Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции Употреба на paroxetine и venlafaxine

Употреба на paroxetine и venlafaxine

Нежелани лекарствени реакции

Данните за ефективност и безопасност от опита при възрастни не могат да се пренасят при деца!
Seroxat (paroxetine) е антидепресант от групата на селективните инхибитори на обратното залавяне на серотонина. Разрешен е за употреба в България от началото на 2000г. за лечение на депресия, обсесивно-компулсивно разстройство, паническо разстройство, социално тревожно разстройство и генерализирана тревожност, както и за лечение на посттравматично стресово разстройство.

Регулаторните лекарствени институции в редица европейски страни(Великобритания, Ирландия, Франция) съобщават за Нежелани лекарствени реакции от няколко клинични проучвания на Seroxat за лечение на депресия при деца и юноши. Според тези резултати продуктът не показва по- голяма ефективност в сравнение с плацебо и са налице данни за повишен риск от самонараняване и суицидно поведение в тази група пациенти. Различни анализи предполагат увеличение на риска между 1,5 и 3,2 пъти при paroxetine в сравнение с плацебо. На основание Нежелани лекарствени реакции в някои страни е въведено допълнително противопоказание за приложение на продукта при деца с депресия, въпреки че и до момента употребата му в тази възрастова група не е одобрена, независимо от индикациите.

Притежателят на разрешението за употреба на Seroxat, SmithKline  Beecham Plc, подаде в ИАЛ съответната документация с цел актуализция на информацията за продукта.
Efectin и Efectin ER съдържат лекарственото вещество venlafaxine - селективен блокер на обратното захващане на серотонина и норадреналина.
При възрастни Еfectin е разрешен за употреба за лечение на депресивни състояния и превенция на релапс на депресивен епизод или поява на нови депресивни епизоди. Efectin ER е разрешен за употреба при възрастни за лечение на депресивни състояния и превенция на релапс на депресивен епизод, както и за лечение на тревожни разстройства - социално тревожно разстройство и генерализирано тревожно разстройство.

Данните от клинични проучвания при деца и юноши (6-17 години) с депресивно разстройство и генерализирано тревожно разстройство не доказват ефективност на venlafaxine, като едновременно с това има Нежелани лекарствени реакции повишена честота на враждебност, суицидни мисли и самонараняване при пациентите с Efectin ER в сравнение с плацебо.

В проучванията при деца и юноши (6-17 години) с голямо депресивно разстройство честотата на враждебност и суицидни мисли е 2% в групата с Efectin ER и<1% за враждебност и0% за суицидни мисли в плацебо групата.
В проучванията за генерализирано тревожно разстройство честотата на абнормно поведение е била 1% вактивната група и 0% в плацебо групата.

В цитираните клинични проучвания няма случаи на извършено самоубийство.

Докато продължава оценката на документацията, ИАЛ напомня на медицинските специалисти, че продуктите, съдържащи paroxetine и venlafaxine не са разрешени за употреба при пациенти под 18 годишна възраст в нито една от одобрените индикации на продуктите.

Възможно е индивидуалните нужди при някои пациенти да са наложили приложение на продуктите извън условията на разрешението за употреба (“off-label”). Лекуващите лекари трябва да бъдат с повишено внимание за всеки признак на Нежелани лекарствени реакции суицидни мисли и поведение при деца и юноши,употребяващи тези продукти. При всеки отделен пациент в тази възрастова група може да се наложи преоценка на риска и ползата от лечението, като се отчетат посочените по-горе факти. Ако решението е да се преустанови приложението на лекарството, това не трябва да става рязко, поради риска от реакции на отнемане.
Пълната информация за мерките при прекъсване на лечението е отразена в Кратките характеристики на продуктите, които са на разположение от притежателите на разрешение за употреба.

Обръщаме внимание, че тази нова информация не засяга употребата на продукта при пациенти над 18 г.,за които има достатъчно данни за приемливо ниво на ефективност и безопасност.

