Protelos / Osseor

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча, като спешна мярка включване на строги предупреждения относно риска от тежки Нежелани лекарствени реакции на свръхчувствителност в информацията за Protelos/Osseor, предназначена за лекари и пациенти. Protelos и Osseor са лекарствени продукти, съдържащи strontium ranelate. Те са разрешени за употреба в Европейския съюз (ЕС) от септември 2004г. за лечение на постменопаузална остеопороза за намаление на риска от фрактури на гръбначни прешлени и бедрена кост.

До настоящия момент в ЕМЕА са съобщени 16 случая на Нежелани лекарствени реакции обрив с еозинофилия и системни симптоми (DRESS - Drugs rash with eosinophilia and systemic symptoms) при пациенти, лекувани с Protelos/Osseor. Всички случаи са сериозни и изискващи хоспитализация, два от тях са завършили фатално. Тези случаи са последствие отНежелани лекарствени реакции при експозиция на стронциев ранелат, равняваща се на около 570 000 пациенто-години (570 000 пациенти, лекувани в продължение на 1 година) за целия свят.

DRESS е сериозно и животозастрашаващо състояние. Съобщените сериозни Нежелани лекарствени реакции започват след 3 до 6 седмици от началото на лечението с кожен обрив, придружен от висока температура, увеличение на лимфните възли, увеличен брой на белите кръвни клетки и чернодробни, бъбречни и белодробни нарушения (хепатити, интерстициални нефропатии, интерстициални белодробни заболявания). Състоянието може да прогресира до чернодробна и бъбречна недостатъчност. Преустановяването на лечението, заедно с прилагане на кортикостероидна терапия, обикновено води до подобрение, но оздравителния процес може да бъде бавен и съществува риск от рецидиви в периода на възстановяването.

Оценявайки новите данни Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към ЕМЕА постигна съгласие, че лекарствената информация за лекари и пациенти трябва да бъде променена по бърза процедура за включване на предупреждения за Нежелани лекарствени реакции тежки синдроми на свръхчувствителност (DRESS синдром и Stevens Johnson синдром) като спешни мерки. От притежателя на разрешението за употреба е изискано да разпространи сред медицинските специалисти писмо, изясняващо променените предупреждения за Нежелани лекарствени реакции при употреба на Protelos/Osseor

Пациентите се съветват да спрат лечението с Protelos/ Osseor, при появата на обрив и да потърсят съвет от лекар. Веднъж спряно лечението с Protelos/Osseor не трябва да се възобновява. Лекарите трябва да провеждат лечението съобразно новите промени в информацията за Нежелани лекарствени реакции на продуктите.
* В Р. България са разрешени за употреба
Osseor, gran.for oral suspension 2g x 14; x 28; x 56; x 84 и Protelos, gran. for oral suspension 2g x 14; x 28; x 56; x 84, с притежател на решението за употреба Les Laboratories Servier, по централизирана процедура с показания за лечение на остеопороза след менопауза при жени, за да се намалени риска от фрактури на прешлени и бедрена кост .

http://www.bda.bg

Още...

PRESS RELEASE
EMEA recommends changes in the product information for Protelos/Osseor due to the risk of severe hypersensitivity reactions
The European Medicines Agency (EMEA) agrees on the inclusion of warnings concerning the risk of severe hypersensitivity reactions in the prescribing and patient information for Protelos/Osseor, as an urgent measure. These products, which contain strontium ranelate, were approved in the European Union in September 2004 for the treatment of postmenopausal osteoporosis to reduce the risk of vertebral and hip fractures.
Up to now, 16 cases of ‘drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS)’ in patients treated with Protelos/Osseor, two of which were fatal, have been reported to the EMEA, following a total of around 570,000 patient-years of worldwide exposure. DRESS is a serious and life-threatening condition. The reported serious reactions started within 3 to 6 weeks of the initiation of the treatment, with skin rash, accompanied by a fever, swollen glands, increased numbers of white cells in the blood and effects on the liver, kidneys and lung.
Having assessed the newly available data, the Agency’s Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) has agreed that the product information be provisionally updated in a rapid procedure to include warnings on severe hypersensitivity syndromes, including DRESS and Stevens Johnson-Syndrome, in the prescribing and patient information, as an urgent measure.
Patients are advised to stop treatment with Protelos/Osseor when a rash occurs and to seek medical advice. Once the treatment has been stopped, Protelos/Osseor should not be re-introduced.
As for all medicinal products marketed in the European Union, the CHMP will continue to monitor Protelos/Osseor, and take appropriate actions if further concerns arise.

