бесчестными манипуляциями.В.В. ВласовГлавный редактор "Международного журнала медицинской практики"

ttp://www.mediasphera.aha.ru/

Последна промяна ( Неделя, 26 Август 2012 14:33 )