Ref: MCA/CSM Current Problems in Pharmacovigilance 2003; 29: 4 Reactions, 2003, vol. 1, no. 955, pp. 2-2(1)
Reactions, 2003, vol. 1, no. 971, pp. 3-3(1

http://www.bda.bg

Още...

АНТИДЕПРЕССАНТ SEROXAT МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ СУИЦИДУ ПАЦИЕНТОВ


Лекарственный препарат Seroxat - один из наиболее часто используемых в Великобритании антидепрессантов, производимых компанией GlaxoSmithKline, может способствовать суицидальному поведению пациентов.

Таковы результаты научного исследования норвежских ученых, которые публикуют Times и медицинский журнал BMC Medicine.

Как выяснили эксперты из университета Осло, во время проведенных испытаний среди пациентов, принимавших данный препарат, количество попыток суицида было в семь раз больше, чем среди тех, кто принимал плацебо (лекарственная форма, содержащая нейтральные вещества и применяющаяся при испытаниях лекарственных препаратов для исключения эффекта самовнушения).

Данное исследование проводилось университетом Осло среди 1,5 тыс. пациентов еще в начале 90-х годов, перед выпуском препарата на фармацевтический рынок.

Как отмечает Times, многочисленные неправительственные организации, в частности фонд Mind, требовали запрета применения данного препарата.

В то же время GlaxoSMithKline и британские регулирующие органы утверждали, что позитивный эффект от применения этого препарата превышает его возможные негативные последствия.

По данным Times, в 2004г. врачи выписывали препарат Seroxat более 2,4 млн раз.

http://www.pharm-cis.com/

Още...

ПАКСИЛ (PAXIL)

Побочное действие

Частота и интенсивность некоторых побочных эффектов могут уменьшаться по мере продолжения терапии и обычно не приводят к прекращению лечения.

Определение частоты побочных эффектов: очень часто (>1/10), часто (>1/100 , 1/1000, 1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), включая отдельные случаи. Встречаемость частых и нечастых побочных эффектов была определена на основании обобщенных данных о безопасности применения препарата более чем у 8000 человек, участвовавших в клинических испытаниях (ее раcсчитывали по разнице между частотой побочных эффектов в группе пароксетина и в группе плацебо). Встречаемость редких и очень редких побочных эффектов определяли на основании постмаркетинговых данных (касается скорее частоты сообщений о таких эффектах, чем истинной частоты самих эффектов).

Со стороны пищеварительной системы: очень часто - тошнота; часто - снижение аппетита, сухость во рту, запор, диарея, рвота; редко - повышение уровня печеночных ферментов; очень редко - желудочно-кишечное кровотечение, гепатит (иногда с желтухой), печеночная недостаточность. Постмаркетинговые сообщения о поражениях печени (таких как гепатит, иногда с желтухой и/или печеночная недостаточность) очень редкие. Вопрос о целесообразности прекращения терапии следует решать в случаях, когда отмечается длительное повышение показателей функциональных печеночных проб.

Со стороны ЦНС: часто - сонливость, бессонница, ажитация, необычные сновидения (включая кошмарные сновидения), тремор, головокружение, головная боль; нечасто - спутанность сознания, галлюцинации, экстрапирамидные симптомы; редко - маниакальные реакции, судороги, акатизия, синдром беспокойных ног; очень редко - серотониновый синдром (ажитация, спутанность сознания, усиленное потоотделение, галлюцинации, гиперрефлексия, миоклонус, тахикардия с дрожью, тремор). У пациентов с двигательными нарушениями или принимающих нейролептики - экстрапирамидные симптомы с орофациальной дистонией. Некоторые симптомы (сонливость, бессонница, ажитация, спутанность сознания, галлюцинации, мании) могут быть обусловлены основным заболеванием.

Со стороны органа зрения: часто - нечеткость зрения; нечасто - мидриаз; очень редко - острая глаукома.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто - синусовая тахикардия; нечасто - постуральная гипотензия.