-- ENDS --
Notes:
1.The European Public Assessment Report (EPAR) for Protelos/Osseor can be found here.

2.The revised product information can be found here.

3.A separate question-and-answer document can be found here.

4.These changes to the product information have been provisionally introduced via an ‘urgent safety restriction’ procedure. These changes will be formally endorsed by the CHMP via a scientific opinion at the December plenary meeting.

5.This press release, together with other information on the work of the EMEA, can be found on the EMEA website: www.emea.europa.eu

Media enquiries only to:
Martin Harvey Allchurch or Monika Benstetter
Tel. (44-20) 74 18 84 27, E-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

London, 16 November 2007
Doc. Ref. EMEA/417458/2007

Още...

СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТ (БИВАЛОС®)

Случаи развития DRESS синдрома
Бивалос (стронция ранелат) является эффективным лекарственным средством для лечения постменопаузального остеопороза и снижения риска развития переломов позвонков и внепозвоночных переломов. Стронция ранелат (СР) оказывает двойное действие на костное ремоделирование, стимулируя образование костной ткани и снижая скорость её резорбции, способствуя тем самым увеличению прочности кости. Бивалос не нарушает минерализацию кости и качество структуры костной ткани.
С 2004 года Стронция ранелат используется в странах Европы для лечения остеопороза у женщин в постменопаузальном периоде и снижения риска переломов позвонков и шейки бедра. Клиническими испытаниями была продемонстрирована высокая эффективность и хорошая переносимость данного лекарственного средства.
В ходе 3-х летнего периода постмаркетингового мониторинга были получены сведения относительно безопасности его длительного применения, послужившие причиной рассмотрения вопроса о внесении дополнительной информации в инструкцию по медицинскому применению Стронция ранелата. Опасения органов здравоохранения связаны с выявлением за этот период ряда тяжёлых иммуноаллергических реакций, в числе которых 16 случаев развития DRESS синдрома. Описаны  два случая DRESS синдрома, которые завершились летальным исходом.
DRESS синдром (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) представляет собой тяжёлую, угрожающую жизни реакцию гиперчувствительности, проявляющуюся сыпью, эозинофилией, лимфоаденопатией и системными нарушениями (гепатит, интерстициальный нефрит, интерстициальные поражения лёгких, миокардит, перикардит). Согласно имеющихся данных, синдром развивается в среднем спустя 3-6 недель от начала приёма СР. Начало развития синдрома характеризуется появлением сыпи, сопровождающейся лихорадкой, лимфоаденопатией, изменением показателей крови и системными нарушениями. Смертность при развитии DRESS синдрома составляет порядка 10%. Механизм развития данной реакции не известен.
В соответствии с полученными сведениями о связанном с приёмом Стронция ранелата риске развития DRESS синдрома разработаны следующие дополнения в разделы побочных реакций и предостережений.

•    Раздел “Предостережения”.
Раздел дополняется информацией об установленном риске развития DRESS синдрома, а также о двух случаях с летальным исходом, с описанием характерной симптоматики и возможного начала развития синдрома. При подозрении на развитие реакции гиперчувствительности (появление сыпи) рекомендуется незамедлительное прекращение приёма данного лекарственного средства, а также рассмотрение возможности начала кортикостероидной терапии. Обращается внимание специалистов на то, что для данного осложнения характерно медленное исчезновение симптомов, а также возможное их повторное возникновение после отмены терапии кортикостероидами.
Пациенты должны быть проинформированы о необходимости незамедлительного прекращения приёма Стронция ранелата при появлении сыпи, а также обязательном обращении к врачу. Пациентам, прекратившим лечение в связи с реакциями гиперчувствительности на фоне приёма Стронция ранелата, не следует когда-либо возобновлять его приём.