Со стороны мочевыделительной системы: редко - задержка мочи, недержание мочи.

Со стороны свертывающей системы крови: нечасто - кровотечение, кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки, кровоподтеки; очень редко - тромбоцитопения.

Со стороны эндокринной системы: очень редко - нарушение секреции АДГ; редко - гипопролактинемия/галакторея.

Со стороны обмена веществ: часто - повышение уровня холестерина, увеличение массы тела; редко - гипонатриемия (в основном у пожилых пациентов), которая иногда обусловлена синдромом недостаточной секреции АДГ.

Аллергические реакции: очень редко - ангионевротический отек, крапивница.

Дерматологические реакции: часто - усиление потоотделения; нечасто - кожная сыпь; очень редко - реакции фоточувствительности.

Прочие: очень часто - сексуальная дисфункция; часто - зевота, астения; очень редко - периферические отеки.

После отмены препарата: часто (особенно при резкой отмене) - головокружение, сенсорные нарушения (включая парестезии, ощущение разряда электрического тока и шум в ушах), нарушения сна (включая яркие сновидения), тревога, головная боль, нечасто - ажитация, тошнота, тремор, спутанность сознания, повышенное потоотделение, диарея.

Нежелательные симптомы, наблюдавшиеся в ходе клинических испытаний у детей

В клинических испытаниях у детей перечисленные ниже побочные эффекты возникали у 2% пациентов и встречались в 2 раза чаще, чем в группе плацебо: эмоциональная лабильность (в т.ч. причинение вреда самому себе, суицидальные мысли, суицидальные попытки, плаксивость, лабильность настроения), враждебность, снижение аппетита, тремор, повышенное потоотделение, гиперкинезия и ажитация. Суицидальные мысли, суицидальные попытки в основном наблюдались в клинических испытаниях у подростков с выраженным депрессивным расстройством, при котором эффективность пароксетина не доказана. Враждебность отмечалась у детей (особенно в возрасте младше 12 лет) с обсессивно-компульсивным расстройством.

Симптомы отмены пароксетина (эмоциональная лабильность, нервозность, головокружение, тошнота и боль в животе) регистрировались у 2% пациентов на фоне снижения дозы пароксетина или после его полной отмены и встречались в 2 раза чаще, чем в группе плацебо.


Противопоказания к применению препарата ПАКСИЛ

— одновременный прием ингибиторов МАО и период 14 дней после их отмены (ингибиторы МАО нельзя назначать в течение 14 дней после окончания лечения пароксетином);

— одновременный прием тиоридазина;

— одновременный прием пимозида;

— возраст до 18 лет (контролируемые клинические исследования пароксетина при лечении депрессии у детей и подростков не доказали его эффективности, поэтому препарат не показан для лечения данной возрастной группы). Пароксетин не назначают детям в возрасте до 7 лет в связи с отсутствием данных о безопасности и эффективности применения препарата у данной категории пациентов.

— повышенная чувствительность к пароксетину и другим компонентам препарата.


Применение препарата ПАКСИЛ при беременности и кормлении грудью

В экспериментальных исследованиях не выявлено тератогенного или эмбриотоксического действия пароксетина.

Пароксетин (как и другие селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) способен влиять на качество семенной жидкости. Этот эффект обратим после отмены препарата. Изменение свойств спермы может повлечь нарушение фертильности.

Последние эпидемиологические исследования исходов беременности при приеме антидепрессантов в I триместре выявили увеличение риска врожденных аномалий, в частности, сердечно-сосудистой системы (например, дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок), связанных с приемом пароксетина. По данным встречаемость дефектов сердечно-сосудистой системы при применении пароксетина при беременности приблизительно равна 1/50, тогда как ожидаемая встречаемость таких дефектов в общей популяции приблизительно равна 1/100 новорожденных. При назначении пароксетина необходимо рассмотреть возможность альтернативного лечения у беременных и планирующих беременность женщин.

Имеются сообщения о преждевременных родах у женщин, которые получали во время беременности пароксетин, однако причинно-следственная связь с приемом препарата не установлена. Паксил не следует применять при беременности, за исключением случаев, когда потенциальная польза лечения превосходит возможный риск, связанный с приемом препарата.

Необходимо особенно внимательно наблюдать за состоянием здоровья тех новорожденных, матери которых принимали пароксетин на поздних сроках беременности, поскольку имеются сообщения об осложнениях у новорожденных, подвергавшихся воздействию пароксетина или других препаратов группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина в III триместре беременности. Следует отметить, однако, что и в данном случае причинно-следственная связь между упомянутыми осложнениями и этой медикаментозной терапией не установлена. Описанные клинические осложнения включали: респираторный дистресс-синдром, цианоз, апноэ, судорожные припадки, нестабильность температуры, трудности с кормлением, рвоту, гипогликемию, артериальную гипертензию, гипотензию, гиперрефлексию, тремор, дрожь, нервную возбудимость, раздражимость, летаргию, постоянный плач и сонливость. В некоторых сообщениях симптомы были описаны как неонатальные проявления синдрома отмены. В большинстве случаев описанные осложнения возникали сразу после родов или вскоре после них (менее 24 ч). По данным эпидемиологических исследований прием препаратов группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (включая пароксетин) на поздних сроках беременности сопряжен с увеличением риска развития персистирующей легочной гипертензии новорожденных. Повышенный риск наблюдается у детей, рожденных от матерей, принимавших селективные ингибиторы обратного захвата серотонина на поздних сроках беременности, и в 4-5 раз превышает риск, наблюдаемый в общей популяции (1-2 на 1000 случаев беременности).

Пароксетин в незначительных количествах выделяется с грудным молоком. Тем не менее, пароксетин не следует назначать в период грудного вскармливания за исключением тех случаев, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для грудного ребенка.


Применение при нарушениях функции печени

У пациентов с выраженными нарушениями функции печени дозу препарата следует уменьшить до нижней границы диапазона доз.


Применение при нарушениях функции почек

У пациентов с выраженными нарушениями функции почек (КК менее 30 мл/мин) дозу препарата следует уменьшить до нижней границы диапазона доз.


Особые указания

Молодые пациенты, особенно с большим депрессивным расстройством, могут быть подвержены повышенному риску возникновения суицидального поведения во время терапии пароксетином. Анализ проведенных плацебо-контролируемых исследований у взрослых с психическими заболеваниями, свидетельствует об увеличении частоты суицидального поведения у молодых пациентов (в возрасте 18-24 лет) на фоне приема пароксетина по сравнению с группой плацебо (2.19% к 0.92% соответственно), хотя эта разница не считается статистически значимой. У пациентов старших возрастных групп (от 25 до 64 лет и старше 65 лет) увеличения частоты суицидального поведения не наблюдалось. У взрослых всех возрастных групп с большим депрессивным расстройством, наблюдалось статистически значимое увеличение случаев суицидального поведения на фоне лечения пароксетином по сравнению с группой плацебо (встречаемость суицидальных попыток 0.32% к 0.05% соответственно). Однако большинство из этих случаев на фоне приема пароксетина (8 из 11) было зарегистрировано у молодых пациентов в возрасте от 18-30 лет. Данные, полученные в исследовании у пациентов с большим депрессивным расстройством, могут свидетельствовать об увеличении частоты случаев суицидального поведения у пациентов младше 24 лет с различными психическими расстройствами.

У пациентов с депрессией обострение симптомов заболевания и/или появление суицидальных мыслей и суицидального поведения (суицидальность) могут наблюдаться независимо от того, получают ли они антидепрессанты. Этот риск сохраняется до тех пор, пока не будет достигнута выраженная ремиссия. Улучшение состояния пациента может отсутствовать в первые недели лечения и более, поэтому за пациентом необходимо внимательно наблюдать для своевременного выявления клинического обострения склонности к суициду, особенно в начале курса лечения, а также в периоды изменения доз (увеличение или уменьшение). Клинический опыт применения всех антидепрессантов показывает, что риск суицида может увеличиваться на ранних стадиях выздоровления.