•    Раздел “Побочные реакции”.
Раздел дополняется информацией о выявленных случаях развития DRESS синдрома.
Среди иных реакций гиперчувствительности со стороны кожных покровов и подкожной ткани, упоминаются сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отёк, синдром Стивена-Джонсона, частота возникновения которых не известна.

1.    EMEA recommends changes in the product information for Protelos/Osseor due to the risk of severe hypersensitivity reaction. Press Release ЕМЕА, 16.11.2007.
2.    “Direct Healthcare Professional Communication on case of hypersensitivity syndromes in post menopausal women treated with strontium ranelate”.Servier Laboratories LTD. Dear Healthcare Professional.
3.    “Бивалос (стронция ранелат) – инновационный препарат в лечении постменопаузального остеопороза”. Л.Я. Рожинская, ФГУ “ЭНЦ Росмедтехнологии”, Москва. Журнал “Фарматека”, №12, 2007г.
4.    “Risk of severe hypersensitivity reactions from strontium ranelate - containing medicine”.Websites of DKMA. Pharmacovigilance. 28.11.2007.
5.    “Лекарственная аллергия”. Центр диагностической медицины EUROLAB.
6.    “Strontium Ranelate-A Novel for Osteoporosis or a Permutation of the Same?”, Ghada El-Hajj Fuleihan, M. D., M.P.H. The New England Journal of Medicine. January 29, 2004.

http://rceth.by/

Още...

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Безопасность применения препарата Бивалос® изучалась в клинических исследованиях (длительность лечения достигала 60 мес) с участием приблизительно 8000 женщин с постменопаузным остеопорозом, средний возраст которых на момент включения в исследование составлял 75 лет, 23% пациенток были в возрасте от 80 до 100 лет. Общая частота побочных реакций при назначении стронция ранелата достоверно не отличалась от таковой в группе пациенток, получавших плацебо, при этом побочные эффекты препарата, как правило, были легкими и кратковременными. Наиболее частыми побочными явлениями были тошнота и диарея, которые, в основном, отмечались в начале терапии, и впоследствии частота этих побочных эффектов достоверно не различалась в группах, получавших плацебо и стронция ранелата. Основной причиной прекращения терапии являлось развитие тошноты (1.3% и 2.2% в группе, получавших плацебо и стронция ранелата, соответственно).

Далее приводится список побочных реакций, отмеченных в клинических исследованиях, связь которых с приемом стронция ранелата, по меньшей мере, нельзя исключить. Частота представлена по сравнению с группой плацебо в виде следующей градации: очень часто (>1/10); часто (>1/100, 1/1000, 1/10 000, <1/1000); крайне редко (<1/10 000).

Со стороны ЦНС: часто - головная боль.

Со стороны пищеварительной системы: часто - тошнота, диарея, неоформленный стул.

Со стороны кожи и подкожных тканей: часто - дерматит, экзема. Достоверных различий по характеру нежелательных явлений в группах пациенток моложе и старше 80 лет на момент включения в исследование отмечено не было.

В клинических исследованиях было показано, что ежегодная частота развития венозных тромбоэмболических осложнений в группе пациенток, получавших стронция ранелат, составила 0.7% в течение 5 лет наблюдения при относительном риске 1.4 (95% ДИ 1,0; 2,0) по сравнению с группой, получавшей плацебо.

Также в ходе клинических исследований было установлено, что в группе пациенток, получавших стронция ранелат в течение 5 лет, следующие расстройства со стороны нервной системы отмечались более часто по сравнению с группой плацебо: нарушения сознания (2.6% и 2.1%, соответственно), потеря памяти (2.5% и 2%) и судороги (0.4% и 0.1%).

Лабораторные показатели: транзиторные острые подъемы уровня мышечной фракции креатинфосфокиназы (КФК), более чем в 3 раза превышавшие ВГН, отмечались с частотой 1.4% и 0.6% в группах стронция ранелата и плацебо, соответственно. В большинстве случаев уровень КФК самостоятельно возвращался к норме при продолжении лечения препаратом Бивалос® без изменения терапии.


ПРИ ПОСТМАРКЕТИНГОВОМ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.

Со стороны пищеварительной системы: неуточненная частота - рвота, боль в животе, поражение слизистой оболочки полости рта, в т.ч. стоматит и изъязвление слизистой оболочки полости рта; неуточненная частота - повышение активности печеночных трансаминаз (в связи с кожными реакциями гиперчувствительности).

Со стороны кожи и подкожных тканей: неуточненная частота - кожные реакции гиперчувствительности, в т.ч. сыпь, кожный зуд, крапивница, ангионевротический отек; тяжелые реакции гиперчувствительности, в т.ч. синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и лекарственная сыпь, сопровождающаяся эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром).

Со стороны костно-мышечной системы: неуточненная частота - артралгия и боль в конечностях, боль в костях и мышцах, включая мышечный спазм.

Психические нарушения: неуточненная частота - спутанность сознания.

Со стороны дыхательной системы: неуточненная частота - гиперреактивность бронхов.

Со стороны организма в целом: неуточненная частота - периферические отеки, гипертермия (в связи с кожными реакциями гиперчувствительности).


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА БИВАЛОС®

— детский возраст до 18 лет (ввиду отсутствия данных по применению);

— повышенная чувствительность к стронция ранелату и/или другим компонентам препарата.

С осторожностью следует назначать препарат пациентам с почечной недостаточностью тяжелой степени (КК менее 30 мл/мин), пациентам с повышенным риском развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ), в т.ч. с эпизодами ВТЭ в анамнезе.


ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА БИВАЛОС® ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ

Препарат Бивалос® предназначен только для лечения женщин в постменопаузном периоде.

Клинические данные по применению стронция ранелата при беременности отсутствуют. В экспериментальных исследованиях на животных назначение стронция ранелата в высоких дозах при беременности приводило к развитию обратимых костных деформаций у потомства. В случае возникновения беременности, на фоне приема препарата, лечение должно быть немедленно прекращено.

Стронций выделяется с грудным молоком. Препарат Бивалос® не должен назначаться женщинам, кормящим грудью.


ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ
Поскольку стронция ранелат не метаболизируется в организме, какого-либо изменения дозы препарата у больных с печеночной недостаточностью не требуется.


ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИИ ПОЧЕК
У пациентов с почечной недостаточностью легкой или средней степени тяжести (КК 30-70 мл/мин) коррекции дозы препарата не требуется.
У больных с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести (КК 30-70 мл/мин) клиренс стронция уменьшается по мере того, как снижается КК (снижение примерно на 30% при значениях КК в диапазоне от 30 до 70 мл/мин), что приводит к возрастанию концентрации стронция в плазме крови. В клинических исследованиях III фазы примерно у 85% больных КК составлял 30-70 мл/мин, и примерно у 6% - менее 30 мл/мин на момент включения в исследование, при этом средний КК составлял около 50 мл/мин. Таким образом, какой-либо коррекции дозы у больных с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести не требуется. Данных по фармакокинетике препарата у больных с почечной недостаточностью тяжелой степени (КК менее 30 мл/мин) не имеется.


ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

У пациентов с хронической почечной недостаточностью рекомендуется контролировать функцию почек. При развитии почечной недостаточности тяжелой степени вопрос о продолжении лечения препаратом Бивалос® должен решаться в индивидуальном порядке.

В клинических исследованиях было отмечено увеличение частоты развития ВТЭ, в т.ч. тромбоэмболии легочной артерии. Причина этого явления на данный момент не установлена. При лечении больных из группы риска ВТЭ или больных с возможным повышением риска ВТЭ особое внимание должно уделяться выявлению возможных симптомов этого осложнения, а также проведению его адекватной профилактики. Следует иметь в виду, что риск венозного тромбоза повышен у пациентов, находящихся на постельном режиме и/или при подготовке к хирургической операции.

Стронций влияет на результаты колориметрических методов оценки содержания кальция в крови и моче. В этой связи, для более точной оценки концентраций кальция в крови и моче должны использоваться такие методы, как атомная эмиссионная спектрометрия с индукционно-связанной плазмой или атомная абсорбционная спектрометрия. Наличие в препарате Бивалос® вспомогательного вещества аспартам может вызвать нежелательную реакцию у больных фенилкетонурией (редко встречающимся нарушением обмена веществ).