Другие психические расстройства, для лечения которых используют пароксетин, тоже могут быть связаны с повышенным риском суицидального поведения. Кроме того, эти расстройства могут представлять собой коморбидные состояния, сопутствующие большому депрессивному расстройству. Поэтому при лечении пациентов с другими психическими нарушениями, следует соблюдать те же меры предосторожности, что и при лечении большого депрессивного расстройства.

Наибольшему риску суицидальных мыслей или суицидальных попыток подвергаются пациенты, имеющие в анамнезе суицидальное поведение или суицидальные мысли, пациенты молодого возраста, а также пациенты с выраженными суицидальными мыслями до начала лечения, и поэтому всем им необходимо уделять особое внимание во время лечения. Пациентов (и обслуживающий персонал) следует предупредить о необходимости следить за ухудшением их состояния и/или появлением суицидальных мыслей/суицидального поведения или мыслей о причинении себе вреда во время всего курса лечения, особенно в начале лечения, во время изменения дозы препарата (увеличение и снижение). В случае возникновения этих симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Необходимо помнить, что такие симптомы как ажитация, акатизия или мания могут быть связаны с основным заболеванием или являться последствием применяемой терапии. При возникновении симптомов клинического ухудшения (включая новые симптомы) и/или суицидальных мыслей/поведения, особенно при внезапном их появлении, нарастании тяжести проявлений, или в том случае, если они не являлись частью предшествующего симптомокомплекса у данного пациента, необходимо пересмотреть режим терапии вплоть до отмены препарата.

Иногда лечение пароксетином или другим препаратом группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина сопровождается возникновением акатизии, которая проявляется чувством внутреннего беспокойства и психомоторного возбуждения, когда пациент не может спокойно сидеть или стоять; при акатизии пациент обычно испытывает субъективный дискомфорт. Вероятность возникновения акатизии наиболее высока в первые несколько недель лечения.

В редких случаях на фоне лечения пароксетином возможно развитие серотонинового синдрома или симптомы, характерные для ЗНС (гипертермия, мышечная ригидность, миоклонус, вегетативные расстройства с возможными быстрыми изменениями показателей жизненно важных функций, изменения психического статуса, включающие спутанность сознания, раздражимость, крайне тяжелую ажитацию, прогрессирующую до делирия и комы), особенно если пароксетин используют в комбинации с другими серотонинергическими препаратами и/или нейролептиками. Эти синдромы представляют потенциальную угрозу жизни, поэтому в случае их возникновения лечение пароксетином необходимо прекратить и начать поддерживающую симптоматическую терапию. Пароксетин не следует назначать в комбинации с предшественниками серотонина (такими как L-триптофан, окситриптан) в связи с риском развития серотонинового синдрома.

Большой депрессивный эпизод может быть начальным проявлением биполярного расстройства. Принято считать (хотя это и не доказано контролируемыми клиническими испытаниями), что лечение такого эпизода одним только антидепрессантом может увеличить вероятность ускоренного развития смешанного/маниакального эпизода у пациентов, подверженных риску возникновения биполярного расстройства.

Перед началом лечения антидепрессантом необходимо провести тщательный скрининг для оценки риска возникновения у данного пациента биполярного расстройства; такой скрининг должен включать сбор детального психиатрического анамнеза, включая данные о наличии в семье случаев суицида, биполярного расстройства и депрессии.

Пароксетин не зарегистрирован для лечения депрессивного эпизода в рамках биполярного расстройства. Пароксетин следует применять с осторожностью у пациентов, имеющих в анамнезе манию.

Лечение пароксетином следует начинать осторожно, не ранее чем через 2 недели после прекращения терапии ингибиторами МАО; дозу пароксетина нужно повышать постепенно до достижения оптимального терапевтического эффекта.