Лечение препаратом Бивалос® следует прекратить при развитии тяжелых аллергических реакций.

На фоне применения препарата Бивалос® были отмечены случаи развития тяжелых, в ряде случаев фатальных, реакций гиперчувствительности, в т.ч. лекарственной сыпи в сочетании с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром). DRESS-синдром проявляется появлением сыпи, лихорадкой, эозинофилией и системными симптомами такими как аденопатия, гепатит, интерстициальная нефропатия, интерстициальное заболевание легких. Время от начала приема препарата Бивалос® до развития данного побочного эффекта, как правило, составляло 3-6 недель. В большинстве случаев DRESS-синдром разрешался после отмены препарата и начала глюкокортикостероидной терапии. Процесс разрешения этого побочного эффекта мог быть длительным. Отмечались случаи рецидива DRESS-синдрома при отмене глюкокортикостероидов.

Необходимо информировать пациентов о том, что при появлении сыпи следует немедленно прекратить прием препарата Бивалос®, не возобновлять терапию и обратиться к врачу. Пациентам, прекратившим прием препарата Бивалос® из-за развития реакций гиперчувствительности, не следует возобновлять терапию данным препаратом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

http://www.vidal.ru/

Още...

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

УПОТРЕБА ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ
При липсата на данни за безопасност за костите при болни с тежко бъбречно увреждане, лекувани със стронциев ранелат, OSSEOR не се препоръчва при пациенти с креатининов
клирънс по-нисък от 30 ml/min (вж. точка 5.2). В съответствие с добрата медицинска практика,
се препоръчва периодично изследване на бъбречната функция при пациенти с хронично бъбречно увреждане. Продължаването на лечението с OSSEOR при пациенти, развиващи тежко бъбречно увреждане, трябва да бъде преценено индивидуално.

ВЕНОЗЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ
Във фаза ІІІ на плацебо-контролираните проучвания, лечението със стронциев ранелат беше свързано с увеличение на годишната честота на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ), включително и белодробен емболизъм (вж. точка 4.8). Причината за това не е известна. OSSEOR трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с повишен риск за ВТЕ, включително пациенти,
страдали от ВТЕ. При лечение на пациенти с риск или развиващи риск за ВТЕ, особено внимание трябва да се отдели на възможни признаци и симптоми на ВТЕ и трябва да бъдат взети адекватни превантивни мерки.

КОЖНИ РЕАКЦИИ
При употребата на OSSEOR се съобщават случаи на тежки синдроми на свръхчувствителност,включващи по-специално лекарствено свързан обрив с еозинофилия и системни симптоми (DRESS синдром), понякога с фатален край (вж. точка 4.8). DRESS синдромът се характеризира
с обрив, повишена температура, еозинофилия и системни увреждания (например аденопатия,хепатит, интерстициална нефропатия, интерстициална белодробна болест). Появата на
симптомите се наблюдава обикновено около 3-6 седмица от началото на лечението и изходът в повечето случаи е благоприятен след спирането на OSSEOR и след започването на лечение с кортикостероиди. Възстановяването може да е бавно и се съобщават рецидиви на синдрома
след преустановяване на кортикостероидната терапия.
Пациентите трябва да бъдат информирани да преустановят незабавно и окончателно приема на OSSEOR в случай, че се появи обрив, и да потърсят лекарски съвет. Пациенти, които са спрели лечението вследствие на реакции на свръхчувствителност не трябва да започват отново лечение с OSSEOR.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛАБОРАТОРНИТЕ ТЕСТОВЕ
Стронцият пречи на колориметричните методи за определяне на концентрациите на калций в кръвта и урината. Следователно в медицинската практика трябва да се използват индуктивно куплирана плазмена атомно-емисионна спектрометрия или атомно абсорбционни спектрометрични методи, за да се извърши точно изследване на концентрацията на калций в кръвта и урината.

ПОМОЩНИ ВЕЩЕСТВА
OSSEOR съдържа фенилаланин, който може да се окаже вреден за хора с фенилкетонурия.


http://www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/

Последна промяна ( Сряда, 15 Януари 2014 12:04 )