Рекомендуется соблюдать осторожность при лечении пароксетином пациентов с тяжелым нарушением функции почек и пациентов с нарушениями функции печени.

Как и другие антидепрессанты, пароксетин следует применять с осторожностью у пациентов с эпилепсией. Частота судорожных припадков у пациентов, принимающих пароксетин, составляет менее 0.1%. В случае возникновения судорожного припадка лечение пароксетином необходимо прекратить.

Имеется лишь ограниченный опыт одновременного применения пароксетина и электросудорожной терапии.

Пароксетин (как и другие селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) вызывает мидриаз, и его необходимо применять с осторожностью у пациентов с закрытоугольной глаукомой.

При лечении пароксетином гипонатриемия возникает редко и преимущественно у пожилых пациентов и нивелируется после отмены пароксетина.

Сообщалось о кровоизлияниях в кожу и слизистые оболочки (включая желудочно-кишечные кровотечения) у пациентов, принимающих пароксетином. Поэтому пароксетин следует применять с осторожностью у пациентов, которые одновременно получают препараты, повышающие риск кровотечений, у пациентов с известной склонностью к кровотечениям и у пациентов с заболеваниями, предрасполагающими к кровотечениям.

При лечении пациентов с заболеваниями сердца следует соблюдать обычные меры предосторожности.

В результате клинических исследований у взрослых встречаемость нежелательных явлений при отмене пароксетина составляла 30%, тогда как встречаемость нежелательных явлений в группе плацебо составляла 20%.

После отмены препарата (особенно резкой) часто отмечаются головокружение, сенсорные нарушения (парестезия, шум в ушах), нарушения сна (яркие сновидения), тревога, головная боль, нечасто - ажитация, тошнота, тремор, спутанность сознания, повышенное потоотделение, диарея. У большинства пациентов эти симптомы были легкими или умеренно выраженными, но у некоторых пациентов они могут быть тяжелыми. Обычно симптомы отмены возникают в первые несколько дней после отмены препарата, однако в редких случаях - после случайного пропуска одной дозы. Как правило, эти симптомы проходят самостоятельно в течение двух недель, но у некоторых пациентов - до 2-3 мес и более. Не известно ни одной группы пациентов, которая подвергалась бы повышенному риску возникновения таких симптомов. Поэтому рекомендуется постепенно снижать дозу пароксетина (на протяжении нескольких недель или месяцев перед его полной отменой в зависимости от потребностей пациента).

Возникновение симптомов отмены не означает, что препарат вызывает зависимость.

По результатам эпидемиологических исследований риска переломов костей выявлена связь переломов костей с приемом антидепрессантов, включая группу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Риск наблюдался в течение курса лечения антидепрессантами и был максимальным в начале курса терапии. Возможность переломов костей следует учитывать при назначении пароксетина.

Использование в педиатрии

Лечение антидепрессантами детей и подростков с большим депрессивным расстройством и другими психическими заболеваниями, ассоциировано с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей и суицидального поведения.

В клинических испытаниях нежелательные явления, связанные с суицидальностью (суицидальные попытки и суицидальные мысли) и враждебностью (преимущественно агрессия, девиантное поведение и гнев), чаще наблюдались у детей и подростков, получавших пароксетин, чем у тех пациентов этой возрастной группы, которые получали плацебо. В настоящее время нет данных о долгосрочной безопасности пароксетина для детей и подростков, которые касались бы влияния препарата на рост, созревание, когнитивное и поведенческое развитие.

В результате клинических исследований у детей и подростков встречаемость нежелательных явлений при отмене пароксетина составляла 32% , тогда как встречаемость нежелательных явлений в группе плацебо составляла 24%.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Терапия Паксилом не вызывает когнитивных нарушений или психомоторной заторможенности. Тем не менее, как и при лечении любыми психотропными препаратами, пациенты должны соблюдать осторожность при вождении автомобиля и работе с движущимися механизмами.

http://www.vidal.ru/

Последна промяна ( Неделя, 23 Ноември 2014 23:25 )